לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

צו בדבר ועדות עררים (אזור הגדה המערבית)

צו בדבר ועדות עררים (אזור הגדה המערבית) מתוך

צו בדבר ועדות עררים (אזור הגדה המערבית) (מס׳ 172), תשכ״ח–1967


קמצ״ם, 9, 350 (צו 172); קמצ״ם, 17, 323 (צו 303); קמצ״ם, 20, 702 (צו 353); קמצ״ם, 25, 952 (צו 410); קמצ״ם, 30, 1154 (צו 473), 1157 (צו 476); קמצ״ם, 33, 1279 (צו 521); קמצ״ם, 45, 132 (צו 800); קמצ״ם, 46, 322 (צו 832); קמצ״ם, 56, 66 (צו 1013), 80 (צו 1019); קמצ״ם, 66, 10 (צו 1093); קמצ״ם, 75, 50 (צו 1171); קמצ״ם, 76, 102 (צו 1209); קמצ״ם, 77, 78 (צו 1252); קמצ״ם, 78, 66 (צו 1303); קמצ״ם, 100, 4 (צו 1311); קמצ״ם, 106, 16 (צו 1322); קמצ״ם, 130, 558 (צו 1357); קמצ״ם, 147, 1193 (צו 1393); קמצ״ם, 152, 1439 (צו 1406); קמצ״ם, 203, 3431 (צו 1529); קמצ״ם, 219, 4469 (צו 1586); קמצ״ם, 221, 4844 (צו 1600); קמצ״ם, 227, 5365 (צו 1620); קמצ״ם, 228, 5394 (צו 1621); קמצ״ם, 236, 6175 (צו 1659); קמצ״ם, 251, 9277 (צו 1816); קמצ״ם, 255, 10743 (צו 2013); קמצ״ם, 259, 11810 (צו 2086); קמצ״ם, 264, 12411 (צו 2134).


בתוקף סמכויותי כמפקד כוחות צה״ל באזור, אני מצווה בזה לאמור:–


כינון ועדת עררים [תיקון: 1019, 1303]
תוקם באזור ועדת עררים אחת או יותר אשר מסמכותה לדון בעררים על החלטות שניתנו לפי אחד מן הצווים שמפורטים בתוספת לצו זה, או בכל עניין אחר בו הוסמכה לדון בצו או בתחיקת משנה שהוצאה מכוחו.
מינוי חברי ועדות עררים [תיקון: 1019]
מפקד כוחות צה״ל באזור ימנה:–
(1)
מספר אנשים, ובתוכם בעלי הכשרה משפטית, להיות חברים בועדות עררים;
(2)
אחד מחברי ועדות העררים, בעל הכשרה משפטית, להיות נגיד ועדות העררים (להלן – הנגיד);
(3)
אחד מחברי ועדות העררים, בעל הכשרה משפטית, לכהן כנגיד תורן של ועדות העררים, אשר ימלא את תפקידיו של הנגיד בהעדרו.
מותב של שלושה [תיקון: 1019, 1322]
(א)
(1)
הנגיד יקבע מותבים של שלושה, מבין חברי ועדות העררים, להיות כל אחד מהם ועדת עררים לענין צו זה.
(2)
אחד מחברי הועדה בעל הכשרה משפטית המתמנים למותב מסוים ימונה יושב־ראש.
(3)
בכל מותב יהיה לפחות חבר אחד שהוא בעל הכשרה משפטית.
(ב)
הנגיד רשאי לקבוע כי הוא יהיה יושב־ראש מותב של ועדת עררים.
(ג)
הנגיד יקבע את סדרי המינהל לגבי כל המותבים.
דן יחיד [תיקון: 1322]
(א)
הנגיד ימנה, מבין חברי ועדות העררים, חברים, בעלי הכשרה משפטית, אשר ישבו כועדת עררים של דן יחיד.
(ב)
הנגיד רשאי לקבוע כי הוא יכהן כועדת עררים של דן יחיד.
(ג)
הנגיד יקבע את סדרי המינהל של ועדת העררים של דן יחיד.
הדיון בועדה [תיקון: 1322, 1357, 1393, 2013, 2086]
(א)
הוגש ערר, רשאים הנגיד או ועדת העררים, בין מיוזמתם ובין לבקשת בעל דין, לקבוע כי הדיון המקדמי בערר וכן בדיון בבקשות לסעדי ביניים ולאישור ומתן תוקף של החלטה להסכמי פשרה בין הצדדים, יתקיים בפני דן יחיד.
(ב)
הוגש ערר על החלטה לפי חוק הבלו על מוצרים מקומיים, מס׳ 16 לשנת 1963 והתקנות לפיו או על החלטה לפי חוק מס הכנסה, מס׳ 25 לשנת 1964, והסכום השנוי במחלוקת אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים, רשאים הנגיד או ועדת העררים, בין מיוזמתם ובין לבקשת בעל דין, לקבוע כי הערר ידון בפני ועדת עררים של דן יחיד. ראש המינהל האזרחי מוסמך לשנות את הסכום הנקוב בסעיף קטן זה בהודעה שתנתן על ידו.
(ב1)
הוגש ערר על קביעה לפי סעיפים 6א או 6ב לצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה והשומרון) (מס׳ 59), התשכ״ז–1967, כאמור בפרט 2 בתוספת, וכן על קביעה לפי פרט 34 לתוספת, יתקיים הדיון בערר בפני דן יחיד, אלא אם מצא הנגיד להורות אחרת מטעמים שיירשמו.
(ג)
בהסכמת הצדדים, רשאי הנגיד להורות כי דיון בערר, כמשמעותו בצו זה, יתקיים בפני דן יחיד. החל הדיון בערר, רשאי יושב ראש המותב, בהסכמת הצדדים, להורות כאמור.
(ד)
הועבר דיון בערר לדן יחיד על פי סעיפים קטנים (א) או (ג), רשאי הוא להמשיך בו מן השלב בו הופסק, וכן רשאי הוא, בכל שלב משלבי הדיון, להורות על העברתו למותב, אם ראה שמן הצדק לעשות כן.
(ה)
לדן יחיד תהיינה הסמכויות המוקנות לועדת העררים, בשינויים המחייבים, זולת אם נקבע אחרת בצו זה.
תחום סמכות
תחום סמכותה של ועדת עררים יהיה כל האזור, וכל ועדת עררים תהיה רשאית לדון בכל נושא שבסמכותה מכוח צו זה, אולם הנגיד רשאי להגביל, בהוראה בכתב, סמכותה של ועדת עררים מסויימת לחלק מסוים של האזור, לסוג נושאים או לנושא מסוים, למשך זמן מוגדר או בדרך אחרת.
החלפת חבר [תיקון: 1659]
נבצר מיושב־ראש, או מחבר, של ועדת עררים להמשיך בכהונתו או נעדר משתי ישיבות רצופות – רשאי הנגיד להחליפו באחר והדיון בערר יימשך מן השלב בו הופסק, אלא אם הורתה ועדת העררים אחרת.
סמכויות הועדה
עם תום דיוניה רשאית ועדת עררים להמליץ בפני מפקד כוחות צה״ל באזור לבטל פעולה עליה הוגש הערר, לשנותה או ליתן כל החלטה אחרת שהרשות אשר על פעולתה עוררים היתה מוסמכת לעשותה. לא המליצה כאמור או לא קבל מפקד כוחות צה״ל באזור המלצתה או כל חלק ממנה, תשאר הפעולה עליה עוררים – בעינה.
אי תלות [תיקון: 303]
בפעולתם כחברי ועדת עררים – אין על חברי הועדה מרות זולת מרותם של כל דין או תחיקת בטחון ואין הם כפופים למרות מפקד.
סדרי דין ודיני ראיות [תיקון: 303, 1311, 1322, 1659]
(א)
ועדת עררים לא תהיה קשורה בדיני הראיות ובסדרי הדין, זולת אלה שנקבעו בצו זה, ותקבע את סדרי הדין שלה – בכפוף לסעיפים קטנים (ב) עד (ב2) – ובלבד שתובטח זכותו של כל עורר להופיע בפניה, כדי להביא את ראיותיו וטענותיו, או להיות מיוצג בפניה למטרה זו על־ידי עורך־דין.
(ב)
ראש המינהל האזרחי רשאי לקבוע הוראות בדבר סדרי דין בתקנות, לרבות קביעת מועדים לעררים והארכתם, פסיקת הוצאות ושכר לעדים ופסיקת הוצאות הדיון לטובת בעל דין או לטובת אוצר המינהל האזרחי, הכל באופן המבטיח לדעתו את הבאתן לידיעת הנוגעים בדבר, וכן הוא רשאי להורות על פרסומן. אולם אי־פרסום הוראה כל שהיא בדבר סדרי דין לא יגרע מחוקיות ההוראה.
(ב1)
אין אדם חייב למסור, וועדת עררים לא תקבל, ראיה, אם מפקד צבאי הביע דעתו, בתעודה חתומה בידו, כי מסירתה עלולה לפגוע בבטחון האזור או בענין ציבורי חשוב.
(ב2)
בהליכים בפני ועדת עררים, רשאית הועדה לקבל ראיה, אף שלא בנוכחות העורר או בר־כוחו או בלי לגלותה להם, אם אחרי שעיינה בראיה או שמעה טענות, אף שלא בנוכחות העורר או בא־כוחו, שוכנעה, שגילוי הראיה לעורר או לבא־כוחו עלול לפגוע בבטחון האזור או בענין ציבורי חשוב. הוראה זו אינה גורעת מכל זכות שלא למסור ראיה לפי סעיף קטן (ב1).
(ג)
לוועדת עררים יהיו כל הסמכויות הדרושות בדבר הזמנת עדים והשבעתם, כפיית הופעה והצגת מסמכים ובזיון בית המשפט, הנתונות לבית משפט צבאי לפי הוראות סעיף 17 לצו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס׳ 378), התש״ל–1970.
(ד)
יו״ר הועדה יקבע את המקום לקיום דיוניה.
(ה)
ועדת עררים רשאית להחליט בכל שלב מדיוניה לקיים את הדיונים בדלתיים סגורות.
(ו)
יו״ר הועדה – או מי שיתמנה על־ידיו – ינהל את פרוטוקול ישיבות ועדת העררים בהן מובאות ראיות או מענות של צד להליכים.
(ז)
המלצות ועדת עררים יינתנו בכתב וייחתמו על־ידי כל חבריה.
(ח)
ועדת עררים חייבת לנמק המלצותיה, זולת החלטות ביניים.
(ט)
המלצת ועדת עררים יכולה שתינתן פה אחד או ברוב דעות.
(י)
המלצות ועדת העררים תועברנה למפקד כוחות צה״ל באזור.
אגרות [תיקון: 832]
מפקד האזור רשאי לקבוע בתקנות, אגרות שיש לשלם בועדות עררים.
הגשת ערר אינה מונעת ביצוע הפעולה
(א)
הגשת ערר תמנע ביצוע פעולה שנעשית מכוח צו, זולת אם ציווה על־כך הנגיד – לפני שקבע את המותב שישמע את הערר – או יושב־ראש הועדה – לאחר שנקבע המותב.
(ב)
הנגיד או יושב־ראש הועדה, לפי הענין, רשאים לקבוע תנאים לעיכוב ביצוע הפעולה.
[תיקון: 1209]
(א)
הנגיד או הועדה או יושב ראש הועדה מוסמכים ליתן צווים זמניים, הן במעמד הצדדים והן במעמד צד אחד, ובתנאים שיקבעו.
(ב)
צו זמני שניתן במעמד צד אחד יפקע תוך עשרה ימים אלא אם הוארך תוקפו על ידי הנגיד או הועדה או יושב ראש הועדה בתוך אותה תקופה, לאחר דיון אליו הוזמנו שני הצדדים.
(ג)
נוסף על האמור בכל דין או תחיקת בטחון, ניתן לאכוף צו זמני כאמור על ידי כל חייל או שוטר בכל דרך אחרת כפי שיקבעו הנגיד או הועדה או יושב ראש הועדה, לפי הענין.
מחיקת ערר [תיקון: 1019, 1209, 1357]
הנגיד וועדת העררים רשאים לצוות על מחיקת ערר על יסוד אחד הנימוקים האלה:
א.
אין כתב הערר מגלה עילה;
ב.
נראה להם מתוך כתב הערר שהערר הינו טרגני או קנטרני;
ג.
כתב הערר הוגש מבלי שנתמלאו לגביו ההוראות הקבועות בסדרי הדין של ועדת העררים, כולן או מקצתן;
ד.
העורר לא התייצב לדיון, לאחר שהוזמן כדין;
ה.
אי קיום החלטת ועדת העררים.
[תיקון: 1357]
הנגיד, ועדת העררים רשאים בכל עת, לדחות ערר מאחד הנימוקים האלה:
(א)
הנושא נדון על ידי ועדת העררים וניתנה בו המלצה לגופו של ענין;
(ב)
חוסר סמכות;
(ג)
כל נימוק אחר שעל פיו הינם סבורים שניתן לדחות מלכתחילה את הערר.
תחילת תוקף
תחילתו של צו זה ביום י״ט בחשון תשכ״ח (22 בנובמבר 1967).
השם
צו זה ייקרא ”צו בדבר ועדות עררים (אזור הגדה המערבית) (מס׳ 172), תשכ״ח–1967“.
[תיקון: 1019]

תוספת

[תיקון: 1620]
[תיקון: 1171]
(נמחק).
סיווג והערכה של סחורה לעניין כל צו בלו על סחורות מתוצרת מקומית הניתן מכח או על פי צו בדבר מינויים לפי חוקי המכס והבלו (יהודה והשומרון) (מס׳ 31), תשכ״ז–1967.
[תיקון: 1252]
סמכויות בית המשפט כמשמעותו בצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (מס׳ 321), תשכ״ט–1969, מקום שהיה המקים, כמשמעותו בצו, הרשות המוסמכת.
ערעורי מס הכנסה לפי חוק מס הכנסה, מס׳ 24 לשנת 1964.
[תיקון: 1621]
[תיקון: 1529]
[תיקון: 1093]
[תיקון: 1406]
[תיקון: 1586]
[תיקון: 1600]
[תיקון: 1621]
[תיקון: 1816]
[תיקון: 1816]
[תיקון: 2013]
קביעת הממונה על הרכוש הממשלתי בעניין תיקון, פירוש ודיוק גבולות הכרזה לפי סעיף 2ג לצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה ושומרון) (מס׳ 59), התשכ״ז–1967, וזאת רק ביחס לשטח שנמצא כי נכלל או שלא נכלל בתחום ההכרזה, באופן המשנה את גבולות תחום ההכרזה. על אף האמור, קביעת תחום ההכרזה שלא השתנה אינה מקימה עילה לערר בפני ועדת העררים.


י״ט בחשון תשכ״ח (22 בנובמבר 1967)
 • אלוף עוזי נרקיס
  אלוף פיקוד המרכז ומפקד כוחות צה״ל באזור הגדה המערבית
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן