לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן

חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן מתוך

חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע״ח–2017


הגדרה
בחוק זה, ”ההסכם“ – ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן, שנחתם בניקוסיה ביום ט״ו באדר א׳ התשע״ו (24 בפברואר 2016).
תוקף ההסכם
להוראות ההסכם שנוסחו בעברית מובא בתוספת, למעט סעיף 9 שבו, יהיה תוקף של חוק, והן יחולו על אף האמור בכל דין.
ביצוע ותקנות
(א)
שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה.
(ב)
כל שר, ובכלל זה שר הביטחון, רשאי, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות הדרושות לביצוע חוק זה בתחום העניינים המסורים לסמכותו.
תחילה ותוקף
(א)
תחילתו של חוק זה ביום כניסתו לתוקף של ההסכם כאמור בסעיף 19 להסכם; ביום האמור יפרסם שר החוץ ברשומות הודעה על כניסתו לתוקף של ההסכם.
פורסמה הודעה בדבר כניסה לתוקף של ההסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן (י״פ תשע״ח, 10127), לפיה כניסתו של ההסכם לתוקף ביום י״ח באב התשע״ח (30 ביולי 2018).
(ב)
חוק זה יעמוד בתוקפו כל עוד ההסכם עומד בתוקפו; נמסרה הודעה על סיום ההסכם לפי סעיף קטן 4 של סעיף 19 להסכם, יפרסם שר החוץ הודעה ברשומות על מועד סיומו של ההסכם.

תוספת

(סעיף 2)

הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן

מבוא

ממשלת הרפובליקה של קפריסין וממשלת מדינת ישראל (להלן: ”הצדדים“);
בהכירן בחשיבותו של שיתוף פעולה מועיל בתחומי הצבא, הביטחון וההגנה;
בהביען את רצונן לקדם הבנה הדדית, המבוססת על כבוד, אמון והכרה באינטרסים הצבאיים של שני הצדדים;
ברצותן לקבוע תנאים כלליים אשר יסדירו את מעמד הכוחות במסגרת שיתוף פעולה צבאי עתידי ותרגילים צבאיים אחרים;
הסכימו לאמור:

סעיף 1
הגדרת מונחים

1.
”מדינה שולחת“ פירושו המדינה ששולחת סגל למדינה המארחת;
2.
”מדינה מארחת“ פירושו המדינה המארחת בשטחה למטרות הסכם זה את הסגל של המדינה השולחת;
3.
”סגל“ פירושו הסגל הצבאי של הכוחות המזוינים, וכן סגל אזרחי נלווה, המשתתף, או קשור, לפעילויות הצבאיות;
4.
”סגל אזרחי“ פירושו אנשי סגל שאינו צבאי המתלווה לכוחות הצבאיים ושאינם תושבי המדינה המארחת, ושהינם עובדים של הכוחות המזוינים או של רשויות הביטחון;
5.
”פעילויות צבאיות“ פירושו:
א)
ביקורי כלי שיט ו/או כלי טיס למטרות צבאיות; או
ב)
תרגילים או הכשרה צבאיים משותפים (בין אם בתוך שטחי הצדדים או מחוץ להם); או
ג)
תרגילים או הכשרה צבאיים של הסגל של המדינה השולחת בשטח המדינה המארחת, ללא השתתפות ישירה של הסגל של המדינה המארחת; או
ד)
פרויקטים משותפים של מחקר ופיתוח שאושרו ע״י הצדדים; או
ה)
כל צורה אחרת של שיתוף פעולה שהצדדים הסכימו עליה.

סעיף 2
מטרה והיקף

1.
הסכם זה יגדיר ויסדיר את מעמד הסגל של הצדדים, בקשר עם הפעילויות הצבאיות.
2.
במקרה שהצדדים יסכימו שנדרשים הסדרים נוספים על מנת להסדיר היבטים נוספים של הפעילויות הצבאיות, הצדדים רשאים להסכים על הסדרים כאמור במסגרת של הסכמי או הסדרי יישום, העולים בקנה אחד עם הוראות הסכם זה.

סעיף 3
ציות לדין המדינה המארחת

הסגל של המדינה השולחת יציית לחוקים ולתקנות של המדינה המארחת ויימנע מכל פעילות שאינה עולה בקנה אחד עם הסכם זה.

סעיף 4
כניסה ויציאה

1.
אנשי סגל המדינה השולחת ישתמשו בנקודות הכניסה המיועדות כדי להיכנס, לצאת ולעבור בשטח המדינה המארחת עם דרכונים לאומיים תקפים או מסמכים מזהים אחרים שהמדינה המארחת מכירה בהם. אשרות כניסה ויציאה לא יידרשו מראש.
2.
המדינה השולחת תעביר את כל הפרטים הנדרשים ביחס לסגל, ציוד, כלי נשק, כלי רכב, כלי שיט, כלי טיס, מסוקים וטובין מסוכנים המועברים, לכל הפחות 15 יום לפני הגעתם לשטח המדינה המארחת כפי שמוסכם בין הצדדים.

סעיף 5
משמעת

1.
הסגל של הצדדים ימשיך להיות כפוף לציות לחוקיהם ותקנותיהם הלאומיים בהתאמה, לרבות, אמצעי האכיפה המשמעתיים שלהם, בהיותם בשטח המדינה המארחת.
2.
אם, בכל עת במהלך הפעילויות הצבאיות, המדינה המארחת חפצה לבקש את סילוקו משטח המדינה המארחת של איש הסגל של המדינה השולחת, המדינה המארחת תציג בקשה זו למפקד סגל המדינה השולחת, יחד עם הסבר מפורט לבקשה. במקרה שבעקבות ההתייעצות עם מפקד סגל המדינה השולחת, המדינה המארחת תאשר מחדש את בקשתה לסילוק איש הסגל של המדינה השולחת משטחה, המדינה השולחת תמלא מיד את הבקשה על ידי העברת האדם האמור מחוץ לשטח המדינה המארחת, בתוך פרק זמן סביר.

סעיף 6
נשיאת נשק ואבטחה

1.
הסגל הצבאי של המדינה השולחת רשאי להחזיק ברשותו ולשאת נשק בשטח המדינה המארחת, רק במהלך ביצוע פעילויות צבאיות, וכנדרש, בהתאם להסכם זה ובתנאי שהינו מורשה לעשות כן על ידי דין המדינה השולחת ובכפוף לכל הסדר שיוסכם עליו מראש עם רשויות המדינה המארחת.
2.
במהלך שהותם בשטח המדינה המארחת, הסגל הצבאי של המדינה השולחת יעשה שימוש בנשק בהתאם לחוקים ולתקנות של המדינה המארחת.
3.
המדינה המארחת תאבטח את הסגל והציוד של המדינה השולחת כנדרש וכמוסכם בין הצדדים.

סעיף 7
מדים

במהלך ביצוע הפעילויות הצבאיות, הסגל של המדינה השולחת מורשה ללבוש את מדיו בהתאם לתקנות בנות ההחלה של המדינה השולחת.

סעיף 8
רישיונות נהיגה

1.
המדינה המארחת תקבל כתקפים, ללא מבחן או אגרה או כל דרישה אחרת, את היתרי או רישיונות הנהיגה לכלי רכב קלים, שהנפיקה הרשות המוסמכת במדינה השולחת, כל עוד ההיתר או הרישיון הינם בתוקף במדינה השולחת, לתקופה של עד שנה ממועד הכניסה האחרון לשטח המדינה המארחת. למטרות סעיף זה, ”מועד הכניסה האחרון“ פירושו הכניסה שלפניה אנשי הסגל היו מחוץ לשטח המדינה המארחת למשך יותר מ־3 חודשים.
2.
השימוש ברישיונות נהיגה הנזכרים בסעיף זה יהיה כפוף להשעיות זמניות כפי שיוחלט על ידי הרשויות המוסמכות של שני הצדדים, בהתאם לחוקים והתקנות בני ההחלה שלהם, כתוצאה של עבירות תנועה שביצע האדם המחזיק בהיתר או ברישיון נהיגה הנזכרים בס״ק 1.

סעיף 9
סמכות שיפוט

1.
למדינה השולחת תהיה זכות לממש סמכות שיפוט בלעדית על אנשי הסגל שלה ביחס לעבירות שטיבן משמעתי בלבד.
2.
למדינה השולחת תהיה זכות ראשונית לממש סמכות שיפוט פלילית על הסגל שלה, ביחס לעבירות שאירעו במהלך ביקור למטרות פעילויות צבאיות:
א.
הנובעות ממעשה או מחדל שנעשו במילוי תפקיד רשמי; ו/או
ב.
אך ורק נגד הסגל או הרכוש של המדינה השולחת או הרכוש של סגל המדינה השולחת.
3.
במקרה שהמדינה השולחת איננה מתכוונת לממש את זכותה הראשונית לסמכות שיפוט בהתאם להוראות שלעיל, המדינה השולחת תודיע למדינה המארחת מוקדם ככל שמעשי, בהתאם לבקשה של המדינה המארחת ובכתב, על כוונתה לוותר על זכותה הראשונית לממש סמכות שיפוט, ותביע התחייבות ברורה להימנע ממימוש כל סמכות שיפוט על מעשים מסוימים אלה בעתיד.
4.
למדינה המארחת תהיה זכות לממש סמכות שיפוט בלעדית על אנשי הסגל של המדינה השולחת ביחס לעבירות הקשורות לביטחונה, בנות ענישה על פי הדין שלה אך לא על פי דין המדינה השולחת. למטרות ס״ק זה, ”עבירות הקשורות לביטחונה“ פירושו:
א.
בגידה במדינה;
ב.
חבלה, ריגול או הפרה של כל דין הנוגע לסודות רשמיים של אותה מדינה, או סודות הנוגעים להגנה הלאומית של אותה מדינה.
5.
למדינה המארחת תהיה זכות ראשונית לממש סמכות שיפוט פלילית על הסגל של המדינה השולחת, הממוקם בשטח המדינה המארחת, אך ורק ביחס לעבירות העולות ממעשים או מחדלים העומדים בכל התנאים הבאים, במצטבר ולא בנפרד:
א.
נעשו על ידי הסגל של המדינה השולחת בתוך השטח הריבוני של המדינה המארחת או בכלי שיט או כלי טיס הרשומים במדינה המארחת;
ב.
נעשו במהלך ביקור למטרות פעילויות צבאיות; וכן
ג.
אינן מכוסות על ידי ס״ק 1 ו־2 לסעיף זה.
במקרה שהמדינה המארחת איננה מתכוונת לממש את זכותה הראשונית לסמכות שיפוט לפי הוראות הסעיף שלעיל, היא תודיע למדינה השולחת מוקדם ככל שמעשי, בהתאם לבקשה של המדינה השולחת ובכתב, על כוונתה לוותר על זכותה הראשונית לממש סמכות שיפוט, ותביע התחייבות ברורה להימנע ממימוש כל סמכות שיפוט על מעשים מסוימים אלה בעתיד.
6.
הצדדים יעניקו עזרה הדדית ביחס לעניינים העולים בקשר לסעיף זה, בעיקר, בניהול חקירות ובאיסוף ראיות, בהתאם לדין בר ההחלה ולאמנות הנוגעות בדבר בין הצדדים.
7.
כל גזר דין יבוצע על ידי מערכת הענישה של המדינה השולחת, בהתאם לאמנה האירופית בדבר העברת נידונים שנחתמה בשטרסבורג ב־21 במרס 1983.

סעיף 10
תביעות ואחריות

1.
כל צד מוותר על כל הטענות כנגד הצד האחר מקום שאיש סגל כלשהו של הצדדים נפצע או נהרג, או רכוש של הצדדים אבד, ניזוק או נהרס, במהלך או כתוצאה מביצוע פעילויות צבאיות במסגרת הסכם זה. ס״ק זה לא יחול על תביעות לאובדן או לנזק שנגרמו ממעשה של איש סגל של צד שנעשה בכוונת זדון.
2.
במקרה שצד יידרש לשלם פיצוי לאיש הסגל של הצד האחר, כתוצאה מתביעה שהגיש אותו איש סגל בקשר לנזקים המפורטים בס״ק 1, הצד האחר ישפה את אותו צד במלוא הסכום. שיפוי כאמור יכלול את העלויות וההוצאות של ניהול ההליכים.
3.
תביעות (שאינן תביעות חוזיות ואלה שעליהן חל ס״ק 4) הנובעות מנזק שנגרם לצדדים שלישיים שנעשה במהלך או כתוצאה מביצוע פעילויות צבאיות במסגרת הסכם זה, יטופלו על ידי המדינה המארחת בהתאם להוראות הבאות:
א.
תביעות יוגשו, יידונו וייושבו או יוכרעו בהתאם לחוקים ולתקנות של המדינה המארחת ביחס לתביעות העולות מפעילויות של הכוחות המזוינים שלה עצמה;
ב.
המדינה המארחת רשאית ליישב כל תביעה כאמור, ותשלום הסכום שנקבע בהליך משפטי ייעשה על ידי המדינה המארחת במטבע שלה;
ג.
תשלום כאמור, בין שנעשה בכפוף להסדר או על פי פסיקה בתיק על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת במדינה המארחת, או פסיקה סופית על ידי ערכאה שיפוטית כזו השוללת תשלום, יהיה מחייב וסופי ביחס לצדדים;
ד.
כל תביעה שמשלמת המדינה המארחת תועבר למדינה השולחת, עם פירוט מלא וחלוקה מוצעת בהתאמה לס״ק ה;
ה.
מקום שהמדינה השולחת לבדה היא האחראית, סכום הפיצוי המוענק או נפסק יחולק באופן יחסי של 75 אחוז לחובת המדינה השולחת ו־25 אחוז לחובת המדינה המארחת. כאשר לא ניתן לייחס את הנזק במובהק לאחד הצדדים או כששני הצדדים חולקים אחריות, הסכום המוענק או הנפסק יחולק שווה בשווה בין הצדדים, ללא קשר להיקף חלקם היחסי באחריות.
4.
תביעות צד שלישי הנובעות מנזקים שנגרמו מחוץ לביצוע פעילויות צבאיות במסגרת הסכם זה, יטופלו באופן הבא:
א.
רשויות המדינה המארחת ידונו בתביעה ויעריכו את הפיצוי לתובע באופן הוגן ומוצדק, בהתחשב בכל נסיבות המקרה, לרבות התנהגות האדם הנפגע, ויכינו דוח על העניין, בהתחשב גם בכל הערה כפי שנמסרה על ידי המדינה השולחת;
ב.
הדוח יימסר לרשויות המדינה השולחת, אשר יחליטו אז ללא דיחוי האם יציעו תשלום לפנים משורת הדין, ואם כן באיזה סכום;
ג.
אם הוצעה הצעה לתשלום לפנים משורת הדין, והתקבלה על ידי התובע להסדרה מלאה של תביעתו, רשויות המדינה השולחת יבצעו את התשלום בעצמן ויודיעו לרשויות המדינה המארחת, על החלטתם ועל הסכום ששולם;
ד.
אין בס״ק זה דבר שישפיע על סמכות השיפוט של בתי המשפט של המדינה המארחת לטפל בתביעה כנגד כל איש סגל אלא אם כן ועד אשר בוצע תשלום להסדרת מלוא התביעה.
5.
תאונות דרכים המתרחשות שלא כתוצאה מביצוע פעילויות צבאיות בהתאם להסכם זה, ייפסק בהן בהתאם לחקיקה הלאומית של המדינה המארחת. המדינה השולחת תוודא שכל כלי הרכב המנועיים שאינם צבאיים שיהיו זמינים לחברי הסגל שלה מבוטחים בהתאם לחקיקת המדינה המארחת.
6.
המדינה השולחת והסגל שלה, בעת ביצוע תפקידיהם הרשמיים, לא יהיו כפופים לסמכות שיפוט של בתי המשפט של המדינה המארחת בכל תביעה שהוגשה על נזקים שנגרמו במהלך או כתוצאה מביצוע פעילויות צבאיות. הצדדים מתחייבים לשתף פעולה באופן מלא זה עם זה ביחס להוראות סעיף זה.

סעיף 11
גילוי מידע

כל הפרסומים בנוגע לפעילויות של אחד הצדדים או שניהם בהקשר של פעילויות צבאיות, כהגדרתן בס״ק 5 לסעיף 1, יאושרו מראש על ידי שני הצדדים.

סעיף 12
שירותים רפואיים

1.
לסגל של המדינה השולחת תהיה גישה לשירותי עזרה ראשונה במהלך הפעילויות הצבאיות אשר יסופקו על ידי המדינה המארחת, באותם תנאים החלים על הסגל של המדינה המארחת.
2.
במקרה חירום, חברי הסגל של המדינה השולחת יקבלו טיפול רפואי לרבות אשפוז, באותם תנאים כמו חברי הסגל של המדינה המארחת. פעולות רפואיות המבוצעות במקרה האמור, וכן פינויי חירום, יסופקו ללא תשלום.
3.
כל השירותים הרפואיים האחרים שאינם חירום בבתי חולים צבאיים או אזרחיים, וכן פינויים רפואיים, יישארו באחריות המדינה השולחת.

סעיף 13
מסים ומכס

1.
הייבוא או הייצוא ע״י המדינה השולחת של חומרים, אספקה, ציוד, רכוש ושירותים הקשורים ישירות לפעילויות הצבאיות יהיו פטורים מכל ההיטלים, המסים ותשלומי חובה אחרים של המדינה המארחת. ”תשלומי חובה אחרים“ אינו כולל תשלומי חובה המהווים תשלום הוגן וסביר על שירותים שנדרשו והתקבלו.
2.
פטור זה יחול גם על חומרים, אספקה וציוד הנשארים במדינה המארחת, כל עוד הם נשארים בבעלות המדינה השולחת, ומיועדים לשימוש של המדינה השולחת או לשימוש משותף של המדינה השולחת והמדינה המארחת לפי הסכם זה.
3.
כל החומרים, האספקה והציוד האחרים המיובאים אל המדינה המארחת על ידי המדינה השולחת, ייוצאו מחדש על ידי המדינה השולחת כאשר אינם נדרשים עוד לצורך הסכם זה.
4.
ס״ק 3 לא יחול על טובין, כגון מוצרי מזון ותחמושת, שנצרכו במהלך יישום הסכם זה. אולם, במקרים אחרים מקום שס״ק 3 חל, הטובין יסולקו בתיאום עם הרשויות הנוגעות בדבר של המדינה המארחת ובהתאם לדין המקומי.
5.
הסגל של המדינה השולחת יהיה כפוף לדיני ותקנות המכס של המדינה המארחת. בפרט, למדינה המארחת תהיה הזכות לבצע חיפוש אצל אנשי הסגל של המדינה השולחת, לבדוק את המטען וכלי הרכב שלהם ולתפוס פריטים, הכול בהתאם לחוקיה ולתקנותיה.

סעיף 14
אבטחה והגנה של מידע

כל המידע שהוחלף או נוצר בין הצדדים במהלך יישום הסכם זה, יהיה כפוף להוראות ההסכם בדבר הגנה הדדית על מידע מסווג בין משרד ההגנה של הרפובליקה של קפריסין ומשרד הביטחון של מדינת ישראל שנחתם ב־9 בינואר 2012.

סעיף 15
חיפוש והצלה

1.
למדינה המארחת יש אחריות כוללת למבצעי חיפוש והצלה במקרה של תאונה, תקרית או מצב חירום המתרחשים בשטח, במים הטריטוריאליים או במרחב האווירי שלה או בלב ים, בתוך אזור החיפוש וההצלה שלה החופף את מרחב הפיקוח התעופתי שלה, בזיקה לפעילויות צבאיות שנעשו לפי הסכם זה. האמצעים והסגל ו/או הנציגים של המדינה השולחת יורשו להשתתף בכל פעילויות החיפוש וההצלה הקשורות לתקרית, בכפוף לתיאום מראש עם הרשויות המוסמכות של המדינה המארחת.
2.
הוראות ההסכם בין ממשלת הרפובליקה של קפריסין לבין ממשלת מדינת ישראל בדבר תיאום של שירותי חיפוש והצלה ימיים ואוויריים שנחתם ב־16 בפברואר 2012, יסדירו כל פעילויות חיפוש והצלה.
1.
במקרה של תקרית המתרחשת בשטח, במרחב האווירי, במים הטריטוריאליים או בלב ים, בתוך מרחב הפיקוח התעופתי של אחד מהצדדים, בזיקה לפעילויות צבאיות שנעשו לפי הסכם זה, חקירת הבטיחות תתנהל בהתאם לחוקים ולתקנות של המדינה המארחת.
2.
כאשר בתקרית כאמור מעורבים הסגל של המדינה השולחת, הסגל או הנציג/ים של המדינה השולחת יורשו להשתתף בחקירת הבטיחות כמשקיפים. המדינה המארחת תשחרר את ממצאי חקירת הבטיחות למדינה השולחת, לבקשת המדינה השולחת.
3.
במקרה של כל תקרית קטלנית שמעורב בה סגל של המדינה השולחת, המדינה השולחת תהיה רשאית שנציגה/יה ישתתפ/ו באיסוף הגופה או שרידי הגופה. במקרה כאמור, המדינה המארחת תשחרר את הגופה למדינה השולחת מיד, לבקשת המדינה השולחת, וללא ביצוע כל נתיחה שלאחר המוות. המדינה השולחת תשלח את ממצאיה מכל נתיחה שלאחר המוות שתיערך בקשר לתקרית למדינה המארחת, לבקשת המדינה המארחת.
4.
הממצאים של כל תחקיר צבאי יהיו מסווגים וחסויים לשני הצדדים וגילוים לכל צד שלישי כלשהו יהיה כפוף להסכמת שני הצדדים.

סעיף 17
יישוב מחלוקות

להוציא כפי שהוסכם אחרת, כל מחלוקת ביחס לפרשנותו או ליישומו של הסכם זה תיושב בדרכי נועם במשא ומתן ישיר, ללא זכות פנייה לכל יחיד, ערכאה שיפוטית לאומית או בין־לאומית, או כל פורום אחר לשם יישוב המחלוקת.

סעיף 18
תקשורת

1.
כל התקנה של מערכות התקשורת של הכוחות תהיה כפופה לאישור המדינה המארחת והדין בר ההחלה שלה. הבנייה, התחזוקה והשימוש במערכות תקשורת אלה ייעשו כמוסכם בין הצדדים.
2.
בכפוף לתנאי האישור של הרשויות המוסמכות של המדינה המארחת ובהתאם לדין בר ההחלה שלה, המדינה השולחת רשאית להתקין ולהפעיל מערכות תקשורת למטרות תקשורת רשמית. אסור שהפעלת מערכות אלה תשבש את מערכות התקשורת של המדינה המארחת. נוהל ההענקה, השינוי, הביטול או ההחזרה של תדרים ייקבע בהסכמה הדדית בין הרשויות המוסמכות של הצדדים, בהתאם לדין בר ההחלה של המדינה המארחת.

סעיף 19
כניסה לתוקף, תיקון ומשך

1.
הסכם זה ייכנס לתוקף בתאריך האיגרת הדיפלומטית השנייה של צד אחד המודיע לצד האחר כי ההליכים הפנימיים שלו לכניסה לתוקף של הסכם זה הושלמו.
2.
ניתן לתקן הסכם זה או להוסיף עליו בכתב בכל עת, בהסכמה הדדית בכתב בין הצדדים.
3.
התיקונים ייכנסו לתוקף בהתאם לנוהל המתואר בס״ק 1.
4.
הסכם זה יישאר בתוקף לפרק זמן בלתי מוגבל. כל צד רשאי להביאו לידי סיום בכל עת ע״י מסירת הודעה שישה חודשים מראש בכתב בצינורות הדיפלומטיים לצד האחר.
ולראיה החתומים מטה, המוסמכים כדין איש על ידי ממשלתו, חתמו על הסכם זה.
נעשה בניקוסיה ביום 24 בפברואר, 2016 שהוא יום ט״ו באדר א׳, התשע״ו, בשני עותקים בשפות יוונית, עברית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
משה (בוגי) יעלון
שר הביטחון
בשם ממשלת ישראל

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כריסטופורוס פוקאידס
שר ההגנה
בשם ממשלת הרפובליקה של קפריסין


התקבל בכנסת ביום ב׳ בכסלו התשע״ח (20 בנובמבר 2017).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אביגדור ליברמן
  שר הביטחון
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן