לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) מתוך

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס״ה–2005


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשס״ח־2, תשע״א, תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ו־3, תשע״ו־4]
בחוק זה –
”בנק“, ”בנק חוץ“ ו”תאגיד בנקאי“ – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי);
”בעל ענין“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
”בעל רישיון“ – כל אחד מאלה:
(1)
יועץ פנסיוני;
(2)
סוכן פנסיוני;
”אמצעי שליטה“, ”גוף מוסדי“, ”החזקה“, ”מבטח“, ”סוכן ביטוח“, ”קרוב“ ו”שליטה“ – כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח;
”הוועדה“ – כהגדרתה בחוק הפיקוח על הביטוח;
”הממונה“ – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על הביטוח;
”המפקח על הבנקים“ – כמשמעותו בפקודת הבנקאות;
”זיקה“, של אדם, למוצר פנסיוני – כל אחד מאלה:
(1)
אותו אדם הוא חברה מנהלת של קופת גמל שאינה קופת ביטוח, לרבות קרן השתלמות, שהיא המוצר הפנסיוני;
(2)
אותו אדם הוא מבטח המנהל קופת ביטוח או המנהיג תכנית ביטוח, שהיא המוצר הפנסיוני;
(3)
לענין אדם שאינו אחד מהמנויים בפסקאות (1) ו־(2) גם כל אחד מאלה:
(א)
אותו אדם הוא עובד של גוף מוסדי שהתקיימו לגביו הוראות פסקאות (1) או (2), או שהוא מועסק על ידו או נושא משרה בו;
(ב)
אותו אדם זכאי לטובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה במוצר הפנסיוני למעט קבלת עמלה לפי הוראות סעיף 19(א)(2);
לענין הגדרה זו, ”אדם“ – לרבות השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם, ונושא משרה באחד מאלה;
”חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית“ – חברה שקיבלה רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית;
”חברה מנהלת“, ”מדד“, ”מעביד“, ”עמית“, ”עמית–עצמאי“, ”עמית–שכיר“, ”קופת גמל“, ”קופת גמל אישית לפיצויים“, ”קופת ביטוח“, ”קופת גמל להשקעה“, ”קופת גמל לקצבה“, ”קופת גמל לחיסכון“, ”קופת גמל לתגמולים“ ו”קרן השתלמות“ – כהגדרתם בחוק הפיקוח על קופות גמל;
”חוק הבנקאות (רישוי)“ – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;
”חוק החברות“ – חוק החברות, התשנ״ט–1999;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”חוק השקעות משותפות“ – חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994;
”חוק ניירות ערך“ – חוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”חיסכון“, באמצעות מוצר פנסיוני – לרבות המשך העברת סכומים לחיסכון באמצעות מוצר פנסיוני או השארת סכומים שנצברו בחיסכון כאמור;
”טובת הנאה“ – טובת הנאה הניתנת, שלא בידי לקוח, לאדם או לאחר מטעמו או בעבורו, במישרין או בעקיפין;
”יועץ פנסיוני“ – בעל רישיון יועץ פנסיוני שניתן לו לפי סעיף 5;
”ייעוץ פנסיוני“ – מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית–שכיר, כעמית–עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו;
”לקוח“ – יחיד שהייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני הניתן לו נוגעים לחיסכון, שלו או של קרובו, כעמית–שכיר, כעמית עצמאי או כמבוטח ולעניין ההגדרה ”מערכת סליקה פנסיונית מרכזית“ והוראות פרק ה׳1 – יחיד כאמור וכן עמית ומבוטח;
”מוצר פנסיוני“ – כל מוצר הכלול באחד מסוגי המוצר הפנסיוני;
”מעביד“ – לרבות מי שהורשה מטעמו להפקיד כספים בעד עובדיו;
”מערכת סליקה פנסיונית מרכזית“ או ”המערכת“ – מערכת מרכזית שמיועדת להעברה של מידע על לקוחות או של כספים מכלל הגופים המוסדיים וביניהם, לכלל היועצים הפנסיוניים והסוכנים הפנסיוניים או מהם או להעברת מידע מכלל הגופים המוסדיים ללקוחות, והכל לגבי מוצר פנסיוני או תכנית ביטוח כהגדרתה בסעיף 31ט(ז);
”משתמש“, במערכת – גוף מוסדי, יועץ פנסיוני, סוכן פנסיוני, מעביד או חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אחרת, העושים שימוש במערכת;
”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק החברות ולעניין חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית – לרבות כל עובד הכפוף לו במישרין;
”סוג מוצר פנסיוני“ – כל אחד מאלה, לרבות כל שילוב ביניהם:
(1)
קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח;
(1א)
קופת גמל לחיסכון;
(2)
קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח;
(3)
קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח;
(4)
קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח;
(4א)
(נמחקה);
(5)
קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח;
(6)
קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח;
(7)
קרן השתלמות;
(7א)
קופת גמל להשקעה;
(8)
ביטוחים שבהם מבוטחים עמיתים בקופת גמל לפי סעיף 16(ד)(6) לחוק הפיקוח על קופות גמל, לפי תכנית ביטוח שהתיר הממונה הכלולה בקופת גמל המנויה בפסקאות (1) עד (7) או הנמכרת אגב אחת מאלה;
(9)
כל סוג מוצר אחר שקבע השר;
”סוכן פנסיוני“ – מי שרשאי לעסוק בשיווק פנסיוני לפי הוראות סעיף 3;
”עבירה“ – כל אחת מאלה:
(1)
(2)
עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שעבר אותה אינו ראוי לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני, או לשמש כנושא משרה בתאגיד שהוא יועץ פנסיוני, לפי הענין;
”עסקה“ – התקשרות של לקוח או של קרובו עם גוף מוסדי, לענין חיסכון באמצעות מוצר פנסיוני שלגוף המוסדי יש זיקה אליו לפי פסקאות (1) או (2) להגדרה ”זיקה“, וכן ביצוע פעולות באותו מוצר פנסיוני;
”פקודת הבנקאות“ – פקודת הבנקאות, 1941;
”פקודת פשיטת רגל“ – פקודת פשיטת הרגל, התש״ם–1980;
”רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית“ – רישיון להפעיל מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, כמשמעותו בסעיף 31א;
”שותפות“ ו”שותף מוגבל“ – כהגדרתם בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל״ה–1975;
”שיווק פנסיוני“ – מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית–שכיר, כעמית–עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו;
”השר“ – שר האוצר.

פרק ב׳: עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני

סימן א׳: חובת רישוי

עיסוק בייעוץ פנסיוני
(א)
לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני, אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני, ובהתאם לתנאי הרישיון.
(ב)
יחיד בעל רישיון יועץ פנסיוני רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני כיחיד, כעובד בחברה או בשותפות שהיא בעלת רישיון יועץ פנסיוני או כשותף בשותפות שהיא בעלת רישיון כאמור.
עיסוק בשיווק פנסיוני [תיקון: תשע״ו־2]
(א)
לא יעסוק אדם בשיווק פנסיוני, אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, ובהתאם לתנאים המפורטים בהן:
(1)
בעל רישיון סוכן ביטוח, בענף ביטוח פנסיוני כהגדרתו בסעיף 28(א)(3) לחוק הפיקוח על הביטוח, שניתן לו לפי סעיף 25 או 26 לחוק האמור (בחוק זה – סוכן ביטוח פנסיוני) – בהתאם לתנאי הרישיון;
(2)
בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני שניתן לו לפי סעיף 6 (בחוק זה – סוכן שיווק פנסיוני), שהוא עובד של גוף מוסדי כאמור בפסקה (3) – במסגרת עבודתו כאמור ובהתאם לתנאי הרישיון;
(3)
גוף מוסדי – בנוגע למוצרים פנסיוניים שיש לו זיקה אליהם לפי פסקאות (1) או (2) להגדרה ”זיקה“, ובלבד שכל מי שעוסק בשמו בשיווק פנסיוני הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2).
(ב)
עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו לא ייתנו שירותי תפעול למעביד שבעבור עובדיו הם נותנים שיווק פנסיוני, אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1)
סוכן הביטוח הפנסיוני יגבה מהמעביד בלבד בכל חודש דמי סליקה, בעד שירותי התפעול בעבור כל עובד, שלא יפחתו מאחד מאלה, לפי הגבוה:
(א)
0.6 אחוז מסך התשלומים שהופקדו על ידי המעביד לקופות הגמל בעבור העובד בתוספת מס ערך מוסף;
(ב)
10.50 שקלים חדשים בתוספת מס ערך מוסף; סכום זה יעודכן מדי שנה, ב־1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר 2016;
(2)
(א)
על אף האמור בכל דין או הסכם, עמלת ההפצה שמשלם גוף מוסדי לסוכן הביטוח הפנסיוני, תפחת בשיעור דמי הסליקה שמשלם לו המעביד לפי פסקה (1) או ל־0, לפי הגבוה;
(ב)
דמי הניהול שישלם עובד שלגביו שולמו דמי סליקה כאמור בפסקת משנה (א) יפחתו בשיעור הפחתת עמלת ההפצה לפי פסקת המשנה האמורה;
(3)
נבחרה בעבור העובדים קופת ברירת מחדל לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על קופות גמל.
(ג)
בסעיף זה –
”גוף קשור“ – אחד מאלה, והכול בשיעור של חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה:
(1)
מי שמחזיק בעוסק בשיווק פנסיוני;
(2)
מי שעוסק בשיווק פנסיוני מחזיק בו;
(3)
תאגיד שמי שמחזיק בו מחזיק גם בעוסק בשיווק פנסיוני;
”עוסק בשיווק פנסיוני“ – כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א);
”שירותי תפעול“ – לפחות אחד מאלה:
(1)
הפקדת כספים בעבור עובדיו של המעביד לגוף מוסדי;
(2)
העברת מידע אגב הפקדת כספים כאמור בפסקה (1);
(3)
טיפול במשוב לבקרה בין הגוף המוסדי ובין מעביד אגב הפקדת כספים כאמור בפסקה (1);
(4)
פעולות תפעול נוספות שקבע הממונה.
סייג לתחולה
אין בהוראות סעיפים 2 ו־3 כדי למנוע ממי שהוא בעל רישיון כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, כהגדרתם בחוק האמור, לגבי קרן השתלמות.

סימן ב׳: רישיון יועץ פנסיוני ורישיון סוכן שיווק פנסיוני

תנאים למתן רישיון יועץ פנסיוני [תיקון: תשע״א, תשע״ו־2, תשע״ז]
(א)
הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא יחיד, אם ראה שהתקיימו לגביו כל אלה:
(1)
הוא בגיר;
(2)
הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;
(3)
הוא לא הורשע בעבירה;
(4)
הוא עמד בבחינות מקצועיות, שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;
(5)
הוא השלים התמחות, במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות.
(ב)
הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא שותפות, אם ראה שהתקיימו לגביה כל אלה:
(1)
השותפים הם בעלי רישיון יועץ פנסיוני;
(2)
השותפות התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ פנסיוני הם עובדיה או שותפים בה, שהם בעלי רישיון יועץ פנסיוני.
(ב1)
הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא אגודה בעלת רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע״ו–2016, אם ראה שהתקיימו לגביה כל אלה:
(1)
האגודה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ פנסיוני הם עובדיה שהם בעלי רישיון יועץ פנסיוני;
(2)
האגודה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה.
(ג)
הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא חברה כהגדרתה בחוק החברות, אם ראה שהתקיימו לגביה כל אלה:
(1)
החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ פנסיוני הם עובדיה שהם בעלי רישיון יועץ פנסיוני;
(2)
החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה.
(ד)
הממונה לא ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיפים קטנים (א) עד (ג), אם הוא אחד מאלה:
(1)
סוכן פנסיוני או גוף מוסדי;
(2)
סוכן ביטוח;
(3)
משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;
(4)
מי ששולט או מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3), למעט תאגיד בנקאי השולט בסוכן ביטוח בהתאם להוראות סעיף 11(ב)(2) לחוק הבנקאות (רישוי);
(5)
ארגון מעבידים;
(6)
מי שנשלט או מועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5), ואולם תאגיד בנקאי שנשלט בידי מי שמחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי או בידי מי ששולט בגוף מוסדי, יהיה רשאי לקבל רישיון ייעוץ פנסיוני בכפוף לתנאים שקבע הממונה למניעת ניגוד ענינים במתן הייעוץ, ויראו רישיון כאמור כאילו נאמר בו שאסור לתאגיד הבנקאי לעסוק בייעוץ פנסיוני ביחס למוצרים פנסיוניים שלגוף המוסדי האמור זיקה לגביהם;
(7)
מי שאחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5) מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו, למעט תאגיד בנקאי.
תנאים למתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני
(א)
הממונה ייתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אם ראה שהתקיימו לגביו כל אלה:
(1)
הוא יחיד;
(2)
הוא בגיר;
(3)
הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;
(4)
הוא לא הורשע בעבירה;
(5)
הוא עמד בבחינות מקצועיות, שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;
(6)
הוא השלים התמחות, במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות.
(ב)
הממונה לא ייתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיף קטן (א), אם הוא אחד מאלה:
(1)
יועץ פנסיוני;
(2)
יועץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;
(3)
יחיד המועסק על ידי מי שאינו רשאי לקבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני לפי הוראות סעיף 28א לחוק הפיקוח על הביטוח.
תקנות לענין בחינות והתמחות
בקשה לרישיון
(א)
המבקש לקבל רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני, יגיש בקשה לממונה לקבלת רישיון מתאים.
(ב)
בבקשה לקבלת רישיון כאמור בסעיף קטן (א) יכלול המבקש פרטים, מסמכים ודוחות כפי שיורה הממונה.
החלטת הממונה בבקשה
(א)
סבר הממונה כי יש להיעתר לבקשה לפי סעיף 8, ייתן למבקש רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני, לפי הענין; סבר הממונה כי יש להתנות תנאים ברישיון כאמור, יודיע למבקש את נימוקיו וייתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, לפני מתן ההחלטה.
(ב)
הממונה רשאי לתת רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אף שלא מתקיים לגביו תנאי מן התנאים שבסעיפים 5(א)(4) או (5) או 6(א)(5) או (6), לפי הענין, אם שוכנע כי בשל טעמים מיוחדים ניתן לראותו ככשיר לקבלת רישיון כאמור, בהתחשב בהשכלתו ובניסיונו המקצועי.
(ג)
הממונה רשאי לסרב לתת רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיף 5 או שבסעיף 6, לפי הענין, אם התקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא הוכרז פסול דין, או הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל, ואם הוא תאגיד – ניתן לגביו צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים, או שהוגשה בקשה לכל אחד מאלה, ובלבד שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני מתן ההחלטה;
(2)
הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו, או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה, ובלבד שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני מתן ההחלטה;
(3)
הממונה סבר, לאחר התייעצות עם הוועדה, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה בדרך שהורתה, כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רישיון יועץ פנסיוני או כבעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד – כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו.
ביטול רישיון, התלייתו או התניית תנאים בו
(א)
הממונה רשאי לבטל רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני, להתלותו לתקופה שיקבע, להתנות בו תנאים או לשנות תנאי מתנאיו, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב;
(2)
חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון;
(3)
בעל הרישיון כאמור הפר תנאי מתנאי הרישיון;
(4)
בעל הרישיון כאמור הפר הוראת חיקוק או הפר הוראת מינהל לפי חוק זה, הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו או במקצועיותו;
(5)
בעל הרישיון כאמור הוכרז פסול דין, או הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל, ואם הוא תאגיד – ניתן לגביו צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים או שהוא החליט על פירוקו מרצון;
(6)
הממונה סבר כי קיימות נסיבות, שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רישיון יועץ פנסיוני או כבעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד – כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו.
(ב)
ביטול רישיון, התלייתו או התניית תנאים בו לפי סעיף קטן (א) ייעשו לאחר שניתנה לבעל הרישיון כאמור הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולענין פסקאות (4) או (6) – לאחר התייעצות בוועדה ולאחר שניתנה לבעל הרישיון כאמור הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה.
(ג)
יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני, אשר חדל לעסוק בעיסוק נושא הרישיון, רשאי לבקש מן הממונה, בכתב, כי רישיונו יבוטל או יותלה לתקופה שיבקש.
(ד)
הוגש נגד יועץ פנסיוני או נגד סוכן שיווק פנסיוני כתב אישום בשל עבירה, או הוגשה בקשה להכרזתו כפסול דין או להכרזתו כפושט רגל, ואם הוא תאגיד – הוגשה בקשה למתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים לו, רשאי הממונה, לאחר שנתן ליועץ או לסוכן כאמור הזדמנות להשמיע את טענותיו, להתלות את רישיונו עד לסיום ההליכים.
(ה)
מי שרישיונו הותלה לא יהיה רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני לתקופת ההתליה.
(ו)
הודעה על ביטול רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני, או על התלייתו, תפורסם בידי הממונה או בידי בעל הרישיון כאמור, הכל כפי שיורה הממונה.
(ז)
מי שרישיונו בוטל ועילת הביטול תוקנה, רשאי לבקש מהממונה לחדש את הרישיון; על חידוש הרישיון יחולו הוראות סעיפים 5 עד 9, בשינויים המחויבים.
עיסוק בייעוץ פנסיוני בידי תאגיד בנקאי [תיקון: תשס״ו, תשע״ט־2]
(א)
הממונה לא ייתן רישיון יועץ פנסיוני לתאגיד בנקאי, אף אם הוא רשאי לקבל רישיון יועץ פנסיוני לפי הוראות סעיף 5, אלא בהתקיים גם כל אלה:
(1)
התאגיד הבנקאי הוא מסוג התאגידים הבנקאיים הרשאים לעסוק בייעוץ פנסיוני לפי הוראות חוק הבנקאות (רישוי);
(2)
התאגיד הבנקאי אינו מחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח ואינו מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד אחר השולט במבטח או בתאגיד המחזיק במבטח יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה;
(3)
התאגיד הבנקאי אינו מחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת ואינו מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד אחר השולט בחברה מנהלת או המחזיק בה יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה;
(4)
התאגיד הבנקאי אינו מחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כהגדרתו בחוק השקעות משותפות, ואינו מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד אחר השולט במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות או המחזיק בו יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה;
(5)
הממונה שוכנע כי אין במתן הרישיון כאמור כדי לפגוע פגיעה מהותית בהתפתחות התחרות ובמניעת הריכוזיות בישראל, בתחום הייעוץ הפנסיוני, בתחום פעילות התיווך שבין לקוחות ובין גופים מוסדיים, ובתחום הבנקאות.
(ב)
החלטת הממונה לפי סעיף קטן (א)(5) תתקבל לאחר התייעצות עם הממונה על התחרות כמשמעותו בחוק התחרות הכלכלית, התשמ״ח–1988, ולענין השיקולים בדבר התפתחות התחרות ומניעת הריכוזיות בתחום הבנקאות – גם לאחר התייעצות עם המפקח על הבנקים.
(ג)
על אף הוראות סעיף קטן (א)(2) עד (4), יהיה הממונה רשאי להתיר לתאגיד בנקאי המחזיק יותר מעשרה אחוזים בתאגיד אחר השולט במבטח או בחברה מנהלת, או בתאגיד אחר המחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים בסוג מסוים של אמצעי שליטה באחד מאלה, להמשיך ולעסוק בייעוץ פנסיוני לתקופה ובתנאים שיקבע, ובלבד שהחריגה מהוראות הסעיפים האמורים נגרמה רק כתוצאה מפעולותיו של התאגיד האחר שבו מחזיק התאגיד הבנקאי אמצעי שליטה.
(ד)
תאגיד בנקאי או מי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני, לא ייתן ייעוץ פנסיוני לגבי מוצר פנסיוני של גוף מוסדי שמחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי יש זיקה אליו; לענין זה, ”גוף מוסדי“ – לרבות מי ששולט בו, או מי שנשלט בידי מי מהם.
(ה)
על אף הוראות כל דין, תאגיד בנקאי או מי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני, לא יעסוק בייעוץ פנסיוני, אלא במבנה נייח וקבוע שבו מקבל התאגיד הבנקאי כדין פיקדונות כספיים כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), ואשר לגביו ניתן היתר סניף לפי סעיף 28 לחוק האמור.
(ו)
תאגיד בנקאי לא ישלוט ולא יהיה בעל ענין בתאגיד שהוא יועץ פנסיוני ואינו תאגיד בנקאי.
(ז)
תאגיד בנקאי לא יתקשר עם נציגות עובדים לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובדים המיוצגים בידי אותה נציגות עובדים.

פרק ג׳: חובות, איסורים והגבלות לענין עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני

סימן א׳: התאמת השירות לצורכי הלקוח

התאמת השירות לצורכי הלקוח [תיקון: תשע״ו־2]
(א)
בעל רישיון יתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לענין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם; בחירת סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח, תיעשה בהתאם למפורט להלן:
(1)
בעת בחירת סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח יבחן בעל הרישיון את כלל סוגי המוצר הפנסיוני;
(2)
בחירת המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח או הגוף המוסדי המתאים ביותר ללקוח, תהיה –
(א)
לענין ייעוץ פנסיוני – מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים והגופים המוסדיים;
(ב)
לענין שיווק פנסיוני –
(1)
בידי גוף מוסדי או בידי עובדו שהוא סוכן שיווק פנסיוני – מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני, ובלבד שהמוצר הפנסיוני הוא מסוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח;
(2)
בידי סוכן ביטוח פנסיוני שאינו עובד של גוף מוסדי – מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני, ומתוך כלל הגופים המוסדיים שלגבי מוצריהם הפנסיוניים הוא עוסק בשיווק פנסיוני, ובלבד שהמוצר הפנסיוני הוא מסוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח.
(ב)
נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני לפי סעיף 27(ב)(4) כי הייעוץ הפנסיוני הוא מתמשך, ישוב היועץ הפנסיוני ויבחן, בהתאם להוראות סעיף קטן (א), את התאמת החיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני לצרכיו של הלקוח, במהלך כל תקופת הייעוץ הפנסיוני.
ביצוע עסקה בעבור לקוח כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני [תיקון: תשע״ו, תשע״ו־2]
(א)
ביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני בעבור לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני ובהמשך לו; ביצוע עסקה כאמור הכרוכה בפעולות מתמשכות בחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני יהיה רק במסגרת ייעוץ פנסיוני מתמשך ולמשך תקופת מתן הייעוץ הפנסיוני כפי שנקבעה בהסכם לפי סעיף 27(ב)(4) או במסגרת שיווק פנסיוני מתמשך ולמשך תקופת מתן השיווק הפנסיוני, לפי הענין.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין הפעולות המפורטות להלן לא יידרש ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני:
(1)
ביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני בין לקוח לגוף מוסדי, בידי הלקוח, במישרין, בעקבות פנייה יזומה של הלקוח לגוף המוסדי, למעט אם התקיים בלקוח אחד מאלה:
(א)
הלקוח הוא מבוטח פעיל בקרן ותיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;
(ב)
הלקוח הוא מבוטח פעיל בקופת ביטוח;
(ג)
ביצוע העסקה יכלול החרגות בשל מצב בריאות לקוי של הלקוח;
(ד)
התקיימו תנאים נוספים כפי שקבע הממונה;
(2)
הפקדת תשלומים בעבור עובד בקופת גמל, בידי מעבידו, לאחר שניתנה לעובד הזדמנות לבחור קופת גמל אחרת וכל עוד לא בחר העובד בקופה כאמור, לפי הוראות סעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל;
(3)
ביצוע פעולות במוצר פנסיוני בידי גוף מוסדי מכוח חובה לפי דין.
(ג)
הממונה יקבע הוראות ותנאים לעניין סעיף קטן (ב)(1) רישה.
נימוק בכתב של המלצות בעל רישיון
בעל רישיון יעביר ללקוח, בעת מתן ההמלצה, מסמך בכתב, המפרט את הנימוקים להמלצתו בדבר כדאיות החיסכון של הלקוח או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני.

סימן ב׳: חובות אמון וזהירות

חובת אמון
(א)
בעל רישיון יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה, לא יעדיף את עניניו האישיים או עניניו של אחר על פני טובת לקוחותיו, ולא יעדיף ענינו של לקוח אחד על פני לקוח אחר.
(ב)
העדפה בידי סוכן פנסיוני של מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו, שנעשתה בהתאם להוראות סעיף 12(א)(2)(ב), היא דרך פעולה העולה בקנה אחד עם חובותיו לפי סעיף קטן (א).
חובת זהירות
בעל רישיון ינהג בעיסוקו בזהירות וברמת מיומנות שבעל רישיון סביר היה נוהג בהן בנסיבות דומות, וינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת עניניהם של לקוחותיו.
ניגוד ענינים [תיקון: תשע״ו־4]
(א)
נודע לבעל רישיון על ניגוד ענינים בינו או בין התאגיד שבו הוא מועסק או שותף, לבין הלקוח, בין לענין ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לאותו לקוח ובין לענין ביצוע עסקה בעבור הלקוח, חייב בעל הרישיון להודיע ללקוח, בכתב, על קיום ניגוד הענינים, ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד ענינים, אלא אם כן הסכים הלקוח לכך מראש ובכתב, ביחס לאותו ייעוץ פנסיוני, ביחס לאותו שיווק פנסיוני או ביחס לביצוע אותה עסקה.
(ב)
זיקה של סוכן פנסיוני למוצר פנסיוני, לא תיחשב כניגוד ענינים בינו ובין הלקוח לענין סעיף קטן (א).
(ג)
בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), רשאי הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, להורות לענין הסעיפים הקטנים האמורים, על נסיבות שיראו בהן ניגוד ענינים בין בעל רישיון ובין לקוח ונסיבות שבהן יימנע בעל רישיון מביצוע כל פעולה שיש בה ניגוד ענינים כאמור, אף אם הסכים הלקוח לכך מראש ובכתב.
הגבלות לעניין ביצוע עסקה בין לקוח לבין גוף מוסדי [תיקון: תשס״ח־2]
(א)
יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני לא יבצע בעבור לקוח עסקה עם גוף מוסדי ולא יתווך בין לקוח לבין גוף מוסדי, אלא אם כן קיים בין היועץ הפנסיוני או סוכן הביטוח הפנסיוני, לפי העניין, לבין הגוף המוסדי, הסכם בכתב שבין תנאיו חיוב היועץ הפנסיוני או סוכן הביטוח הפנסיוני בתנאים הקבועים לפי סעיף 30 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים.
(ב)
על ביצוע עסקה ועל תיווך כאמור בסעיף קטן (א) יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות לפי חוק הפיקוח על הביטוח והוראות לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ״א–1981 (בסעיף קטן זה – חוק חוזה הביטוח), החלות על סוכן ביטוח ועל עיסוק בתיווך לעניין ביטוח, ואולם לא יחולו לעניין עסקה או תיווך כאמור המבוצעים בידי יועץ פנסיוני –
(1)
(2)
הוראות לפי חוק הפיקוח על הביטוח הנוגעות לחובותיו של מבטח בשל משא ומתן של סוכן הביטוח לקראת כריתתו של חוזה הביטוח או הנוגעות לכריתת חוזה הביטוח.
איסור התקשרות של יועץ פנסיוני בהסכם חריג
(א)
יועץ פנסיוני לא יתקשר עם גוף מוסדי בהסכם למתן שירותים שאינו במהלך העסקים הרגיל של היועץ הפנסיוני, שאינו בתנאי שוק או העשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות היועץ הפנסיוני, רכושו או התחייבויותיו (בחוק זה – הסכם חריג), אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב של הממונה, ואם היועץ הפנסיוני הוא תאגיד בנקאי – גם של המפקח על הבנקים.
(ב)
קבלת תמורה בידי יועץ פנסיוני מאת גוף מוסדי, לפי הסכם למתן שירותים שאינו הסכם חריג או לפי הסכם חריג שאושר לפי הוראות סעיף קטן (א), היא דרך פעולה העולה בקנה אחד עם חובותיו של היועץ הפנסיוני לפי סעיפים 15 ו־17.
(ג)
בסעיף זה, ”גוף מוסדי“, ”יועץ פנסיוני“ – לרבות מי ששולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם.
תמריצים ועמלות בקשר עם ייעוץ פנסיוני [תיקון: תשס״ח]
(א)
יועץ פנסיוני או אדם אחר מטעמו או בעבורו לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, זולת אלה:
(1)
שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות מאת הלקוח, כפי שנקבע בהסכם לפי סעיף 27(ב)(3), ובכפוף להוראות לפי סעיף 28;
(2)
עמלת הפצה הנגבית מגוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני, שבוצעה לגביו עסקה בעבור הלקוח, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים, מראש ובכתב, לקבלת העמלה בידי היועץ ולשיעורה, ובכפוף להוראות סעיף 28.
(ב)
לענין סעיף קטן (א) יראו כטובת הנאה בידי יועץ פנסיוני בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, גם תשלום ליועץ פנסיוני שהיה סוכן ביטוח לפי הוראות חוק הפיקוח על הביטוח, בשל עיסוק בתיווך כמשמעותו בסעיף 24 לחוק האמור, שנעשה בתקופה שבה היה סוכן ביטוח.
(ג)
יועץ פנסיוני לא ייתן טובת הנאה לעובד מעובדיו, לסניף מסניפיו או ליחידה מיחידותיו, אם טובת ההנאה נקבעת בהתחשב בסוג המוצר הפנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ הפנסיוני או בהתחשב בזהות הגוף המוסדי שיש לו זיקה למוצר הפנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ כאמור.
(ד)
גוף מוסדי לא ייתן ליועץ פנסיוני טובת הנאה בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה למעט תשלום עמלת הפצה לפי הוראות סעיף קטן (א)(2).
(ה)
בסעיף זה –
”ביצוע עסקה“ – לרבות הימנעות מביצוע עסקה;
”יועץ פנסיוני“ – לרבות השולט בו, מי שנשלט בידי מי מהם, נושא משרה באחד מאלה ומי שמועסק על ידי אחד מאלה.
תמריצים ועמלות בקשר עם שיווק פנסיוני [תיקון: תשע״ו־2]
(א)
סוכן ביטוח פנסיוני או אדם אחר מטעמו או בעבורו לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם שיווק פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, זולת אחד מאלה:
(1)
שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות מאת הלקוח; הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין שכר והחזר הוצאות לפי פסקה זו;
(2)
עמלת הפצה הנגבית, לפי סעיף 32(ה)(1)(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל, מגוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני, שבוצעה לגביו עסקה בעבור הלקוח.
(ב)
אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהאפשרות של מעביד להשיב לעובדו תשלומים ששילם בעד שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני, כולם או חלקם, ובלבד שההטבה ניתנה בכפוף להוראות סעיף 20(א2) לחוק הפיקוח על קופות גמל.
(ג)
גוף מוסדי לא ייתן לסוכן ביטוח פנסיוני טובת הנאה בקשר עם שיווק פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, למעט תשלום עמלת הפצה לפי הוראות סעיף קטן (א)(2).
(ד)
בסעיף זה, ”סוכן ביטוח פנסיוני“ – לרבות השולט בו, מי שנשלט בידי מי מהם, נושא משרה באחד מאלה ומי שמועסק על ידי אחד מאלה.
הגבלות לענין התקשרות יועץ פנסיוני
(א)
יועץ פנסיוני לא יתקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים, במפורש או במשתמע, לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובד של אותו מעביד או לעובד של מי שהוא חבר בארגון המעבידים או מיוצג על ידו, לפי הענין, אלא בהתקיים כל אלה:
(1)
היועץ הפנסיוני אינו תאגיד בנקאי;
(2)
ליועץ הפנסיוני אין קשר עסקי כלשהו עם המעביד או עם ארגון המעבידים;
(3)
תשלום שכר והחזר הוצאות ליועץ הפנסיוני בשל מתן הייעוץ הפנסיוני לעובד, המשולם בידי מעביד או בידי ארגון מעבידים, ישולם ישירות מהמעביד או ארגון המעבידים ליועץ הפנסיוני, ולא ישולם מתוך הסכומים המועברים לחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני או מתוך הסכומים הצבורים בחיסכון כאמור;
(4)
המעביד או ארגון המעבידים אינו זכאי לטובת הנאה מאת היועץ הפנסיוני בקשר עם הייעוץ הפנסיוני, ולא קיבל מהיועץ הפנסיוני טובת הנאה כאמור;
(5)
ההסכם שבין היועץ הפנסיוני לבין המעביד כולל הוראה ולפיה המעביד או ארגון המעבידים לא יתערבו בתוכן הייעוץ הפנסיוני שנותן היועץ לעובדים, ולא יחייבו את העובדים לקבל ייעוץ פנסיוני באמצעות אותו יועץ פנסיוני;
לענין זה, ”יועץ פנסיוני“ ו”מעביד“ – לרבות מי ששולט בו, או מי שנשלט בידי מי מהם.
(ב)
יועץ פנסיוני לא יהיה צד לביטוח הנעשה לקבוצת בני אדם שאינם עובדיו, ולא יתקשר לענין ביטוח כאמור.
גילוי נאות
(א)
בעל רישיון יגלה ללקוח, בגילוי נאות, את כל הענינים המהותיים לייעוץ הפנסיוני או לשיווק הפנסיוני הניתן על ידו, ולענין בעל רישיון שהוא סוכן פנסיוני בכלל זה –
(1)
יביא לידיעת לקוחותיו, בכל מקום שבו הוא מנהל את עסקיו, בשלט בולט וברור או באופן אחר כפי שהורה הממונה, את דבר היותו סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני, וכן את הגופים המוסדיים שהם בעלי זיקה למוצרים הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני;
(2)
יגלה ללקוח בלשון המובנת לו, בעל פה ובמסמך בכתב שיימסר ללקוח לפני תחילת השיווק הפנסיוני, וכן יפרסם באתר האינטרנט שלו את האמור בפסקה (1) ואת הזיקה שיש לו למוצרים פנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני ומהותה, ואת דבר העדפתו את אותם מוצרים פנסיוניים; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים לענין הפירוט שיינתן במסמך ובפרסום באתר האינטרנט לפי פסקה זו, של זיקה שהיא טובת הנאה כאמור בפסקה (3)(ב) להגדרה ”זיקה“, לרבות סוג טובת ההנאה היקפה ואופן חישובה.
(ב)
בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף קטן (א), רשאי הממונה ליתן הוראות בדבר ענינים אשר ייחשבו מהותיים לענין הסעיף הקטן האמור, וכן בדבר אופן הגילוי הנאות של ענינים מהותיים.
חובת סודיות
בכפוף להוראות כל דין או להסכם שבו ויתר הלקוח במפורש על חובת הסודיות כלפי אדם שצוין באותו הסכם, ישמור בעל רישיון בסוד מידע שהביא הלקוח לידיעתו, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שלגביהן עסק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני.

סימן ג׳: פרסום אסור

איסור פרסום של גופים מוסדיים בידי יועץ פנסיוני
יועץ פנסיוני לא יפרסם בכלי התקשורת, בחוזר, באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, אינטרנט או בכל אמצעי אחר, את דבר עיסוקו בייעוץ פנסיוני בנוגע למוצרים פנסיוניים שלגוף מוסדי מסוים זיקה אליהם.
הגבלת השימוש במילה ”ייעוץ“
(א)
סוכן פנסיוני לא ישתמש במילה ”ייעוץ“ או בכל מילה הנגזרת ממנה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו.
(ב)
לא ישתמש אדם, פרט ליועץ פנסיוני, בצירוף המילים ”ייעוץ“ ו”פנסיוני“ או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, אלא בהיתר מאת הממונה.

סימן ד׳: אחריות בעל רישיון

אחריות בעל רישיון יחיד
אין בעיסוק במסגרת תאגיד כדי לגרוע מתחולת הוראות חוק זה על בעל רישיון יחיד הפועל בשם התאגיד.
איסור התניה על אחריות בעל רישיון
(א)
אין במתן הסכמת הלקוח, בין מראש ובין בדיעבד, בין בכתב ובין בעל־פה, בין ביחס לייעוץ פנסיוני מסוים, בין ביחס לשיווק פנסיוני מסוים ובין ביחס לעסקה מסוימת כדי לפטור בעל רישיון מחובותיו לפי פרק זה, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה.
(ב)
תניית פטור בהסכם, הפוטרת בעל רישיון מאחריות המוטלת עליו לפי חוק זה או לפי דין אחר, בענין אופן מילוי תפקידו, או המסייגת את אחריותו כאמור – בטלה.

סימן ה׳: הסכם ייעוץ פנסיוני

הסכם ייעוץ פנסיוני בכתב [תיקון: תשע״א]
(א)
יועץ פנסיוני יערוך הסכם בכתב עם לקוח וימסור לו העתק ממנו, קודם לתחילת הייעוץ הפנסיוני (בחוק זה – הסכם ייעוץ פנסיוני).
(ב)
הסכם ייעוץ פנסיוני יכלול את הנושאים הדרושים לצורך ההתקשרות, ובכלל זה את הנושאים האלה:
(1)
פרטי הזיהוי והנתונים של הלקוח;
(2)
הצרכים של הלקוח כאמור בסעיף 12;
(3)
שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם הלקוח, דרך חישובם ואופן גבייתם, בכפוף להוראות סעיף 28;
(4)
קביעה אם המדובר בייעוץ פנסיוני חד־פעמי או מתמשך, ולענין ייעוץ פנסיוני מתמשך – התקופה שבה יינתן הייעוץ הפנסיוני;
(5)
קביעה אם כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, יבצע היועץ הפנסיוני בעבור הלקוח עסקה;
(6)
קביעה כי הלקוח רשאי לבטל בכל עת את ההתקשרות עם היועץ הפנסיוני;
(7)
לענין הסכם למתן ייעוץ פנסיוני מתמשך וביצוע עסקה כחלק ממנו ובהמשך לו – ייפוי כוח המאפשר ליועץ הפנסיוני לקבל כל מידע לגבי הלקוח, הנוגע לייעוץ הפנסיוני ולעסקה כאמור, אשר מצוי בידי הגוף המוסדי שעמו בוצעה העסקה, לרבות באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית; הממונה ייתן הוראות לעניין נוסח ייפוי הכוח, ותקופת תוקפו;
(8)
הוראה כי ידוע ללקוח שחובת הסודיות המוטלת על היועץ הפנסיוני כפופה לחובתו למסור ידיעות על פי כל דין.
(ג)
הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר מבנה הסכם ייעוץ פנסיוני, צורתו ודרכי מסירתו ללקוח, וכן בדבר נושאים נוספים שיש לכלול בהסכם כאמור, דרך כלל או לפי סוגים של הסכמים, וכן רשאי הוא ליתן הוראות בדבר סוגי הסכמים שבהם אין חובה לכלול נושא מהנושאים שבסעיף קטן (ב).
(ד)
נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני שהמדובר בייעוץ פנסיוני מתמשך, יעודכנו הפרטים לפי סעיף קטן (ב)(1) ו־(2) בכל עת שיודיע הלקוח על שינוי בהם והעתק ממסמך העדכון יימסר ללקוח; לא הודיע הלקוח על שינוי כאמור במשך שנה, ייזום היועץ הפנסיוני את עדכון הפרטים.
שכר, החזר הוצאות ותשלום עמלת הפצה ליועץ פנסיוני [תיקון: תשס״ח]
(א)
חישובם של שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם הלקוח בשל ייעוץ פנסיוני ושל עמלת הפצה שיחויב בה גוף מוסדי, ייעשה בלא תלות בזהות הגוף המוסדי שהוא בעל זיקה למוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני או בסוג המוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני; שכר והחזר הוצאות כאמור לא ייחשבו כחלק מדמי הניהול או מהחזר ההוצאות שיחויב הלקוח לשלם לגוף המוסדי בשל עסקה לגבי אותו מוצר פנסיוני, ועמלת הפצה תיחשב כחלק מדמי הניהול ששילם הלקוח לגוף המוסדי.
(ב)
יועץ פנסיוני אינו רשאי לגבות מלקוח שכר והחזר הוצאות המחושבים כשיעור מהסכומים שמעביר הלקוח לחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני או כשיעור מהסכומים הצבורים בחיסכון כאמור או לגבות עמלת הפצה מגוף מוסדי, אלא בתקופת הייעוץ הפנסיוני הקבועה בהסכם לפי הוראות סעיף 27(ב)(4).
(ג)
יועץ פנסיוני אינו רשאי לגבות עמלת הפצה המחושבת כשיעור מדמי הניהול שגובה הגוף המוסדי מהלקוח, או בסכום או בשיעור העולה על הקבוע לפי סעיף 32 לחוק הפיקוח על קופות הגמל.
(ד)
השר רשאי לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שיעורים וסכומים מרביים לשכר והחזר ההוצאות שיחויב לקוח לשלם בקשר עם ייעוץ פנסיוני.

פרק ד׳: רישום ודיווח

רישום פעולות
(א)
בעל רישיון ינהל רישומים של כל פעולת ייעוץ פנסיוני, פעולת שיווק פנסיוני או פעולה של ביצוע עסקה בעבור לקוח, וישמור את הרישומים כאמור לתקופה של שבע שנים.
(ב)
הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר הפרטים שיש לכלול ברישומים כאמור בסעיף זה, וכן בדבר אופן עריכתם, שמירתם ומסירתם ללקוח.
דיווח לממונה
(א)
יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני חייבים לדווח מיד לממונה אם חדל להתקיים בהם תנאי מן התנאים למתן רישיון היועץ הפנסיוני או רישיון סוכן השיווק הפנסיוני, לפי הענין, או אם התקיים בהם תנאי שבשלו רשאי הממונה לבטל רישיון כאמור, להתלותו או להתנות בו תנאים.
(ב)
יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני ידווחו לממונה על כתובת מקום עיסוקם בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני, לפי הענין, ועל כל שינוי בה, בתוך 21 ימים מהמועד שבו החלו לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני באותה כתובת.

פרק ה׳: הפיקוח על בעל רישיון

פיקוח הממונה [תיקון: תשס״ח־2, תשע״א־2, תשע״ו־2, תשע״ו־4, תשע״ט]
(א)
במילוי תפקידיו וחובותיו לפי חוק זה, יהיה בעל רישיון נתון לפיקוחו של הממונה.
(ב)
(1)
הממונה רשאי, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א) ולאחר התייעצות עם הוועדה, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו של בעל רישיון, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידו, והכל כדי להבטיח את ניהולם התקין של עניניו של בעל הרישיון ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; הוראות כאמור יכול שיינתנו בנוגע לכלל בעלי הרישיון או בנוגע לסוג מסוים של בעלי רישיון.
(2)
(נמחקה).
(ג)
הוראות סימן ב׳ בפרק ד׳, פרק ה׳ וסעיפים 63, 64 ו־97 לחוק הפיקוח על הביטוח, והוראות סעיף 102 לחוק האמור לענין החלטה לפי סעיף 62(א) לאותו חוק, יחולו לענין בעל רישיון, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 49ד(א) לחוק האמור, ברישה, במקום ”כמפורט בתוספת השלישית או בסעיף 104, למעט הפרה המנויה בפרטים (1) ו־(3) עד (8) בחלק א׳ לתוספת השלישית“ יקראו “כמפורט בסעיפים 32(ד) ו־38 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.
[תיקון: תשע״א]

פרק ה׳1: מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

[תיקון: תשע״א]

סימן א׳: רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

חובת רישוי [תיקון: תשע״א]
לא יפעיל אדם מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אלא אם כן ניתן לו רישיון לכך לפי הוראות סימן זה, ובהתאם לתנאי הרישיון.
תנאים למתן רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית [תיקון: תשע״א]
(א)
הממונה רשאי לתת רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית לחברה שמתקיימים בה כל אלה:
(1)
היא חברה כהגדרתה בחוק החברות;
(2)
עיסוקה הבלעדי הוא הפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית;
(3)
הונה העצמי אינו נמוך מהשיעור המזערי שקבע השר לפי הוראות סעיף 31ח, ככל שקבע;
(4)
לחברה סוגי ביטוח שקבע השר, בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע, ככל שקבע;
(5)
לחברה מערכות חומרה ותוכנה מהימנות המקנות רמה סבירה של זמינות ואמינות, והמעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995, בהתחשב ברגישות המידע;
(6)
הממונה שוכנע, לאחר שהתייעץ עם הרשם כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981 (בפרק זה – רשם מאגרי המידע), כי המערכת הטכנולוגית שתשמש את מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 31טז(א).
(ב)
הממונה יביא בחשבון עניינים אלה בבואו לשקול בקשה לרישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית:
(1)
תכניות הפעולה של החברה המבקשת וסיכוייה להגשימן;
(2)
התאמתם של נושאי המשרה בחברה המבקשת;
(3)
האמצעים הכספיים של החברה המבקשת;
(4)
האמצעים הכספיים והרקע העסקי של בעלי אמצעי השליטה בחברה המבקשת;
(5)
תרומת מתן הרישיון לתחרות בשוק ההון, ובמיוחד לתחרות בשוק החיסכון הפנסיוני ולרמת השירות בו;
(6)
טעמים שבטובת הציבור.
(ג)
לא יסרב הממונה לתת רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית לחברה שמתקיימים בה התנאים המפורטים בסעיף קטן (א), אלא לאחר התייעצות עם הוועדה, ולאחר שניתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה לפני הוועדה, בדרך שהורתה הוועדה.
(ד)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ג), רשאי הממונה להורות כי רישיון יוענק בדרך של מכרז אם שוכנע כי זו הדרך המיטבית להענקתו; הורה כאמור, יכללו תנאי המכרז, בין השאר, את התנאים שבסעיף קטן (א), את מספר הזוכים במכרז ואת תקופת הרישיון; לעניין תשלומים בעבור פעולות במערכת סליקה פנסיונית מרכזית כאמור בסעיף 31יד, יכול שייכללו בתנאי המכרז או ברישיון שיוענק לזוכה במכרז הוראות שונות מהוראות לפי אותו סעיף.
בקשה לרישיון [תיקון: תשע״א]
(א)
חברה המבקשת לעסוק בהפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תגיש לממונה בקשה בכתב לרישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בטופס שעליו יורה הממונה; לבקשה יצורפו מסמכי ההתאגדות של החברה וכן פרטים בדבר –
(1)
נושאי המשרה בחברה והרקע העסקי שלהם;
(2)
בעלי אמצעי השליטה בחברה, הרקע העסקי שלהם והאמצעים הכספיים העומדים לרשותם;
(3)
תכנית הפעולה של החברה לעניין הפעלת מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ואופן היערכותה להפעלת מערכת כאמור, לרבות התקשרות עם נותני שירותים;
(4)
המערכת הטכנולוגית שתשמש את מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית, והחלופות הטכנולוגיות המקובלות כאמור בסעיף 31טז(א);
(5)
הפעולות כאמור בסעיף 31ט שמערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית תבצע.
(ב)
הממונה רשאי לדרוש מחברה מבקשת כאמור בסעיף קטן (א), נתונים ומסמכים נוספים על אלה המפורטים באותו סעיף קטן, ככל שייראה לו כי הדבר דרוש לשם מתן החלטה בבקשתה.
תנאים ברישיון ושינוים [תיקון: תשע״א]
ברישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית רשאי הממונה לקבוע תנאים והגבלות, ורשאי הוא לשנותם ולהוסיף פעולות שהמערכת תשמש לביצוען, כמפורט בסעיף 31ט, ובלבד ששינוי, או הוספה של פעולה, שלא לפי בקשת החברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית ייעשו לאחר התייעצות עם הוועדה, לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה לפני הוועדה בדרך שהורתה הוועדה.
פקיעת רישיון וביטולו [תיקון: תשע״א]
(א)
תוקף רישיון של חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית יפקע באחת מאלה:
(1)
היא לא החלה להפעיל את המערכת עד תום התקופה שנקבעה לכך ברישיונה;
(2)
היא לא זכתה במכרז שהממונה הורה על עריכתו כאמור בסעיף 31ב(ד).
(ב)
על ביטול רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית יחולו הוראות סעיפים 22 ו־23 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים.
[תיקון: תשע״א]

סימן ב׳: הוראות לעניין שליטה בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, אורגנים ובעלי תפקידים בה והון עצמי

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית [תיקון: תשע״א]
(א)
לא יחזיק אדם יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, אלא על פי היתר שנתן הממונה, ואם אותו אדם הוא משתמש, למעט מעביד – לא ייתן הממונה היתר כאמור להחזקה של יותר מ־15 אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה כאמור.
(ב)
לא ישלוט אדם בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אלא על פי היתר שנתן הממונה.
(ג)
ההוראות לפי סימן ו׳ לפרק ג׳ בחוק הפיקוח על הביטוח החלות לעניין שליטה ואמצעי שליטה במבטח, למעט ההוראות לפי סעיפים 31א, 32(א), (ב), (ב2), (ג1) ו־(ו) ו־33א(א)(2), יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין שליטה ואמצעי שליטה בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, לרבות לעניין היתר שניתן לפי סעיפים קטנים (א) או (ב).
(ד)
השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הקלות לעניין תחולת הוראות האמורות בסעיף קטן (ג) על חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה.
אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית [תיקון: תשע״א]
(א)
ההוראות לפי סימן א׳1 לפרק ד׳ בחוק הפיקוח על הביטוח לעניין אורגנים ובעלי תפקידים אחרים במבטח, למעט סעיפים 41ב, 41ד ו־41ה ולמעט הוראות אחרות לפי הסימן האמור שעניינן אקטואר, מנהל סיכונים או ועדת השקעות, יחולו לעניין אורגנים ובעלי תפקידים כאמור בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: על אף הוראות סעיף 41ט(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, רשאי השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע כי הוראות הסעיף האמור לא יחולו לגבי בעלי תפקידים או עיסוקים מסוימים שקבע, בכפוף לעמידתם במגבלות שקבע השר כאמור לעניין כהונתם בחברה, ככל שקבע.
(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע שינויים ותיאומים בתחולת התקנות שהותקנו לפי הסימן האמור באותו סעיף קטן, כולן או חלקן, לגבי חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, או לקבוע כי הוראות אלה, כולן או חלקן לא יחולו לגביה, ורשאי הוא לקבוע כאמור במקומן הוראות אחרות שיחולו לגבי החברה.
הון עצמי מזערי [תיקון: תשע״א]
השר רשאי לקבוע את שיעור ההון העצמי המזערי הנדרש מחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.
[תיקון: תשע״א]

סימן ג׳: השימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית, אופן הפעלתה ותשלומים

השימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית [תיקון: תשע״א, תשע״ו, תשע״ו־4]
(א)
מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תשמש לכל הפעולות האלה, לגבי מוצר פנסיוני או לגבי תכנית ביטוח, ולשם כך בלבד:
(1)
העברת מידע על לקוחות, לפי בקשתם, מכלל הגופים המוסדיים לכל יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני, לשם ביצוע ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני;
(2)
העברת מידע ללקוחות לפי סעיף קטן (ג); מסירת מידע כאמור תחל בתום 12 חודשים מיום שהחלה לראשונה העברת מידע לפי פסקה (1), על ידי מערכת כלשהי, אלא אם כן הורה הממונה על מועד מוקדם יותר;
(3)
ביצוע פעולה אחת לפחות מהפעולות כמפורט בסעיף קטן (ד) או (ה), ובלבד שלא תחל בביצוע פעולה כמפורט בסעיף קטן (ה) אלא בתום 12 חודשים מיום שהחלה לראשונה העברת מידע לפי פסקה (1), על ידי מערכת כלשהי.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מערכת סליקה פנסיונית תוכל לשמש לביצוע הפעולות כמפורט בסעיף קטן (ה), כולן או חלקן, בלי שתשמש לביצוע שאר הפעולות כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שלא תחל בביצוע פעולה כאמור אלא בתום 12 חודשים מיום שהחלה לראשונה העברת מידע לפי סעיף קטן (א)(1), על ידי מערכת כלשהי.
(ג)
מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תמסור ללקוח, על פי בקשתו, מידע הנוגע לו לגבי מוצר פנסיוני או תכנית ביטוח, מכלל הגופים המוסדיים; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של לקוח לקבל מידע הנוגע לו בכל דרך אחרת הנתונה לו כדין.
(ד)
בכפוף להוראות סעיף קטן (א)(3), מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תוכל לבצע פעולה אחת לפחות מהפעולות כמפורט להלן:
(1)
העברת מידע על לקוח, לפי בקשתו, מיועץ פנסיוני או מסוכן פנסיוני לגוף מוסדי, לשם ביצוע עסקה בעבור הלקוח;
(2)
העברת בקשה של לקוח לגוף מוסדי לביצוע פעולות בעבור הלקוח;
(3)
העברת דוח יתרות מגוף מוסדי למעביד, לגבי הפקדות למרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג–1963, ובהתייחס לתקופת חבותו של המעביד;
(4)
העברת מידע שאינה כאמור בפסקאות (1) עד (3), כפי שקבע השר באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, ובלבד שהעברה כאמור נעשית לבקשת לקוח, אגב עיסוק הנתון לפיקוחו של הממונה לפי כל דין;
(5)
העברת משוב לבקרה בין המשתמשים במערכת על פעולות שבוצעו כאמור בסעיף קטן זה או בסעיף קטן (א)(1) או העברת משוב לבקרה על פעולה שבוצעה כאמור בסעיף קטן (א)(2).
(ה)
בכפוף להוראות סעיף קטן (א)(3) או (ב), מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תוכל לבצע פעולה אחת לפחות מהפעולות כמפורט להלן:
(1)
העברת כספים בין גופים מוסדיים שונים לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל, והעברת מידע בין גופים אלה אגב העברת כספים כאמור, לפי הוראות אותו סעיף וכן העברת מידע בין גופים מוסדיים לפי הוראות סעיף 24ב(א) לחוק הפיקוח על קופות גמל, לשם איתור כספים הרשומים על שמו של עמית לא מפקיד, כהגדרתו בסעיף 24ב(ג) לחוק האמור, בחשבונות בקרן פנסיה והעברתם לקרן הפנסיה שאליה הצטרף; הממונה רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להורות על תחילת ביצוע פעולה כאמור בפסקה זו, גם אם טרם חלפו 12 חודשים כאמור בסעיף קטן (א)(3) או (ב), לפי העניין;
(2)
הפקדת כספים בעד לקוח אצל גוף מוסדי, והעברת מידע אגב הפקדה כאמור, על ידי יועץ פנסיוני, סוכן פנסיוני או מעביד;
(3)
העברת כספים שאינה כאמור בפסקאות (1) או (2), כפי שקבע השר באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, ובלבד שהעברה כאמור נעשית לבקשת לקוח, אגב עיסוק הנתון לפיקוחו של הממונה לפי כל דין;
(4)
העברת משוב לבקשה בין המשתמשים במערכת על פעולות שבוצעו כאמור בסעיף קטן זה.
(ו)
הממונה רשאי לתת הוראות בדבר סוגי המידע שניתן להעביר לפי הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה), וייתן הוראות בדבר העברת המידע האמור בסעיף קטן (ג) בשים לב לכך שהמידע מיועד ללקוח.
(ז)
בסעיף זה, ”תכנית ביטוח“ – כל אחת מאלה, ובלבד שלעניין תכנית ביטוח כאמור בפסקה (2) לא יועבר אלא מידע לעניין עצם קיומה של תכנית ביטוח ותוקפה:
(1)
תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או מפני סיכון אבדן כושר עבודה, שהממונה נתן לגביה היתר לפי הוראות סעיף 40(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, אשר נרכשה לטובת לקוח;
(2)
תכנית ביטוח מפני סיכון מוות מתאונה, נכות מתאונה, נכות מקצועית, נכות רגילה, שחרור מתשלום פרמיה באבדן כושר עבודה, פיצוי חודשי באבדן כושר עבודה, ביטוח למקרה מוות של בן או בת הזוג או מחלות קשות או קטלניות או ביטוח בריאות או סיעוד אחר, או תכנית ביטוח אחרת שהורה עליה הממונה, והכל בלבד שהתכנית היתה כלולה במוצר פנסיוני, ולמעט תכנית ביטוח שהמוטב היחיד בה הוא גוף עסקי, שנכרתה אגב רכישת מוצר ממנו.
אחריות חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית [תיקון: תשע״א]
מרכזית חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תהיה אחראית למילוי התנאים והדרישות החלים לגבי המערכת לפי הוראות פרק זה, ובין השאר –
(1)
תגבש כללים שיבטיחו את יציבותה, יעילותה ותפקודה התקין של מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ואת טיב השירות הניתן למשתמשים בה ובכלל זה את האמצעים לאכיפת הכללים האמורים (בפרק זה – כללי המערכת) ותפעל בהתאם לכללים אלה;
(2)
תבטיח את קיומם של אמצעים לאבטחת המידע המועבר במערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ולניהול סיכונים הקיימים או העלולים להתקיים במערכת, למניעתם, ככל האפשר, או להגבלתם;
(3)
תגבש הסדרי גיבוי ותכנית להמשכיות השירות הניתן באמצעות מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ולרציפותו, ותפעיל הסדרים אלה במידת הצורך.
חובת מתן שירות באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית [תיקון: תשע״א]
(א)
על חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית לאפשר לכל גוף מוסדי, יועץ פנסיוני, סוכן פנסיוני, מעביד או חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אחרת, וכן לכל לקוח, לבצע פעולות שהם מורשים להן בהתאם להוראות סעיף 31ט.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה לפטור חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית ממתן שירות למשתמש מסוים, לאחר שניתנה לאותו משתמש הזדמנות להשמיע את טענותיו ומטעמים שיירשמו, ורשאי הממונה לפטור חברה כאמור ממתן שירות ללקוח בנסיבות שעליהן יורה.
הטלת חובה לעשות שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית [תיקון: תשע״א]
(א)
הממונה רשאי לחייב גוף מוסדי, יועץ פנסיוני, סוכן פנסיוני או חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אחרת, לקבל ולמסור מידע או כספים באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית כאמור בסעיף 31ט, באופן שיורה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יחייב הממונה יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני לבצע פעולות כאמור בסעיף 31ט(ד)(1) או (ה)(2) אלא באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.
(ג)
חייב הממונה גורם לעשות שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), יבצע אותו גורם את כל הפעולות הדרושות לשם התחברות למערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ושימוש בה, לפי כללי המערכת.
חובת אמון וזהירות [תיקון: תשע״א]
(א)
בהפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, במתן שירות למשתמשים בה וללקוחות, ובמילוי שאר תפקידיה לפי הוראות פרק זה, תפעל החברה בזהירות, באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהמשתמשים ומהלקוחות, לא תעדיף כל עניין וכל שיקול על פני טובתם, ולא תפלה בין משתמשים או בין לקוחות.
(ב)
הוראות סעיף זה יחולו על כל מי שעוסק מטעם החברה בהפעלת מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית.
תשלומים בעבור פעולות במערכת סליקה פנסיונית מרכזית [תיקון: תשע״א]
(א)
(1)
הממונה רשאי לתת הוראות, לכל חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בדבר דמי השימוש שהחברה רשאית לגבות ממשתמשים במערכת בעבור השימוש בה, בדבר התשלום בעבור התחברות למערכת ובדבר הסדרי התשלום והמועדים לתשלום, לרבות גביית תשלומים בשיעורים שונים לפעולות שונות.
(2)
השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע את השיעור המרבי של דמי השימוש כאמור בפסקה (1).
(ב)
השר יקבע, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, את הסכום המרבי שייגבה מלקוח בעבור פעולה של מסירת מידע כאמור בסעיף 31ט(ג), ורשאי הוא לקבוע תשלומים בשיעורים שונים לסוגי מידע שונים.
(ג)
הממונה רשאי לתת הוראות לעניין התשלום שניתן לגבות מהלקוח בעבור מסירת הנתונים לפי בקשתו כאמור בסעיף 31טז(ג)(3), ורשאי השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות, לקבוע סכום מרבי שניתן לגבות כאמור.
[תיקון: תשע״א]

סימן ד׳: סודיות ואבטחת מידע

חובת סודיות [תיקון: תשע״א]
חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית וכל מי שפועל מטעמה ישמרו בסוד מידע שהועבר לידיעתם באמצעות מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית, לא יגלו אותו לאחר ולא יעשו בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או כל דין אחר או לפי צו של בית משפט.
הוראות בדבר אבטחת מידע, שמירתו ונגישותו [תיקון: תשע״א, תשע״ו]
(א)
המערכת הטכנולוגית שתשמש את מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית תמזער, ככל האפשר ובשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות, את הסיכון לפגיעה בפרטיותם של הלקוחות.
(ב)
(1)
בסעיף זה –
”נתונים על אודות המידע“ – נתונים המתעדים את השימוש במסלקה שהממונה הורה עליהם, לאחר התייעצות עם רשם מאגרי המידע, לרבות פרטים על מועדי בקשת המידע ומסירתו, זהות מבקשי המידע ומקבליו, זהות מוסרי המידע, הלקוח שהמידע נוגע לו, תחומי המידע שהועבר ושלמותו;
”תקופת הביקורת“ – תקופה שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן (ד), שלא תעלה על 30 ימים.
(2)
מידע המועבר באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית יישמר בידי החברה להפעלת המערכת, בזמן העברתו ובתקופת הביקורת שלאחר העברתו, בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ד), בדרך שתבטיח הגנה מפני שימוש במידע, שיבושו, חשיפתו או העתקתו, בלא רשות כדין, תמנע שימוש בו בניגוד להוראות לפי פרק זה ותבטיח כי הגישה למידע תהיה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג), בלבד.
(3)
נתונים על אודות המידע המועבר באמצעות מערכת הסליקה וכן נתונים על כספים שהועברו במערכת יירשמו ויישמרו בידי החברה להפעלת המערכת, בזמן העברת המידע או הכספים וכן לאחר העברתם, בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ד), בדרך שתבטיח הגנה מפני שיבוש הנתונים או המידע ומפני שימוש בהם בניגוד להוראות לפי פרק זה.
(ג)
מידע המועבר באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, הנתונים על אודות המידע ונתונים על כספים שהועברו במערכת יהיו נגישים בהתאם להוראות כמפורט להלן, בלבד –
(1)
במשך תקופה שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן (ד), יהיה המידע נגיש למשתמש או ללקוח שאליו ממוען המידע, עד להעברתו לידיו ולמטרה שלשמה הועבר; בתקופה האמורה וכן בתקופת הביקורת שלאחריה יהיה המידע נגיש למי שקיבל אישור פרטני לכך, מראש, מאת הממונה, לגשת אל המידע, לשם בירור מחלוקות שנתגלעו בין משתמשים במערכת או בין לקוח למשתמש, לשם פיקוח הממונה לפי הוראות פרק זה או לשם בקרה על פעולת המערכת;
(2)
נתונים על אודות המידע וכן נתונים על כספים שהועברו במערכת יהיו נגישים לשם בירור מחלוקות שנתגלעו בין משתמשים במערכת או בין לקוח למשתמש, לשם מסירת מידע ללקוח לפי פסקה (3) או לשם פיקוח הממונה לפי הוראות פרק זה;
(3)
החברה תמסור ללקוח, לפי בקשתו, נתונים על אודות המידע שהועבר לפי פניות לקבל מידע לגביו.
(ד)
השר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, יקבע הוראות בעניינים אלה:
(1)
אופן הגישה למידע המועבר במערכת סליקה פנסיונית מרכזית, ובכלל זה אמצעי הזיהוי הנדרשים ממשתמש במערכת או ממי מטעמו, לשם גישה למערכת לרבות ביצוע פעולות בה, אופן בדיקת קיומה של בקשה מטעם הלקוח או של ייפוי כוח או קיומה של חובה לאיתור כספים כאמור בסעיף 31ט(ה)(1), והתקופה שבה המידע שבמערכת יהיה נגיש למשתמש או ללקוח וכן הוראות בדבר אופן הגישה לשם בקרה על פעולת המערכת; השר רשאי לקבוע כאמור הוראות מיוחדות בדבר אמצעי הזיהוי הנדרשים מלקוח לשם גישה למערכת והוראות לעניין מסירת המידע ללקוח, כאמור בסעיף 31ט(ג);
(2)
אופן השימוש במידע המועבר במערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ואבטחתו;
(3)
אופן שמירת המידע המועבר במערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית, סוג המידע שיישמר, התקופות לשמירתו, תקופת הביקורת, ומחיקת המידע העודף בתום תקופת הביקורת כאמור;
(4)
התקופות לשמירת הנתונים על אודות המידע;
(5)
אופן שמירת נתונים על כספים שהועברו במערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית, סוג הנתונים שיישמרו והתקופות לשמירתם;
(6)
דרך איסוף הנתונים ורישומם, אופי עריכתם כרשומה מוסדית והפקתה וקיומם של אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לחומר מחשב ומפני שיבוש עבודת המערכת, בהתאם להוראות סעיף 36 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971.
הגבלות לעניין המידע המועבר במערכת סליקה פנסיונית מרכזית [תיקון: תשע״א]
(א)
העברת מידע באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, הגישה אליו, השימוש בו ושמירתו במערכת, יהיו לשם ביצוע ההוראות לפי סעיפים 31ט ו־31טז, ובהיקף הנדרש לשם כך, בלבד; הוראות אלה יחולו גם לעניין הנתונים על אודות המידע כהגדרתם בסעיף 31טז(ב)(1).
(ב)
לא יעביר אדם מידע או נתונים על אודות המידע באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, לא יעיין בהם בלא זכות גישה, ולא יעשה בהם שימוש או ישמור אותם במערכת, אלא לשם ביצוע ההוראות לפי סעיפים 31ט ו־31טז ובהיקף הנדרש לשם כך.
[תיקון: תשע״א]

סימן ה׳: פיקוח על פעילות חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

פיקוח הממונה [תיקון: תשע״א, תשע״ט]
(א)
במילוי תפקידיה וחובותיה לפי חוק זה, תהיה חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית נתונה לפיקוחו של הממונה.
(ב)
הממונה רשאי, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א) –
(1)
לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, של נושאי משרה בה ושל כל מי שמועסק על ידה, והכל כדי להבטיח את ניהולה התקין של החברה ויעילותה, את טיב השירות הניתן על ידה ואת השמירה על עניינם של המשתמשים במערכת ושל הלקוחות, כדי למנוע פגיעה ביכולתה של החברה לקיים את התחייבויותיה וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; הוראות כאמור יכול שיינתנו בנוגע לכלל החברות להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית או בנוגע לסוג מסוים של חברות כאמור;
(2)
לתת הוראות בנוגע לאופן השימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית בידי המשתמשים במערכת ובידי הלקוחות; הוראות כאמור לעניין משתמשים יכול שיינתנו בנוגע לכלל המשתמשים או בנוגע לסוג מסוים של משתמשים.
(ג)
הוראות סעיפים 50 עד 50ג, 60 עד 62, 65, 67 עד 78 ו־97 לחוק הפיקוח על הביטוח והוראות סעיף 102 לחוק האמור לעניין החלטה לפי סעיף 62(א) לאותו חוק, יחולו לעניין חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בשינויים המחויבים.
דוחות, הודעות ומידע [תיקון: תשע״א, תשע״ו־4]
הוראות סעיפים 42, 42א ו־48א לחוק הפיקוח על הביטוח יחולו לעניין חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בשינויים המחויבים; הממונה רשאי להורות על הקלות לעניין תחולת הוראות הסעיפים האמורים לגבי חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה.

פרק ו׳: עיצום כספי וקנס אזרחי

עיצום כספי [תיקון: תשע״א]
(א)
בסעיף זה, ”הסכום הבסיסי“ – סכום כמפורט להלן, לפי הענין:
(1)
לגבי גוף מוסדי, לגבי תאגיד בנקאי ולגבי חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית – 150,000 שקלים חדשים;
(2)
לגבי תאגיד שאינו גוף מוסדי, שאינו תאגיד בנקאי ושאינו חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית – 75,000 שקלים חדשים;
(3)
לגבי יחיד שאינו בעל רישיון – 25,000 שקלים חדשים;
(4)
לגבי יחיד בעל רישיון – 12,500 שקלים חדשים.
(ב)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני לא מסר לממונה דיווח לפי סעיף 30(ב), או כי בעל רישיון או נושא משרה בו לא מילא אחר דרישה שניתנה לו בהתאם להוראות סעיף 50 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 31(ג), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור שלושה אחוזים מהסכום הבסיסי, בעד כל יום שבו נמשכת ההפרה.
(ב1)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית או נושא משרה בה לא מילאו אחר דרישה שניתנה להם בהתאם להוראות סעיפים 50 או 73 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 31יח(ג), או לא הגישו לממונה דוחות והודעות בהתאם להוראות סעיף 42 לחוק האמור כפי שהוחלו בסעיף 31יט, רשאי הוא להטיל עליהם עיצום כספי בשיעור שלושה אחוזים מהסכום הבסיסי, בעד כל יום שבו נמשכת ההפרה.
(ג)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי בעל רישיון עשה אחת מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי:
(1)
לא העביר ללקוח מסמך בכתב המפרט את הנימוקים להמלצתו, בניגוד להוראות סעיף 14;
(2)
פרסם את דבר עיסוקו במתן ייעוץ פנסיוני בנוגע למוצרים פנסיוניים שלגוף מוסדי מסוים זיקה אליהם, בניגוד להוראות סעיף 23;
(3)
לא ערך הסכם ייעוץ פנסיוני בכתב עם לקוח קודם לתחילת מתן הייעוץ פנסיוני בניגוד להוראות סעיף 27(א), לא כלל בהסכם כאמור את הפרטים המנויים בסעיף 27(ב)(1) עד (8), לא ערך את ההסכם בהתאם להוראות שניתנו לפי סעיף 27(ג), או לא עדכן את פרטי הלקוח בניגוד להוראות סעיף 27(ד);
(4)
לא ניהל רישומים של פעולת ייעוץ פנסיוני, של פעולת שיווק פנסיוני או של ביצוע עסקה בעבור לקוח, או לא שמר את הרישומים כאמור, בניגוד להוראות סעיף 29(א), או בניגוד להוראות הממונה לפי סעיף 29(ב).
(ד)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי בעל רישיון, נושא משרה בו או מי שמועסק על ידו, הפר הוראה מהוראות הממונה שניתנו לפי סעיף 31(ב), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי.
(ה)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית עשתה אחת מאלה, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בסכום הבסיסי:
(1)
לא קיימה תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בניגוד להוראות סעיף 31א;
(2)
לא מינתה אורגן, נושא משרה או בעל תפקיד אחר בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בהתאם להוראות לפי סימן א׳1 לפרק ד׳ בחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 31ז, או מינתה אורגן, נושא משרה או בעל תפקיד כאמור שלא בהתאם להוראות האמורות;
(3)
הפרה הוראה מהוראות שקבע השר או שנתן הממונה לפי סימן א׳1 לפרק ד׳ בחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31ז, או שנתן הממונה לפי סעיף 31יח(ב);
(4)
לא החזיקה בהון עצמי מזערי שנקבע לפי סעיף 31ח;
(5)
לא פעלה למילוי התנאים והדרישות החלים על המערכת, בניגוד להוראות סעיף 31י;
(6)
לא אפשרה לגוף מוסדי, ליועץ פנסיוני, לסוכן פנסיוני, למעביד, לחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אחרת או ללקוח, לבצע באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית פעולות, שהם מורשים להן בהתאם להוראות סעיף 31ט, בניגוד להוראות סעיף 31יא;
(7)
גבתה דמי שימוש ממשתמש שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 31יד(א), או גבתה תשלומים מלקוח שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 31יד(ב) או (ג), לפי העניין;
(8)
לא כללה בפרוטוקול האסיפה הכללית של חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית את הפרטים הדרושים לפי הוראות סעיף 48א(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31יט.
(ו)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם כיהן כנושא משרה או כבעל תפקיד אחר בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, או פעל במסגרת תפקידו כאמור, בניגוד להוראות לפי סימן א׳1 לפרק ד׳ בחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 31ז, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי.
(ז)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחת מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי:
(1)
לא דיווח על החזקת אמצעי שליטה לפי הוראות סעיף 34א לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31ו(ג), אף שחלה עליו חובת דיווח כאמור;
(2)
הפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי סעיף 31ו, בניגוד להוראות אותו סעיף;
(3)
נכח או שהצביע באסיפה כללית של חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית ולא מסר לממונה פרטים, לפי דרישתו, בהתאם להוראות סעיף 48א(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31יט.
(ח)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי משתמש, למעט משתמש שהוא מעביד, עשה אחת מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי:
(1)
לא קיבל או מסר מידע או כספים באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אף שהממונה חייבו לעשות כן, בניגוד להוראות סעיף 31יב(א);
(2)
לא ביצע את כל הפעולות הדרושות לשם התחברות למערכת סליקה פנסיונית מרכזית ולשם שימוש בה, לפי כללי המערכת, בניגוד להוראות סעיף 31יב(ג);
(3)
הפר הוראה מהוראות הממונה שניתנו לפי סעיף 31יח(ב)(2).
עדכון עיצום כספי
(א)
הממונה רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי ב־1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי שחל במדד, מהמדד האחרון שפורסם לפני יום השינוי לעומת מדד חודש נובמבר 2005; כן רשאי הממונה לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
(ב)
הממונה יפרסם, בהודעה ברשומות, את סכום העיצום הכספי המעודכן.
קנס אזרחי
(א)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי נעשה מעשה או מחדל שקבועה בשלו עבירה לפי סעיף 38, רשאי הוא להטיל על עושה המעשה או המחדל קנס אזרחי בשיעור עשרה אחוזים מהקנס הקבוע לפי הסעיף האמור.
(ב)
הממונה ידווח ליועץ המשפטי לממשלה, אחת לשישה חודשים, על קנסות אזרחיים שהוטלו לפי סעיף זה בשל עבירה לפי פסקאות (10) ו־(12) של סעיף 38(ב); הדיווח ייערך במתכונת ויכלול פרטים, כפי שיורה היועץ המשפטי לממשלה.
סכומים מופחתים
(א)
הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי הנמוך מן העיצום הכספי או הקנס האזרחי הקבוע בפרק זה אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).
(ב)
השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי הממונה להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי הנמוך מהעיצום או הקנס הקבוע בפרק זה, בשיעורים שיקבע.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת [תיקון: תשע״א־2]
(א)
בהפרה נמשכת, למעט הפרה כאמור בסעיף 32(ב), ייווסף על העיצום הכספי או על הקנס האזרחי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.
(ב)
בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי או על הקנס האזרחי שניתן היה להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה למחצית העיצום הכספי או הקנס כאמור; לעניין זה, ”הפרה חוזרת“ – הפרת הוראה מההוראות המפורטות בסעיפים 32 ו־38, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או קנס אזרחי או שבשלה הורשע.
דרישת העיצום הכספי או הקנס האזרחי ותשלומו [תיקון: תשע״א־2]
עיצום כספי או קנס אזרחי ישולמו לפי דרישת הממונה, בתוך שלושים ימים מיום מסירתה; הדרישה תוצא לאחר שנמסרה הודעה למי שאליו נועדה הדרישה, על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו; בהודעה כאמור יצוין כי בשל הפרה נמשכת יחויב המפר בעיצום כספי או בקנס אזרחי נוסף לפי הוראות סעיף 36.
סכומי עיצום כספי וקנס אזרחי מעודכנים [תיקון: תשע״א־2]
העיצום הכספי והקנס האזרחי יהיו לפי הסכום המעודכן ביום הדרישה לתשלום, ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו – לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.
הפרשי הצמדה וריבית [תיקון: תשע״א־2]
לא שולם עיצום כספי או קנס אזרחי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ״א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
גבייה [תיקון: תשע״א־2]
עיצום כספי וקנס אזרחי ייגבו לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה).
שמירת אחריות פלילית [תיקון: תשע״א־2]
(א)
תשלום קנס אזרחי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרה.
(ב)
הוגש נגד אדם כתב אישום על עבירה לפי חוק זה, לא יחויב בשלה בתשלום קנס אזרחי, ואם שילם – יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
פרסום על הטלת עיצום או קנס [תיקון: תשע״א־2]
הוטל עיצום כספי או קנס אזרחי לפי פרק זה, רשאי הממונה להורות למי שחייב בתשלום העיצום או הקנס להודיע ללקוחות או לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת שיורה את דבר הטלת העיצום או הקנס, את שמו של החייב בתשלום, את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה ואת סכום העיצום או הקנס.
ערעור [תיקון: תשע״א־2]
(א)
על דרישה לתשלום עיצום כספי או קנס אזרחי ניתן לערער לפני בית משפט השלום בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה הדרישה.
(ב)
אין בהגשת הערעור כדי לעכב תשלום עיצום כספי או קנס אזרחי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או הורה בית המשפט אחרת.
(ג)
התקבל הערעור, יוחזר העיצום הכספי או הקנס האזרחי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

פרק ז׳: עונשין

שיעור הקנס הבסיסי [תיקון: תשס״ו, תשע״א]
בפרק זה, ”הקנס הבסיסי“ – סכום כמפורט להלן, לפי הענין:
(1)
לגבי יחיד בעל רישיון – הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;
(2)
לגבי יחיד שאינו בעל רישיון – פי שניים מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
(3)
לגבי תאגיד שאינו גוף מוסדי, שאינו תאגיד בנקאי ושאינו חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית – פי שמונה מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;
(4)
לגבי גוף מוסדי, לגבי תאגיד בנקאי ולגבי חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית – פי שישה עשר מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
עונשין [תיקון: תשס״ח, תשע״א, תשע״ו־2]
(א)
מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או הקנס הבסיסי:
(1)
לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון יועץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 2, או לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון סוכן שיווק פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 3(א)(2);
(2)
לא גילה ללקוח ענין שנקבע לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף 21(א) כי הוא מהותי לגבי בעל רישיון שהוא סוכן פנסיוני, או שגילה ענין כאמור שלא באופן כפי שנקבע באותן פסקאות, או לא גילה ללקוח ענין שהממונה קבע לפי הוראות סעיף 21(ב) כי הוא מהותי לייעוץ הפנסיוני, לשיווק הפנסיוני או לעסקה;
(3)
הפר את חובת הסודיות, בניגוד להוראות סעיף 22;
(4)
קבע את חישוב השכר והחזר ההוצאות שיחויב בהם לקוח בשל ייעוץ פנסיוני, או את עמלת ההפצה שיחויב בה גוף מוסדי, תוך תלות בזהות הגוף המוסדי או בסוג המוצר הפנסיוני, או גבה מהלקוח שכר והחזר הוצאות כחלק מדמי הניהול או החזר ההוצאות לגוף המוסדי, או גבה מגוף מוסדי עמלת הפצה שאינה חלק מדמי הניהול, הכל בניגוד להוראות סעיף 28(א);
(5)
גבה שכר והחזר הוצאות מלקוח המחושבים כשיעור מהסכומים המועברים או הצבורים בחיסכון באמצעות מוצר הפנסיוני, או עמלת הפצה מגוף מוסדי, שלא בתקופת הייעוץ הפנסיוני הקבועה בהסכם ייעוץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 28(ב);
(6)
גבה עמלת הפצה המחושבת כשיעור מדמי הניהול שגובה גוף מוסדי, בניגוד להוראות סעיף 28(ג);
(7)
לא הודיע ללקוח על טובת הנאה שהוא מקבל בשל תיווך בביטוח, בתקופה שבה היה עליו לעשות כן, בניגוד להוראות סעיף 49(ב);
(8)
השתמש בצירוף מילים ”מערכת סליקה פנסיונית“ או ”מסלקה פנסיונית“ או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, בלא היתר מהממונה, ואינו חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בניגוד להוראות סעיף 42א.
(ב)
מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס בשיעור פי אחד וחצי מן הקנס הבסיסי:
(1)
עסק בייעוץ פנסיוני בלי שהיה בידו רישיון יועץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 2(א), או עסק בייעוץ פנסיוני בעת שרישיונו הותלה, בניגוד להוראות סעיף 10(ה);
(2)
עסק בשיווק פנסיוני, ואינו אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף 3(א), או עסק בשיווק פנסיוני שלא בהתאם לתנאים המפורטים באותן פסקאות, או בניגוד להוראות סעיף 3(ב);
(3)
עסק בייעוץ פנסיוני לגבי מוצר פנסיוני שלגוף מוסדי שמחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה ביועץ או במעסיקו, יש זיקה אליו, בניגוד להוראות סעיף 11(ד);
(4)
עסק בייעוץ פנסיוני כתאגיד בנקאי או בשמו שלא במבנה כאמור בסעיף 11(ה);
(5)
שלט, כתאגיד בנקאי, ביועץ פנסיוני, או היה בעל ענין בו, בניגוד להוראות סעיף 11(ו);
(6)
התקשר, כתאגיד בנקאי או בשמו, עם נציבות עובדים שאינה ארגון עובדים, לענין מתן ייעוץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 11(ז);
(7)
ביצע עסקה בעבור לקוח שלא כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני ובהמשך לו, או ביצע עסקה כאמור שביצועה כרוך בפעולות מתמשכות בחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 13;
(8)
לא הודיע ללקוח על קיום ניגוד ענינים בינו או בין התאגיד שבו הוא מועסק או שותף, לבין הלקוח, או ביצע פעולה שיש בה ניגוד ענינים, בניגוד להוראות סעיף 17(א);
(9)
התקשר בהסכם חריג עם גוף מוסדי, בלי שקיבל אישור לכך, בניגוד להוראות סעיף 18 או בניגוד להוראות סעיף 52(א)(2);
(10)
קיבל טובת הנאה בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, בניגוד להוראות סעיף 19(א) ו־(ב);
(11)
נתן טובת הנאה לעובד של יועץ פנסיוני, לסניף מסניפיו או ליחידה מיחידותיו, שנקבעה בהתחשב בסוג המוצר הפנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ הפנסיוני או בהתחשב בזהות גוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ הפנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 19(ג);
(12)
נתן ליועץ פנסיוני טובת הנאה בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, בניגוד להוראות סעיף 19(ד);
(12א)
קיבל טובת הנאה בקשר עם שיווק פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, בניגוד להוראות סעיף 19א(א);
(12ב)
נתן לסוכן ביטוח פנסיוני טובת הנאה בקשר עם שיווק פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, בניגוד להוראות סעיף 19א(ג);
(13)
התקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובד של אותו מעביד או לעובד של מי שהוא חבר בארגון המעבידים או מיוצג על ידו, בניגוד להוראות סעיף 20(א);
(14)
כיועץ פנסיוני היה צד לביטוח הנעשה לקבוצת בני אדם שאינם עובדיו, או התקשר לענין ביטוח כאמור, בניגוד להוראות סעיף 20(ב);
(15)
סוכן פנסיוני שהשתמש במילה ”ייעוץ“ או בכל מילה הנגזרת ממנה בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, בניגוד להוראות סעיף 24(א), או השתמש בצירוף המילים ”ייעוץ“ ו”פנסיוני“ או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, בניגוד להוראות סעיף 24(ב);
(16)
גבה מלקוח שכר והחזר הוצאות בקשר עם ייעוץ פנסיוני או גבה עמלת הפצה בשיעורים או בסכומים שהם מעבר לשיעורים או לסכומים שקבע השר לפי הוראות סעיף 28(ד) או מעבר לשיעורים או לסכומים הקבועים בסעיף 28(ג);
(17)
לא דיווח לממונה באופן מיידי כי חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן רישיון יועץ פנסיוני או למתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני, או כי התקיים בו תנאי שבשלו רשאי הממונה לבטל רישיון כאמור, להתלותו או להתנות בו תנאים, בניגוד להוראות סעיף 30(א);
(18)
לא הודיע ללקוח או לא פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי או הקנס האזרחי, בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 92יא לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 36.
(19)
הפעיל מערכת סליקה פנסיונית מרכזית בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 31א;
(20)
פעל בניגוד להוראה שנתן לו הממונה בהתאם להוראות סעיף 23(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31ה(ב), בדבר ניהול עסקיו אחרי ביטול רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית;
(21)
החזיק אמצעי שליטה בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית או שלט בחברה כאמור, בלי שהיה בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 31ו;
(22)
העביר אמצעי שליטה בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית ביודעו שהנעבר זקוק להיתר ואין בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 33 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31ו(ג);
(23)
העביר מידע או נתונים על אודות המידע באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, עיין בהם בלא זכות גישה, עשה בהם שימוש או שמר אותם במערכת, שלא לשם ביצוע ההוראות לפי סעיפים 31ט ו־31טז, בניגוד להוראות סעיף 31יז(ב);
(24)
לא תיקן ליקוי בהתאם להוראה שנתן הממונה, לפי הוראות סעיף 62(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31יח(ג);
(25)
לא מילא אחר הוראה שנתן הממונה לתיקון פגם או למניעת פגיעה לפי הוראות סעיף 65 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31יח(ג);
(26)
הפר הוראה שנתן הממונה לפי הוראות סעיפים 67 או 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 31יח(ג);
(27)
כיהן כנושא משרה או כעובד אחר בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אף שהותלתה או הוגבלה סמכותו לפי הוראות סעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31יח(ג), או כיהן כנושא משרה בחברה כאמור אף שהושעה או הועבר מתפקידו לפי הוראות אותו סעיף;
(28)
כלל פרט מטעה בדוח או בהודעה, בניגוד להוראות סעיף 42א לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31יט או נתן את הסכמתו כי דוח או מסמך שהכין ייכללו בדוח או בהודעה כאמור, ביודעו שיש בהם פרט מטעה.
עבירה כדי להטעות או לרמות
מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 38 כדי לרמות או להטעות לקוח, דינו – מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מהקנס הקבוע לאותה עבירה.
קנס בעבירה נמשכת
בעבירה נמשכת רשאי בית המשפט להטיל לכל יום שבו נמשכת העבירה, נוסף על כל עונש אחר, קנס בשיעור החלק החמישים של הקנס שהוא רשאי להטיל בשל אותה עבירה.
חובת פיקוח
(א)
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 38 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – הקנס הקבוע לאותה עבירה אילו הוטל על יחיד.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף 38 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.
(ג)
בסעיף זה, ”נושא משרה“ – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

פרק ח׳: הוראות שונות

אגרות [תיקון: תשע״א]
(א)
השר רשאי לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אגרות כמפורט להלן, וכן הוראות לענין אגרות כאמור, לרבות המועדים לתשלומן:
(1)
אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון יועץ פנסיוני או לרישיון סוכן שיווק פנסיוני;
(2)
אגרה שנתית ליועץ פנסיוני ולסוכן שיווק פנסיוני.
(3)
אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית;
(4)
אגרה שנתית לחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.
(ב)
בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע הוראות בדבר הפרשי הצמדה וריבית ואגרה מוגדלת, שישולמו בשל פיגור בתשלום אגרה לפי אותן תקנות (בסעיף זה – תוספת לאגרה).
(ג)
על גביית אגרה ותוספת לאגרה לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).
(ד)
לא שילמו יועץ פנסיוני, סוכן שיווק פנסיוני או חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אגרה שהיה עליהם לשלם לפי הוראות סעיף קטן (א) בתוך שנה מהמועד שנקבע לתשלומה לפי הוראות אותו סעיף קטן, יותלה רישיונם החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר להם הממונה, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה; יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני שרישיונו הותלה, יודיע על כך מיד ללקוחותיו, חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית שרישיונה הותלה, תודיע על כך מיד למשתמשי המערכת; הותלה רישיונה של חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, רשאי הממונה, בתקופת ההתליה, לפעול בהתאם לסמכויותיו כאמור בסעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 31יח(ג);
(ה)
חידוש רישיון יועץ פנסיוני, רישיון סוכן שיווק פנסיוני או רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית שפקע, שבוטל או שהותלה, יותנה בתשלום חובותיהם של בעל הרישיון או החברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, לפי העניין בשל אגרות ותוספות לאגרות שלא שולמו על ידם.
הגבלת השימוש בצירוף המילים ”מערכת סליקה פנסיונית“ או ”מסלקה פנסיונית“ [תיקון: תשע״א]
(א)
לא ישתמש אדם, פרט לחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בצירוף המילים ”מערכת סליקה פנסיונית“ או ”מסלקה פנסיונית“ או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, אלא בהיתר מאת הממונה.
(ב)
הממונה רשאי להורות לכל אדם, לאחר התייעצות עם הוועדה ולאחר שניתנה לאותו אדם הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הוועדה, למחוק, בתוך מועד שקבע הממונה, מן השם שבו הוא מנהל את עסקיו, את צירוף המילים ”מערכת סליקה פנסיונית“ או ”מסלקה פנסיונית“ או כל צירוף הנגזר מהן.
פרסום הוראות הממונה [תיקון: תשע״א]
(א)
הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה, למעט הוראות לפי סעיפים 21(ב), 31ט ו־31יב, אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור שהן בנות פועל תחיקתי, ועל מועד תחילתן.
(ב)
הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה שהן בנות פועל תחיקתי, וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה, ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר, ורשאי השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.

פרק ט׳: תחילה, הוראות מעבר והוראות שעה

תחילה
תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 49(א) ו־50(א), שישה חודשים מיום פרסומו (בפרק זה – יום התחילה), ולענין מבטח, לרבות חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה, ומי שמועסק על ידו – שנה מיום פרסומו.
הוראות מעבר לענין עיסוק בייעוץ השקעות
מי שערב יום פרסומו של חוק זה (בפרק זה – יום הפרסום) היה בידו רישיון לעסוק בייעוץ השקעות לפי הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וכן תאגיד בנקאי שעסק בייעוץ השקעות לפי החוק האמור, רשאים, על אף הוראות כל דין, להמשיך ולעסוק בייעוץ השקעות לגבי סוגי המוצר הפנסיוני המנויים בפסקאות (2) ו־(3) להגדרה ”סוג מוצר פנסיוני“, אף אם אין בידם רישיון יועץ פנסיוני לפי חוק זה, במשך שלוש שנים וחצי מיום התחילה, ולענין עיסוקם כאמור יחולו הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו ערב יום הפרסום.
הוראות מעבר לענין עיסוק בייעוץ פנסיוני
(א)
על אף הוראות סעיף 5(א), יחיד שערב יום הפרסום היה בידו רישיון לעסוק בייעוץ השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, יהיה פטור, בבחינות לפי סעיף 5(א)(4) לצורך קבלת רישיון יועץ פנסיוני, משאלות שכל ענינן המוצרים הפנסיוניים המנויים בפסקאות (2), (3) או (7) להגדרה ”סוג מוצר פנסיוני“, וכן יהיה פטור מחובת התמחות לפי סעיף 5(א)(5).
(ב)
מי שהיה ערב יום הפרסום סוכן ביטוח בענף ביטוח חיים לפי הוראות חוק הפיקוח על הביטוח, ושבתוך שלוש שנים מיום התחילה קיבל רישיון יועץ פנסיוני לפי סעיף 5 לאחר שהודיע לממונה כי הוא מתחייב שלא לעסוק בשיווק פנסיוני או בתיווך בביטוח כמשמעותו בסעיף 24 לחוק הפיקוח על הביטוח לאחר קבלת הרישיון כאמור, יחולו לגביו הוראות סעיף 19(ב) רק בתום שנה מיום קבלת הרישיון; במהלך תקופת השנה האמורה יודיע מי שקיבל רישיון כאמור ללקוח, לפני תחילת מתן ייעוץ פנסיוני, על כל טובת הנאה שהוא מקבל בשל תיווך בביטוח שנעשה בתקופה שבה שימש כסוכן ביטוח; הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר אופן עריכת ההודעה כאמור.
הוראות מעבר לענין עיסוק בשיווק פנסיוני
(א)
(1)
מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי קופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח או על ידי גוף שניהל כדין קופה כאמור, ועיקר עיסוקו במסגרת העסקתו כאמור, במשך שלוש שנים רצופות שבתכוף לפני יום הפרסום, היה בשיווק פנסיוני בישראל של קופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח, יהיה פטור, בבחינות לפי סעיף 6(א)(4) לצורך קבלת רישיון סוכן שיווק פנסיוני, משאלות שכל ענינן המוצרים הפנסיוניים שלגביהם עסק בשיווק פנסיוני כאמור, וכן יהיה פטור מחובת התמחות לפי סעיף 6(א)(5).
(2)
מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי מבטח, ועיקר עיסוקו במשך שלוש שנים רצופות שבתכוף לפני המועד האמור, היה בשיווק פנסיוני בישראל של סוג מוצר פנסיוני המנוי בפסקאות (4) עד (6) להגדרה ”סוג מוצר פנסיוני“, יהיה פטור, בבחינות לפי סעיף 6(א)(4) לצורך קבלת רישיון סוכן שיווק פנסיוני, משאלות שכל ענינן המוצרים הפנסיוניים שלגביהם עסק בשיווק פנסיוני כאמור, וכן יהיה פטור מחובת התמחות לפי סעיף 6(א)(5).
(3)
מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי קופת גמל שאינה קופת גמל לקיצבה ואינה קופת ביטוח או על ידי מי שניהל כדין קופת גמל כאמור, ועיקר עיסוקו במשך שלוש שנים רצופות שבתכוף לפני יום הפרסום היה עיסוק כדין בייעוץ השקעות לפי הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות לגבי המוצרים הפנסיוניים שבפסקאות (2), (3), ו־(7) להגדרה ”סוג מוצר פנסיוני“, יהיה פטור בבחינות לפי סעיף 6(א)(4) לצורך קבלת רישיון שיווק פנסיוני, משאלות שכל ענינן המוצרים הפנסיוניים שלגביהם עסק בייעוץ כאמור, וכן יהיה פטור מחובת התמחות לפי הוראות סעיף 6(א)(5);
(ב)
מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי קופת גמל שאינה קופת גמל לקיצבה ואינה קופת ביטוח או על ידי מי שניהל כדין קופת גמל כאמור, ועיקר עיסוקו במסגרת העסקתו כאמור, במשך שלוש שנים רצופות שבתכוף לפני יום הפרסום, היה בקבלת הוראות מאחרים לביצוע עסקאות בעבורם לגבי סוג מוצר פנסיוני המנוי בפסקאות (2), (3) או (7) להגדרה ”סוג מוצר פנסיוני“ ולגבי מי שהיה מועסק כאמור אצל חברה מנהלת שאושרה פחות משלוש שנים לפני יום הפרסום עיקר עיסוקו במסגרת העסקתו כאמור במשך שנה רצופה שבתכוף לפני יום הפרסום, רשאי, על אף הוראות סעיף 13 וכל עוד אינו רשאי לעסוק בשיווק פנסיוני לפי הוראות סעיף 3(1) או (2), להמשיך ולעסוק, במסגרת העסקתו כאמור, באותן פעולות, למשך שנתיים וחצי מיום התחילה.
(ג)
על אף הוראות סעיף 3(3), גוף מוסדי שערב יום הפרסום שלט בתאגיד בנקאי או נשלט בידי מי ששלט בתאגיד בנקאי, רשאי לעסוק בשיווק פנסיוני בהתאם להוראות אותו סעיף, למשך שנתיים וחצי מיום התחילה.
הוראת מעבר לענין שימוש במילים ”ייעוץ“ ו”פנסיוני“
על אף הוראות סעיף 24(ב), מי שערב יום התחילה השתמש בצירוף המילים ”ייעוץ“ ו”פנסיוני“ או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, רשאי להמשיך ולעשות שימוש כאמור אלא אם כן עיסוקו בייעוץ פנסיוני לפי חוק זה ואין בידו רישיון יועץ פנסיוני לפי חוק זה.
הוראות שעה [תיקון: תשס״ח, תשע״ו־2]
(א)
בתקופה שמיום התחילה עד יום כ״ד בטבת תשע״א (31 בדצמבר 2010) התקשרות בהסכם חריג בין יועץ פנסיוני לגוף מוסדי טעונה, נוסף על אישור לפי סעיף 18(א), גם אישור הממונה על הגבלים עסקיים.
(ב)
על אף האמור בסעיף 5(ד) ובסעיף 11(א), הממונה רשאי לתת רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא תאגיד בנקאי שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים בו והנשלטים בידו אינו עולה על 10 מיליארד שקלים חדשים –
(1)
השולט או המחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במשווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות שהוא מנהל קרן כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (בסעיף זה – מנהל קרן) בתקופה שבה מותר לתאגיד הבנקאי לשלוט או להחזיק אמצעי שליטה בגוף כאמור על פי כל דין;
(2)
המחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי או סוכן פנסיוני, שהוא חברה מנהלת, בתקופה שבה מותר לתאגיד הבנקאי להחזיק אמצעי שליטה בגוף כאמור על פי כל דין.
(ג)
(1)
רישיון ייעוץ פנסיוני של תאגיד בנקאי יראו אותו כמוגבל בכך שהוא אוסר על התאגיד הבנקאי לתת ייעוץ פנסיוני ביחס למוצר פנסיוני הכלול בסוגי המוצר הפנסיוני בפסקאות (4) עד (6) ו־(8) להגדרה ”סוג מוצר פנסיוני“ –
(א)
בתאגיד בנקאי שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים בו והנשלטים בידו עולה על 10 מיליארד שקלים חדשים – עד למועד שבו התקיימו בו לראשונה כל התנאים שבסעיף 11(א)(1) עד (4), אך –
(1)
לא לפני ה׳ בטבת התשס״ט (1 בינואר 2009) – לעניין מתן ייעוץ ביישובים המנויים בתוספת;
(2)
לא לפני ז׳ בניסן התשס״ט (1 באפריל 2009) – לעניין מתן ייעוץ ביישובים שאינם מנויים בתוספת;
(ב)
בתאגיד בנקאי שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים בו והנשלטים בידו אינו עולה על 10 מיליארד שקלים חדשים – לא לפני ה׳ בטבת התשס״ט (1 בינואר 2009).
(2)
בתקופת שבה רואים רישיון יועץ פנסיוני של תאגיד בנקאי כמוגבל, יחולו הוראות אלה:
(א)
בעל הרשיון יודיע ללקוח, לפני תחילת מתן ייעוץ פנסיוני, כי הוא אינו רשאי לתת ייעוץ פנסיוני בסוגי מוצרים שנאסר עליו לייעץ בהם; הממונה רשאי לתת הוראות בדבר אופן עריכת ההודעה כאמור;
(ב)
בעת בחירת סוג המוצר המתאים ביותר ללקוח יבחן בעל הרישיון את כלל סוגי המוצר הפנסיוני, לרבות אלו שלגביהם אסור לו לעסוק בייעוץ פנסיוני;
(ג)
בחירת המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח או הגוף המוסדי המתאים ביותר ללקוח, תהיה מתוך המוצרים הפנסיוניים שלגביהם מותר לו לעסוק בייעוץ פנסיוני, ובלבד שהמוצר הפנסיוני האמור הוא מסוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח.
(ד)
עד להתקנת תקנות לפי סעיף 32(ה)(1)(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל יראו לעניין סעיף 19א דמי עמילות המשולמים לסוכן ביטוח פנסיוני לפי סעיף 41(ד) לחוק הפיקוח על הביטוח כעמלת הפצה הנגבית לפי סעיף 32(ה)(1)(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל מגוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני.
[תיקון: תשס״ח]

תוספת

(סעיף 52(ג))

אום אל פאחם, אופקים, אור עקיבא, אילת, אכסאל, אלון שבות, אעבלין, אריאל, בית ג׳אן, בית שאן, בית שמש, בני יהודה, בקה אל גרביה, ג׳דידה מאכר, גוש חלב, ג׳לג׳וליה, דבוריה, דימונה, דיר אל אסד, דלית אל כרמל, חצור הגלילית, חרפיש, חצרים בסיס צבאי, טבריה, טייבה, טירה, טמרה, יפיע, יקנעם, ירוחם, כאבול, כפר ורדים, כפר יאסיף, כפר ירכא, כפר כנא, כפר מנדא, כפר קאסם, כפר קרע, כפר ראמה, כפר תבור, כרמיאל, מג׳אר, מגדל העמק, מג׳דל שמס, מודיעין עילית, מטולה, מיתר, מעלה אדומים, מעליה, מצפה רמון, נבטים, נהריה, נצרת, נצרת עילית, נתיבות, סכנין, עומר, עילבון, עכו, עפולה, עראבה, ערד, פקיעין, פרדיס, צפת, קלנסווה, קצרין, קרית גת, קרית מלאכי, קרית שמונה, קרני שומרון, ראש פינה, רהט, רמת דוד, שדרות, שלוחת ערבה – מרכז ספיר, שלומי, שפיר, שפרעם, תרשיחא.


התקבל בכנסת ביום י״ח בתמוז תשס״ה (25 ביולי 2005).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • בנימין נתניהו
  שר האוצר
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן