לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

צו בדבר הגנה על עדים (יהודה ושומרון)

צו בדבר הגנה על עדים (יהודה ושומרון) מתוך

צו בדבר הגנה על עדים (יהודה ושומרון) (מס׳ 2025), התשפ״א–2021


קמצ״ם, 256, 11170 (צו 2025).


בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום הציבור, על הסדר הציבורי ועל הביטחון באזור, הנני מצווה בזאת לאמור:


הגדרות
בצו זה יהיו לכלל המושגים הפירושים שניתנו להם בחוק, זאת למעט המושגים המפורטים להלן להם יהיו הפירושים כמפורט להלן –
”בית כלא“ – כמשמעו בצו בדבר הוראות ביטחון;
”בן משפחה“ – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק;
”החוק“ – חוק להגנה על עדים, תשס״ט–2008, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;
”הרשות“ – הרשות להגנה על עדים, כהגדרתה בחוק;
”מאבטח שאינו עובד הרשות“ – כמשמעותו בסעיף 11 לחוק וכן מאבטח שקיבל תעודת מינוי בהתאם להוראות סעיף 30(ג) לחוק;
”מאבטח שהוא עובד הרשות“ – כמשמעותו בסעיף 10 לחוק;
”מידע חסוי“ – העניינים המפורטים בסעיף 28(א) לחוק, שגילוים או פרסומם אסור;
”מנהל“ – מי שמונה כמנהל הרשות או כממלא מקומו, בהתאם לסעיפים 5 עד 7 לחוק;
”עד“ – לעניין צו זה, מי שמסר מידע לרשות מוסמכת במדינת ישראל או באזור לחקור עבירות על פי דין, וכל אדם ששיתף פעולה או הסכים לשתף פעולה עם רשות כאמור או עם רשויות התביעה, במסגרת חקירת עבירה או הבאה לדין של חשוד בביצוע עבירה;
”עד מאוים“ – עד אשר על פי הערכה מקצועית של משטרת ישראל, נתון או עלול להיות נתון, לאיום על חייו, שלומו או בריאותו, שלו או של בן משפחתו, בקשר עם היותו עד;
”עד מוגן“ – עד מאוים שנכלל בתכנית הגנה, לרבות בן משפחה של עד כאמור שנקבע כי ייכלל בתוכנית הגנה;
”תכנית הגנה“ – כמשמעה בסעיף 1 לחוק;
”תעודת מינוי“ – תעודה בת תוקף שנמסרה למאבטח בהתאם להוראות סעיף 11(ז) לחוק.
סמכות מאבטחים, חובותיהם וזכויותיהם
(א)
לשם אבטחה של עד מוגן ולשם מניעת פגיעה בתכנית הגנה, ייראו מאבטח, בעת מילוי תפקידו, כחייל, לעניין הסמכויות הבאות:
(1)
לערוך חיפוש על גופו של אדם, בכלי תחבורה, במטען ובטובין אחרים, בסביבתו הקרובה של בניין או מקום מגודר שהורה המנהל, לרבות בעת כניסה לבניין או למקום כאמור ובעת יציאה ממנו, וכן בעת ליווי עד מוגן מחוץ לבניין או מקום כאמור, במסגרת ביצוע פעולות לאבטחתו;
(2)
לערוך חיפוש על גופו של אדם או בכלי תחבורה, אם היה למאבטח טעם לחשוד שאותו אדם נושא שלא כדין נשק, או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי התחבורה, או שהאדם עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, או שהוא מבצע או עומד לבצע עבירה העלולה לסכן את שלומו של עד מוגן או לפגוע בתכנית הגנה;
(3)
לדרוש מאדם, שיש לו סמכות חיפוש לגביו, למסור לו ידיעות מלאות המאפשרות את זיהויו, ולהציג לפניו תעודות רשמיות המעידות על זהותו;
(4)
לתפוס חפץ שהתגלה אגב החיפוש, העלול לפגוע בשלומו ובביטחונו של עד מוגן, בשלום הציבור או בביטחון האזור; חפץ שנתפס לפי סעיף זה יימסר בהקדם האפשרי למשטרה;
(5)
לעכב אדם לפי סימן ב׳ לפרק ג׳ לצו בדבר הוראות ביטחון, ובלבד שהדבר נדרש לצורך מימוש סמכויות המאבטח המפורטות בסעיף זה, ורשאי המאבטח אף להרחיק אדם שסירב לדרישות הזדהות, לחיפוש או לתפיסה לפי סעיף זה מסביבתו הקרובה של העד המוגן, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך.
(ב)
לשם אבטחה של עד מוגן ולשם מניעת פגיעה בתכנית הגנה, ייראו מאבטח שהוא עובד מדינה, בעת מילוי תפקידו, כחייל, לעניין סמכויות מעצר לפי סעיפים 30 ו־31 לצו בדבר הוראות ביטחון, וכן לעניין סמכות חיפוש בחצרים שאינם מבנה פרטי סגור לפי סעיף 67 לצו בדבר הוראות ביטחון, לשם ביצוע פעולות בדיקה, סריקה, אבטחה ומניעה הדרושות לצורך ליווי עד מוגן או לצורך אבטחת מקום הימצאו של עד מוגן, ובדבר שהכניסה לחצרים כאמור, תהא לפרק זמן קצר ככל האפשר.
(ג)
נוסף על הסמכויות הנתונות לו לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב), יהיו נתונות למאבטח שהוא עובד הרשות, למטרות המנויות בסעיף קטן (א׳) ובעת מילוי תפקידו, גם סמכויות אלה:
(1)
להחזיק עד מוגן שהוא אסיר או עצור בבית כלא, וללוות עד כאמור מחוץ לבית הכלא; עד מוגן שהוא אסיר או עצור המלווה בידי מאבטח, כאמור בפסקה זו, יראו אותו כמי שנתון על פי דין במשמורת;
(2)
לעצור עד מוגן שהוא אסיר או עצור, כאשר קיים טעם לחשוד כי הוא נמלט ממשמורת שבה הוא נתון כדין.
חובת הזדהות
(ד)
(1)
מאבטח המפעיל כלפי אדם את סמכויותיו לפי סעיף זה, יזהה את עצמו לפני אותו אדם בציון שמו או כינויו הרשמי ותפקידו, וכן יציג לפניו את תעודת המינוי שלו.
(2)
חובת ההזדהות כאמור בפסקה (1), לא תחול אם ההזדהות כמאבטח מטעם הרשות עלולה לגרום לפגיעה בביטחונו של המאבטח או של אדם אחר, או שהיא עלולה לסכן או לשבש את ביצוע הפעילות שלשמה הופעלה הסמכות.
הפרת סודיות
(א)
המגלה או מפרסם מידע חסוי לפי צו זה בלא היתר, דינו מאסר שלוש שנים; הביא אדם לגילוי או לפרסום כאמור ברשלנות, דינו מאסר שנה.
(ב)
היה המידע החסוי כאמור בסעיף קטן (א), מידע אשר גילויו עלול להביא לזיהויו של עד מוגן, לגילוי מקום הימצאו או לגילוי כל מידע אחר בקשר לתכנית הגנה, דינו של המגלה או המפרסם כאמור בסעיף קטן (א) מאסר חמש שנים; ואם היה הגילוי ברשלנות, דינו מאסר שנתיים.
תחולת תחיקת משנה
בכפוף לשינויים מכוח צו זה, תחיקת משנה מכוח החוק, לרבות כל צו, הוראה והוראות מינהל מכוחו, כפי תוקפן בישראל מעת לעת, יחולו באזור, בשינויים המחויבים.
תחילה
תחילתו של צו זה ביום חתימתו.
השם
צו זה ייקרא: ”צו בדבר הגנה על עדים (יהודה ושומרון) (מס׳ 2025), התשפ״א–2021“.


ב׳ באדר התשפ״א (14 בפברואר 2021)
 • תמיר ידעי, אלוף
  מפקד כוחות צה״ל באזור יהודה השומרון
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן