לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק מדידת מים

חוק מדידת מים מתוך

חוק מדידת מים, תשט״ו–1955


הגדרות [תיקון: תשע״ז]
בחוק זה –
”הספקת מים“ – הפקת מים או הספקת מים בתמורה לשם צריכה;
”הספקה במדידה“ – הספקת מים כשתמורתם מחושבת לפי יחידות כמות המים המסופקים או המופקים, לפי העניין;
”מנהל“ – (נמחקה);
”הנציב“ – (נמחקה);
”חוק המים“ – חוק המים, תשי״ט–1959;
”מדידת מים“ – מדידה של כמויות מים באמצעות מכשיר המונה וסוכם את כמויות המים המופקות או המסופקות;
”מועצת הרשות הממשלתית“ – מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;
”מנהל הרשות הממשלתית“ – מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב, שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים.
הספקה במדידה [תיקון: תשס״ו]
(א)
לא יספק אדם מים, אלא במדידה.
(ב)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי, על פי הכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, לפטור אדם, או סוג צריכה, מהוראות סעיף זה, בין בתנאים ובין ללא תנאי.
הספקה נפרדת ומשותפת [תיקון: תשס״ו]
(א)
הספקה במדידה תהיה לכל צרכן לחוד.
(ב)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, להתיר, בתנאים או בלא תנאי, הספקה משותפת במדידה למספר צרכנים; התיר מנהל הרשות הממשלתית כאמור וחלק מהצרכנים דרש מן המספק הספקה נפרדת, יסופקו המים לפי הדרישה, אולם הוצאות ההפרדה יחולו על הדורש.
מדידת מים נצרכים או מופקים ממקורות מים [תיקון: תשס״ו]
מנהל הרשות הממשלתית רשאי, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לצוות על צרכן בעל מקור מים עצמי ועל מפיק ממקור מים למדוד, דרך כלל או למטרה מסויימת, את המים הנצרכים או המופקים מאותם מקורות; הצו יכול להינתן דרך כלל או ליחידים או לסוגים.
המשך הספקה שלא במדידה [תיקון: תשי״ט]
מי שערב תחילתו של חוק זה סיפק מים שלא במדידה, רשאי להמשיך ולספקם כך כל עוד לא ניתן לו צו מדידה לפי סעיף 6, ובלבד שלא יספק לצרכנים נוספים על אלה שסיפק להם ערב תחילתו של חוק זה שלא במדידיה, אלא אם השר, או מי שהשר הסמיכו לכך, התיר זאת מטעמי בטחון המדינה.
איסור העברת חזקה [תיקון: תשי״ט, תשס״ו]
לא יתפוס אדם חזקה ולא יעביר לידי אדם אחר את החזקה או את השליטה בכל מבנה או בחלק ממנו, שהוחל בהקמתו אחרי תחילתו של חוק זה, המחובר או העשוי להיות מחובר לרשת הספקת המים, אלא אם הותקן בו מד־מים; מועצת הרשות הממשלתית רשאית, בכללים, לפטור מבנים מיוחדים או סוגי מבנים מיוחדים מהוראות סעיף זה.
צו מדידה [תיקון: תשס״ו, תשע״ז]
(א)
מנהל הרשות הממשלתית רשאי, על פי הכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לצוות על מספק מים שלא במדידה לספקם במדידה או לאפשר לרשות המים הארצית כמשמעותה בסעיף 46 לחוק המים, למדוד את המים המסופקים לו או על ידו; צו מדידה יכול להיות כללי או מסוייג, ורשאי מנהל הרשות הממשלתית, על פי הכללים כאממור להתנות בו תנאים ולהורות על אופן הביצוע, שלביו, מועדיו והפיקוח עליו.
(ב)
(בוטל).
ממחיר המים וכמותם בביצוע מדידה
(א)
ניתן צו לפי סעיף 6, יסופקו המים במדידה, ומחיר יחידת כמות המים ייקבע בהסכמת הצדדים, או, באין הסכמה כזאת, לפי סעיף 8.
(ב)
אין במתן צו לפי סעיף 6 כדי לפגוע בזכותו של צרכן לקבל אותה כמות מים שהיה זכאי לקבלה ערב מתן הצו.
ישוב סכסוכים [תיקון: תשי״ט, תשס״ו]
(א)
נתגלעו עקב הספקת המים במדידה חילוקי דעות בדבר מחיר יחידת כמות המים המסופקת במדידה, בין על פי צו מדידה ובין שלא על פי צו כזה, רשאי כל צד לפנות למנהל הרשות הממשלתית ולבקש הכרעה בדבר.
(ב)
מנהל הרשות הממשלתית יכול למנות אחר במקומו להכריע בדבר.
(ג)
מנהל הרשות הממשלתית, או מי שנתמנה על ידיו, לא יחליט בבקשה, אלא לאחר שנתן הזדמנות לצדדים לטעון טענותיהם ולהביא ראיותיהם בפניו – ויפעל בדרך שנראית לו מועילה ביותר לבירור הענין.
(ד)
מנהל הרשות הממשלתית, או מי שנתמנה על ידיו כאמור בסעיף קטן (ב), יהיו מוסמכים בכל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה לפי סעיף 5 לפקודת ועדות חקירה.
(ה)
בהחלטה לפי סעיף זה רשאי מנהל הרשות הממשלתית, או מי שנתמנה על ידיו, כאמור בסעיף קטן (ב), להטיל את ההוצאות הכרוכות ביישוב הסכסוך על אחד הצדדים או לחלקן בין כולם או בין אחדים מהם בחלקים שימצא לנכון.
(ו)
כל צד רשאי, תוך ארבעה עשר יום מיום שנמסרה לו בכתב החלטת מנהל הרשות הממשלתית, או מי שנתמנה על ידיו כאמור בסעיף קטן (ב), לערור עליה בפני בית דין לעניני מים שהוקם על פי סעיף 140 לחוק המים, תשי״ט–1959 וסעיפים 142–145 לחוק האמור יחולו, בשינויים המחוייבים, על ערר כאמור.
(ז)
החלטת בית הדין, והחלטת מנהל הרשות הממשלתית או מי שנתמנה על ידיו, כאמור בסעיף קטן (ב) שלא הוגש עליה ערר, היא סופית, ורואים אותה כהסכם בין הצדדים.
[תיקון: תשע״ז]
(בוטל).
פיקוח [תיקון: תשי״ט, תשס״ו]
מנהל הרשות הממשלתית, או מי שהוסמך על ידיו לענין זה, רשאי להיכנס בכל עת סבירה, לכל מקום שמצויים בו מיתקנים להספקתם, החסנתם, הובלתם, חלוקתם או מדידתם של מים, על מנת לבדוק קיום ההוראות לפי חוק זה והתקנות שהותקנו והצווים שניתנו על פיו.
עבירות [תיקון: תשי״ט, תשס״ו]
(א)
לא יפגע אדם בזדון במד־מים, ולא יעשה בו מעשה העלול לגרום לזיוף המדידה.
(ב)
לא יפריע אדם למנהל הרשות הממשלתית, לממונה לפי סעיף 8 ולמי שהוסמך על ידי מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 10, בביצוע תפקידם.
סמכויות מנהל הרשות הממשלתית [תיקון: תשי״ט, תשס״ו]
לא הותקן מד־מים בהתאם להוראות חוק זה, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, לאחר התראה בכתב של שלושה חדשים לפחות, להתקין את מד־המים ולגבות, ממי שהיה חייב בהתקנתו, את מחירו ואת ההוצאות הסבירות של התקנתו; המחיר וההוצאות כאמור ייגבו על פי פקודת המסים (גביה), אלא שסעיף 12 לאותה פקודה לא יחול.
עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תקנה שהותקנה לפיו, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס אלף לירות, או שני הענשים כאחד.
כללים [תיקון: תשי״ט, תשס״א, תשס״ו]
מועצת הרשות רשאית לקבוע כללים בדבר –
(1)
התקנת מדי־מים, החלפתם, החזקתם והטיפול בהם, החובות והזכויות ההדדיים שבין הספקים והצרכנים בקשר לפעולות האמורות, וחיובם לשאת בהוצאותיהן;
(2)
דרכי יישוב סכסוכים הכרוכים בביצוע כללים לפי פסקה (1); אולם אין בכללים לענין פרט זה כדי לפגוע בזכותו של צד לפנות לבית משפט באותו ענין לפני התחלת הטיפול ביישוב הסכסוך לפיהן;
(3)
מדידה נפרדת לסוגי צריכה שונים;
(4)
הטלת חובה על אדם למסור פרטים, ולהגיש תסקירים בנוגע למים שהוא מפיק, הספקתם או צריכתם;
(5)
אגרות בעד בקשות לפי סעיף 8;
(6)
מפרטים וכללים טכניים הדרושים לענין פסקה (1) ובדבר פיטורם מהצורך בפרסום ברשומות, ובלבד שיצויינו מקום הפקדתם של אותם מפרטים וכללים וזכותו של כל אדם לעיין בהם ללא כל תשלום.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״ו]
שר התשתיות הלאומיות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, למעט בענינים שבהם מוסמכת מועצת הרשות הממשלתית לפי חוק זה לקבוע כללים.
דין המדינה [תיקון: תשי״ט]
לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.


נתקבל בכנסת ביום ט׳ בסיון תשט״ו (30 במאי 1955).
 • משה שרת
  ראש הממשלה
 • פרץ נפתלי
  שר החקלאות
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן