לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון)

חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון) מתוך

חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון), התש״ן–1990


חוק קודם: ס״ח תשל״ד, 18; תשל״ז, 24.

חוק חדש: ס״ח תש״ן, 170.

הארכת תקופות: ק״ת תשנ״ג, 372.


הגדרות
בחוק זה –
(1)
”חברה עתירת הון“ – חברה שנתמלאו לגביה כל אלה:
(א)
הון המניות הנפרע שלה הוא לפחות 30 מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, ו־75% לפחות ממנו משמש בפעילויות מזכות או מושקע בהשקעות מזכות;
(ב)
במסמכי היסוד של החברה, ובתשקיף או בפרוספקט או במסמך דומה אחר שאושרו בידי רשות מוסמכת ושבהם הוצעו לציבור מניות של החברה, נקבע כי רק תושבי חוץ רשאים לרכוש מניות בחברה;
(ג)
מטרותיה הן לעסוק בישראל בפעילויות מזכות או להשקיע בחברות תושבות ישראל שעיקר עיסוקן הוא פעילויות מזכות;
(ד)
החברה אושרה כחברה עתירת הון לענין חוק זה לפי סעיף 2;
(2)
”הכנסה מזכה“ – הכנסה מפעילות מזכה או ממימוש השקעה מזכה;
(3)
”פעילות מזכה“ – הקמה או הרחבה של מפעלים בישראל בתחומי תעשיה, חקלאות, תיירות, תחבורה, בנייה, מים, אנרגיה, תקשורת או מיחשוב, או מחקר ופיתוח בתחומים האמורים; לענין זה, ”תקשורת“ – תשתית פיסית להעברת מידע;
(4)
”השקעה מזכה“ – השקעה של חברה עתירת הון בחברה תושבת ישראל שעיקר עיסוקה הוא בפעילויות מזכות, בדרך של רכישת מניות שהקצתה לה חברה כאמור, ובלבד שההשקעה כולה תשמש רק לפעילויות מזכות;
(5)
”מס שבח מקרקעין“ ו”שבח ריאלי“ – כמשמעותם בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג–1963;
(6)
”נכס“ – כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, ולרבות זכות;
(7)
שאר המונחים – כמשמעותם בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה).
סמכות לאשר חברה עתירת הון [תיקון: ק״ת תשנ״ג]
שר האוצר רשאי לאשר עד יום כ״ח בטבת התשנ״ה (31 בדצמבר 1994) שחברה פלונית היא חברה עתירת הון לענין חוק זה, ורשאי הוא להתנות את האישור בתנאים.
הזכות להטבות
חברה עתירת הון ובעלי מניותיה יהיו זכאים להטבות לפי חוק זה.
מס ריווח הון ומס שבח
(א)
הכנסתה של חברה עתירת הון ממכירת מניות שהוקצו לה במסגרת השקעה מזכה, יראוה כריווח הון.
(ב)
חברה עתירת הון שהיה לה ריווח הון ריאלי כאמור בסעיף קטן (א) או ריווח הון ריאלי או שבח ריאלי ממכירת נכס ששימש אותה רק במסגרת פעילות מזכה, תהיה חייבת עליו מס בשיעור שלא יעלה על 25%.
(ג)
מס מופחת כאמור בסעיף זה ובסעיף 5 יחול במשך שלושים שנים החל בשנה שבה אושרה החברה כחברה עתירת הון.
(ד)
סמכות שר האוצר לפי סעיף 16א לפקודה תחול לגבי כל חברה עתירת הון, וכן לענין מס שבח מקרקעין ששילמה החברה בשל מכירת נכס ששימש אותה רק במסגרת פעילות מזכה.
מס הכנסה ומס חברות
(א)
על אף האמור בכל דין, שיעור המס שחברה עתירת הון תהיה חייבת על הכנסתה המזכה לא יעלה על 25%, ולגבי הכנסה מדיבידנד שמקורו בהשקעה מזכה – על 15%.
(ב)
על אף האמור בכל דין, שיעור המס על דיבידנד שחילקה חברה עתירת הון תושבת ישראל יהא 25%; הוראה זו לא תחול לגבי דיבידנד שחולק מתוך דיבידנד שקיבלה החברה עתירת ההון.
(ג)
חברה עתירת הון שחילקה דיבידנד תהא זכאית להחזר מס חברות ששילמה על ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד, ובלבד שסך כל מס החברות ששילמה החברה על ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד, בתוספת סך כל מס ההכנסה ששולם בישראל על הדיבידנד, לא יפחת, לאחר ההחזר, מ־25% מההכנסה האמורה; האמור בסעיף זה יחול רק לגבי דיבידנד שחולק למי שהיה תושב חוץ בעת שרכש את המניה.
פטור ממס על מכירת מניה
ריווח הון ממכירת מניה בחברה עתירת הון תושבת חוץ, יהא פטור ממס אם המוכר היה תושב חוץ בעת שרכש את המניה; הועברה המניה בירושה – יחול הפטור אם המוריש היה תושב חוץ בעת שרכש את המניה.
פעילויות מזכות
שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי לקבוע סוגי פעילויות והשקעות מזכות נוספות שיראו אותן כפעילויות והשקעות מזכות, דרך כלל או לגבי סוגי חברות או לגבי חברה פלונית.
פטור ממסים אחרים
פרט למסים הקבועים בחוק זה, חברה עתירת הון לא תהיה חייבת בכל מס או מילווה חובה על הכנסה מזכה, על דיבידנד שמקורו בהשקעה מזכה ועל ריווח הון ממכירת נכס ששימש את החברה רק במסגרת פעילות מזכה.
פטור ממס בולים
(א)
הוגשה בקשה לאישור חברה כחברה עתירת הון, ונתקיימו התנאים שבפסקאות משנה (ב) ו־(ג) להגדרת חברה עתירת הון, רשאי שר האוצר להורות על דחיה של תשלום מס בולים החל על מסמכי היסוד ועל דו״ח הקצאת מניות של החברה, עד למתן ההחלטה לפי סעיף 2.
(ב)
אישר שר האוצר חברה כחברה עתירת הון לפי סעיף 2, יהיו המסמכים המפורטים בסעיף קטן (א) פטורים ממס בולים.
הפחתת שיעור
(א)
הנציב רשאי לקבוע כי יראו חברה פלונית כחברה עתירת הון גם אם שיעור ההון שהושקע בפעילויות מזכות ובהשקעות מזכות היה נמוך מ־75% בשנת המס שבה אושרה לפי סעיף 2.
(ב)
הנציב רשאי לקבוע דרך ייחוס ההוצאות לחברה עתירת הון שהיו לה בשנת המס הכנסות מזכות והכנסות אחרות.
ביצוע ותקנות
(א)
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ולאכיפתו.
(ב)
שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כללי ניכוי במקור מדיבידנד ששילמה חברה עתירת הון לתושב חוץ.
(ג)
שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי להאריך את התקופה הקבועה בסעיף 2 עד יום כ״ח בטבת התשנ״ה (31 בדצמבר 1994).
ביטול
חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון), התשל״ד–1973 – בטל, אך הוראותיו ימשיכו לחול לגבי חברה שאושרה לפיו.


נתקבל בכנסת ביום כ״ד בתמוז התש״ן (17 ביולי 1990).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • יצחק מודעי
  שר האוצר
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • דב שילנסקי
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן