לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם

חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם מתוך

חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם, התשס״ה–2004


מטרה
מטרתו של חוק זה להסדיר את מעמדם של אנשי צבא דרום לבנון ובני משפחותיהם אשר מתגוררים בישראל ביום תחילתו של חוק זה.
הגדרות
בחוק זה –
”איש צד״ל“ – מי שמתגורר בישראל ושירת שירות בצבא דרום לבנון (להלן – שירות בצד״ל);
”בן משפחה של איש צד״ל שלקה בנכות“ – כמשמעותו של ”בן משפחה של נכה“ בסעיף 1 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), ובלבד שהוא מתגורר בישראל;
”איש צד״ל שנספה במערכה“ – איש צד״ל שנספה במהלך פעילות מבצעית שאירעה בתקופת שירותו בצד״ל ועקב שירותו;
”בן משפחה של איש צד״ל שנספה במערכה“ – כמשמעותו של ”בן משפחה של חייל שנספה“ בסעיף 1 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה, ובלבד שהוא מתגורר בישראל;
”המשכורת הקובעת“ – גובה השכר החודשי ששולם לאיש צד״ל על פי הרשומות הצבאיות ועל פי רשומות רשמיות אחרות, ביום י״ח באייר התש״ס (23 במאי 2000), ולאיש צד״ל שפרש משירות מצד״ל במועד מוקדם מהמועד האמור – ביום פרישתו בפועל;
”יום התחילה“ – יום תחילתו של חוק זה;
”נכות“ – אבדן הכושר לפעול פעולה רגילה או פחיתתו של כושר זה שבאו לאיש צד״ל כתוצאה של פגיעה במהלך פעילות מבצעית שאירעה במהלך תקופת שירותו בצד״ל ועקב שירותו בצד״ל;
”שירות בצד״ל“ – שירות בצבא דרום לבנון שפעל תחת פיקודו של מיג׳ור חדד וגנרל לאחד, לרבות מי ששירת במנגנון הביטחון בדרום לבנון, בגורמי הסיוע האזרחי ואצל גורמים אחרים בדרום לבנון, שעמדו בקשר עם זרועות הביטחון של מדינת ישראל, עד ליום י״ח באייר התש״ס (23 במאי 2000);
”חוק האזרחות“ – חוק האזרחות, התשי״ב–1952;
”חוק הנכים (תגמולים ושיקום)“ – חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט–1959 [נוסח משולב].
הקניית אזרחות לאיש צד״ל ובן משפחתו
(א)
על אף האמור בכל דין, איש צד״ל, בן זוגו, הורהו או ילדו, שמתגורר בישראל ביום התחילה, ומבקש להיות אזרח לפי חוק האזרחות יקנה לו שר הפנים אזרחות ישראלית, אף אם לא מתקיימת לגביו הוראת סעיף 5(א)(2) לחוק האמור.
(ב)
שר הפנים רשאי לסרב לבקשה להקניית אזרחות ישראלית כאמור בסעיף קטן (א), אם שוכנע שמתקיימים טעמים מיוחדים שיפרט בהחלטתו.
(ג)
על אף האמור בכל דין, שר הפנים רשאי, במקרים מיוחדים, להעניק אזרחות ישראלית גם לקרוב משפחה של איש צד״ל, שאינו מנוי בסעיף קטן (א), שהגיש בקשה להיות אזרח לפי חוק האזרחות, אם שוכנע כי הוא מתגורר בישראל משום שנשקפת סכנה לחייו בשל כך שקרוב משפחתו שירת שירות בצד״ל או משום שהענקת האזרחות כאמור היא מענינה המיוחד של המדינה.
מתן אשרה ורישיון לישיבת קבע לאיש צד״ל ולבן משפחתו
(א)
על אף האמור בכל דין, שר הפנים ייתן לכל איש צד״ל או לבן זוגו, הורהו או ילדו, שמתגורר בישראל ביום התחילה, אשרה ורישיון לישיבת קבע בישראל כאמור בחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952, אם הוגשה על ידו בקשה לכך.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), שר הפנים רשאי לסרב לבקשה לאשרה ולרישיון קבע כאמור בסעיף קטן (א), אם שוכנע שמתקיימים טעמים מיוחדים שיפרט בהחלטתו.
תעודת איש צד״ל
(א)
על אף האמור בכל דין, שר הביטחון ייתן לכל איש צד״ל תעודה המאשרת כי הוא איש צד״ל, אם הוגשה על ידו בקשה לכך; התעודה תהווה ראיה לכל ענין ודבר באשר לשירותו של המבקש בצד״ל.
(ב)
שר הביטחון רשאי לסרב לבקשה להקניית תעודה כאמור בסעיף קטן (א), אם המבקש הורשע, בפסק דין חלוט, בעבירה על פרק ז׳ לחוק העונשין, התשל״ז–1977, או בעבירה של פשע חמור; לענין זה, ”פשע חמור“ – עבירה שדינה מאסר עשר שנים או יותר.
דינו של בן משפחה של איש צד״ל שנספה במערכה כדין בן משפחה של חייל שנספה כאמור בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה, לכל ענין ודבר, לרבות לענין תגמולים ומענקים לפי החוק האמור, תקנות שהותקנו לפיו וכללים אחרים אשר חלים בענינו, והכל בשינויים המחויבים.
דינו של איש צד״ל שלקה בנכות כדין נכה כאמור בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) לכל ענין ודבר, ולרבות לענין קביעת נכות, תגמול ותשלומים לפי החוק האמור, תקנות שהותקנו לפיו וכללים אחרים אשר חלים בענינו, והכל בשינויים המחויבים.
זכאות איש צד״ל למענק הוקרה
(א)
איש צד״ל זכאי למענק הוקרה חד־פעמי בשיעור של שלוש פעמים המשכורת הקובעת על כל שנה שבה הוא שירת שירות בצד״ל ולמענק נוסף בשיעור של ארבעים אלף שקלים חדשים, בצירוף הפרשי הצמדה מהמדד הידוע ביום התחילה ועד המדד הידוע בעת כל תשלום; לענין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)
שר הביטחון רשאי לשלול את זכותו של איש צד״ל למענקים כאמור בסעיף קטן (א), כולם או חלקם, אם הוא הורשע, בפסק דין חלוט, בעבירה על פרק ז׳ לחוק העונשין, התשל״ז–1977, או בעבירה של פשע חמור; לענין זה, ”פשע חמור“ – עבירה שדינה מאסר עשר שנים או יותר.
(ג)
שר הביטחון ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו את אופן פריסת המענקים כאמור בסעיף קטן (א) לתשלומים חודשיים ולתקופה שלא תעלה על עשר שנים; שר הביטחון ושר האוצר יגישו לוועדת הכספים של הכנסת דין וחשבון שנתי לענין תשלום המענקים ואופן פריסתם.
הממונה על המענקים
(א)
שר הביטחון ימנה ממונה או ממונים לענין קביעת הזכאות, שיעור המענקים ותשלומם כאמור בסעיף 7(א) (בחוק זה – הממונה על המענקים).
(ב)
הודעה על מינוי הממונה על המענקים ועל כתובתו תפורסם ברשומות.
ערעור
מבקש מענק הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטה של הממונה על המענקים רשאי לערור עליה לפני ועדת ערעור.
ועדות ערעור
(א)
שר המשפטים ימנה ועדת ערעור או ועדות ערעור לענין החלטתו של הממונה על המענקים.
(ב)
ועדת הערעור תהיה בת שלושה חברים, שלפחות אחד מהם הוא איש צד״ל, בדרגה המקבילה לרב סרן בצבא הגנה לישראל.
סמכויות הממונה וועדת הערעור
הממונה על המענקים וועדת הערעור לא יהיו קשורים בסדרי הדין ובדיני ראיות, אלא יפעלו בדרך שתיראה להם כמועילה ביותר לבירור השאלות העומדות לדיון.
הוראות מיוחדות לענין המענקים
מענקים המשתלמים לפי סעיף 8 לא ייחשבו כהכנסה לענין –
(1)
פקודת מס הכנסה או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים;
(2)
(3)
גמלה המשתלמת מכוח ההסכמים בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים תלויים בעזרת הזולת שנערך מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995.
אות מערכה לציון השתתפות במערכה ברצועת הביטחון בדרום לבנון [תיקון: תשפ״א]
קבע שר הביטחון אות מערכה לפי סעיף 7 לחוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, התש״ל–1970, לציון השתתפות במערכה ברצועת הביטחון בדרום לבנון, יעניק שר הביטחון או מי שהוא הסמיך לכך אות מערכה כאמור לאיש צד״ל שעמד בתנאים שקבע, באישור הממשלה.
תעסוקה ודיור
הממשלה תפעל, במידת האפשר, למציאת פתרונות לצורכי דיור לאנשי צד״ל ולסידורי תעסוקה בעבורם; לענין זה, ייקבע תקציב שנתי במסגרת הקצאה לתחום פעולה נפרד – ”אנשי צד״ל“ בסעיף תקציב משרד הביטחון בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, ”תחום פעולה“ ו”סעיף תקציב“ – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
שמירת דינים
הוראות סעיף 8 באות להוסיף על כל זכות אחרת המוקנית לאיש צד״ל לפי כל דין ונוהל.
ביצוע ותקנות
שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה
בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה יקבעו שר הביטחון ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את אופן פריסת המענקים כאמור בסעיף 8.


התקבל בכנסת ביום כ״ד בכסלו התשס״ה (7 בדצמבר 2004).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • שאול מופז
  שר הביטחון
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן