לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) מתוך

חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ״ב–2022


הגדרות
בחוק זה –
”הכנסה חייבת“ – הכנסה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, למעט רווח הון;
”הכנסה חייבת מעסק בשנת הבסיס“ – הכנסה חייבת לפי סעיף 2(1) לפקודה, בשנת הבסיס, לרבות דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג׳ בפרק ג׳ לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה׳ בפרק ג׳ לחוק האמור, ולרבות תגמול בעד ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י״ב לחוק האמור;
”הפרשי הצמדה וריבית“ – כהגדרתם בסעיף 159א(א) לפקודה;
”זן אומיקרון“ – זן אומיקרון Omicron (מספר B1.1.529) של נגיף הקורונה החדש Novel Coronavirus 2019-nCoV;
”חוק יסודות התקציב“ – חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”חוק מס ערך מוסף“ – חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975;
”טובין“, ”עסק“, ”עסקה“, ”שירות“ ו”שנת המס“ – כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף;
”מוסד ציבורי זכאי“ – מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודה, שמתקיימים בו שני אלה:
(1)
שליש לפחות מהכנסתו בשנת הבסיס, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, לא היה מתמיכות ותרומות;
(2)
שליש לפחות מהכנסתו בשנת הבסיס, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, התקבל ממכירת שירותים או מוצרים שהתמורה בשלהם מתקבלת באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה;
”מחזור עסקאות“ –
(1)
לגבי מי שאינו מוסד ציבורי זכאי – מחזור עסקאות של עוסק, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, למעט מכירות הוניות ועסקאות שדווחו בידי הקונה לפי סעיפים 20 או 21 לחוק מס ערך מוסף;
(2)
לגבי מוסד ציבורי זכאי – הכנסה כהגדרתה בפקודה;
”מחזור עסקאות בשנת הבסיס“ – מחזור עסקאות כפי שדווח לרשות המסים בישראל על פי דין לגבי שנת הבסיס, ולעניין כל אחד מאלה, מחזור העסקאות כמפורט לצידו:
(1)
לעניין עוסק שפעילותו החלה לפני יום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) – מחזור העסקאות שלו בתקופה שמיום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) עד יום ג׳ בטבת התש״ף (31 בדצמבר 2019);
(2)
לעניין עוסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) עד יום ג׳ בטבת התש״ף (31 בדצמבר 2019) – מחזור העסקאות שלו בתקופה שמיום 1 בחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון שהגיש לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מס ערך מוסף, לפי העניין, עד יום ד׳ באדר התש״ף (29 בפברואר 2020), מחולק במספר חודשי הפעילות בתקופה האמורה ומוכפל ב־12;
(3)
לעניין עוסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום ד׳ בטבת התש״ף (1 בינואר 2020) עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021) – מחזור העסקאות שלו בתקופה שמיום י״ז באדר התשפ״א (1 במרס 2021) או מיום 1 בחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון שהגיש לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מס ערך מוסף, לפי העניין, לפי המאוחר, עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021), מחולק במספר חודשי הפעילות בתקופה האמורה ומוכפל ב־12;
(4)
לעניין עוסק הרשום בתקופת הזכאות כשותפות לפי חוק מס ערך מוסף – לפי מחזור העסקאות המאוחד של השותפות;
”מחזור עסקאות בתקופת הבסיס“ – מחזור עסקאות כפי שדווח לרשות המסים בישראל על פי דין לגבי כל אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
לעניין עוסק שפעילותו החלה לפני יום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) – מחזור העסקאות שלו בתקופה שמיום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) עד יום כ״ג באדר א׳ התשע״ט (28 בפברואר 2019);
(2)
לעניין עוסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) עד יום ג׳ בטבת התש״ף (31 בדצמבר 2019) – מחזור העסקאות שלו בתקופה שמיום 1 בחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון שהגיש לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מס ערך מוסף, לפי העניין, עד יום ד׳ באדר התש״ף (29 בפברואר 2020), מחולק במספר חודשי הפעילות בתקופה האמורה ומוכפל ב־2;
(3)
לעניין עוסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום ד׳ בטבת התש״ף (1 בינואר 2020) עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021) – מחזור העסקאות שלו בתקופה שמיום י״ז באדר התשפ״א (1 במרס 2021) או מיום 1 בחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון שהגיש לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מס ערך מוסף, לפי העניין, לפי המאוחר, עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021), מחולק במספר חודשי הפעילות בתקופה האמורה ומוכפל ב־2;
”המנהל“ – מנהל רשות המסים בישראל או מי שהוא הסמיכו לעניין חוק זה;
”מקדם סיוע“ – אחד מאלה:
(1)
לגבי עוסק – הסכום המתקבל מצירוף של שני אלה:
(א)
התוצאה המתקבלת מהכפלת 0.85 ביחס שבין שני אלה:
(1)
סך כל התשומות השוטפות בשנת הבסיס, למעט תשומות ציוד כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף (להלן – תשומות ציוד), כפי שדווח לרשות המסים בישראל לפי דין;
(2)
מחזור העסקאות בשנת הבסיס;
(ב)
סכום הוצאות השכר הנחסכות, מחולק במחזור העסקאות בשנת הבסיס;
(2)
לגבי עוסק שהוא מוסד ציבורי זכאי – הסכום המתקבל מצירוף של שני אלה:
(א)
סך כל ההוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה, בשל שנת הבסיס;
(ב)
סכום הוצאות השכר הנחסכות, מחולק במחזור העסקאות בשנת הבסיס;
(3)
לגבי עוסק הרשום בתקופת הזכאות כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי הוראות סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף – הסכום שהיה מתקבל מצירוף של שני אלה, והכול אילולא היה העוסק רשום כעוסק אחד עם עוסק אחר:
(א)
התוצאה המתקבלת מהכפלת 0.85 ביחס שבין שני אלה:
(1)
סך כל התשומות השוטפות בשנת הבסיס, למעט תשומות ציוד, כפי שדווח לרשות המסים בישראל לפי דין;
(2)
סכום מחזור עסקאותיו בשנת הבסיס;
(ב)
סכום הוצאות השכר הנחסכות, מחולק במחזור עסקאותיו בשנת הבסיס;
”מקדם מענק סיוע“ –
(1)
לגבי עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 300 אלף שקלים חדשים ואינו עולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים – 0.4; המנהל רשאי לקבוע מקדם מענק סיוע אחר, לגבי עוסק כאמור בפסקה זו שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 1 מיליון שקלים חדשים, אם שוכנע כי המקדם לפי פסקה זו אינו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק במקרה של אי־הפעלת עסק מסוג עיסוקו של העוסק, בתוספת הכנסתו החייבת מעסק לשנת הבסיס, מחולקת ב־6, ובלבד שלא תעלה על 15 אלף שקלים חדשים, והכול ובלבד שהמקדם שיקבע לא יעלה על 0.4;
(2)
לגבי עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים – ההפרש שבין 1 לבין מקדם הסיוע, ולא יותר מ־0.4; המנהל רשאי לקבוע מקדם מענק סיוע אחר, לגבי עוסק כאמור בפסקה זו, אם שוכנע כי המקדם אינו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק במקרה של אי־הפעלת עסק מסוג עיסוקו של העוסק, בתוספת הכנסתו החייבת מעסק שנת הבסיס, מחולקת ב־6, ובלבד שלא תעלה על 15 אלף שקלים חדשים, והכול ובלבד שהמקדם שיקבע לא יעלה על 0.4;
(3)
לגבי עוסק במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק – ההפרש שבין 1 לבין מקדם הסיוע, ולא יותר מ־0.01;
(4)
לגבי עוסק שבשנות המס 2021 ו־2022 חל עליו הפטור לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף – ההפרש שבין 1 לבין מקדם הסיוע, ולא יותר מ־0.055;
”סכום הוצאות השכר הנחסכות“ – סכום השכר הקובע לתקופת הזכאות בעבור כלל העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, שפוטרו או שעבודתם הופסקה בדרך אחרת, מוכפל ב־6;
”סכום השכר הקובע לתקופת הזכאות“ – אחד מאלה, לפי העניין, ובלבד שהוא סכום חיובי:
(1)
לגבי עוסק כאמור בפסקה (1) להגדרה ”מחזור עסקאות בתקופת הבסיס“ – סכום השווה לשכר העבודה ששולם בתקופה שהובאה בחשבון לצורך חישוב מחזור עסקאות בתקופת הבסיס כפי שדווח לרשות המסים בטופס 0102, בהפחתת שכר העבודה ששולם בתקופת הזכאות כפי שדווח לרשות המסים בטופס 0102, והתוצאה המתקבלת מוכפלת ב־1.25;
(2)
לגבי עוסק כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרה ”מחזור עסקאות בתקופת הבסיס“ – סכום השווה לשכר העבודה הממוצע בתקופת הבסיס כפי שדווח לרשות המסים בטופס 0102, בהפחתת שכר העבודה ששולם בתקופת הזכאות, והתוצאה המתקבלת מוכפלת ב־1.25; לעניין זה, ”שכר העבודה הממוצע בתקופת הבסיס“ – שכר העבודה ששולם בתקופה שהובאה בחשבון לצורך חישוב מחזור עסקאות בתקופת הבסיס, מחולק במספר חודשי הפעילות שלו באותה תקופה ומוכפל ב־2;
”עוסק“ – חייב במס כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, למעט כל אלה:
(1)
גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;
(2)
קופת חולים;
(3)
תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;
(4)
מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודה, למעט מוסד כאמור שהוא מוסד ציבורי זכאי;
(5)
מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו או מי שבשנות המס 2019 ו־2020 חל בחישוב הכנסתו סעיף 8א לפקודה, בשל עבודה ממושכת שמשך ביצועה עולה על שנה;
(6)
מוסד פיננסי כמפורט להלן:
(א)
תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981, לרבות תאגיד עזר כהגדרתו בחוק כאמור;
(ב)
(ג)
חבר בורסה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
(ד)
(ה)
(7)
תאגיד שהוקם בחוק או לפיו;
(8)
(9)
חברה כהגדרתה בפקודה שחילקה דיבידנד, אחד או יותר, בתקופה שמיום ד׳ בטבת התש״ף (1 בינואר 2020) ועד תום תקופת הזכאות בסכום מצטבר העולה על הרווחים הנצברים שלה עד יום ג׳ בטבת התש״ף (31 בדצמבר 2019); לעניין פסקה זו, ”רווחים נצברים“ – כלל ההכנסה החייבת של החברה, בתוספת ההכנסות הפטורות ממס, לרבות שבח כמשמעותו בסעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג–1963, אשר נצברו מיום התאגדותה ועד תום שנת המס 2019, בניכוי המס החל עליה ובניכוי דיבידנד שהיא חילקה עד תום אותה שנה;
(10)
עוסק שדיווח לרשות המסים בישראל על סגירת עסקו לפני תקופת הזכאות; לעניין זה, יראו גם עוסק שחלה ירידה ניכרת בהוצאות שהוציא לצורך ייצור הכנסה בעסקו בשל הפסקת פעילות העסק, ודיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס לגבי תקופת הזכאות, כמי שדיווח על סגירת עסקו, אלא אם כן שוכנע המנהל שהעסק היה פעיל בחודשים מרס ואפריל בשנת 2022;
(11)
עוסק שדיווח לגבי ארבעת החודשים שלפני מועד תחילת תקופת הזכאות על מחזור עסקאות בשיעור אפס, אלא אם כן שוכנע המנהל שהעסק היה פעיל בחודשים מרס ואפריל בשנת 2022;
(12)
עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2021, בתוספת סכומי המענקים ששולמו לו בשל אותה שנה לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי ולפי פרק ג׳2 ו־ג׳3 לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס״ח–2007, עולה על מכפלה של 1.15 במחזור עסקאותיו בשנת הבסיס;
”הפקודה“ – פקודת מס הכנסה;
”קרוב“ – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;
”שנת הבסיס“ – אחת מאלה, לפי העניין:
(1)
לעניין עוסק שפעילותו החלה לפני יום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) – שנת 2019;
(2)
לעניין עוסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) עד יום ג׳ בטבת התש״ף (31 בדצמבר 2019) – התקופה שמיום 1 בחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון שהגיש לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מס ערך מוסף, לפי העניין, עד יום ד׳ באדר התש״ף (29 בפברואר 2020);
(3)
לעניין עוסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום ד׳ בטבת התש״ף (1 בינואר 2020) עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021) – התקופה שמיום י״ז באדר התשפ״א (1 במרס 2021) או מיום 1 בחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון שהגיש לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מס ערך מוסף, לפי העניין, לפי המאוחר, עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021);
”תמיכות ותרומות“ – תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תמיכה מאת רשות מקומית, או תרומות;
”תקופת הזכאות“ – התקופה שמיום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022) עד יום כ״ז באדר א׳ התשפ״ב (28 בפברואר 2022);
”תשומות שוטפות בשנת הבסיס“ – אחת מאלה, לפי העניין, למעט תשומות של עוסק בשל רכישת טובין או קבלת שירות מקרובו, אלא אם כן המנהל אישר, לבקשת עוסק, כי לגבי תשומה כאמור מקרובו מתקיימים אותם מאפיינים המתקיימים לגבי תשומה הניתנת לעוסק מאדם שאינו קרובו:
(1)
לגבי עסק שפעילותו החלה לפני יום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) – סך כל התשומות בשנת הבסיס, למעט תשומות ציוד שנרכש לצורכי העסק ושנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק מס ערך מוסף, כפי שדווח לרשות המסים בישראל באמצעות דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מס ערך מוסף, לפי העניין, לרבות תשומות החייבות בשיעור מס ערך מוסף אפס ולרבות הוצאות שדווחו בדוח לפי סעיף 131 לפקודה שאינן תשומות;
(2)
לגבי עסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019) עד יום ג׳ בטבת התש״ף (31 בדצמבר 2019) – סך כל התשומות בשנת הבסיס, למעט תשומות ציוד שנרכש לצורכי העסק ושנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק מס ערך מוסף, כפי שדווח לרשות המסים בישראל, בתקופה שמיום 1 בחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון שהגיש לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מס ערך מוסף, לפי העניין, לרבות תשומות החייבות בשיעור מס ערך מוסף אפס ולרבות הוצאות שדווחו בדוח לפי סעיף 131 לפקודה שאינן תשומות, עד יום ד׳ באדר התש״ף (29 בפברואר 2020), מחולק במספר חודשי הפעילות בתקופה האמורה ומוכפל ב־12;
(3)
לגבי עסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום ד׳ בטבת התש״ף (1 בינואר 2020) עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021) – סך כל התשומות בשנת הבסיס, למעט תשומות ציוד שנרכש לצורכי העסק ושנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק מס ערך מוסף, כפי שדווח לרשות המסים בישראל, בתקופה שמיום י״ז באדר התשפ״א (1 במרס 2021) או מיום 1 בחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון שהגיש לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מס ערך מוסף, לפי העניין, לפי המאוחר, לרבות תשומות החייבות בשיעור מס ערך מוסף אפס ולרבות הוצאות שדווחו בדוח לפי סעיף 131 לפקודה שאינן תשומות, עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021), מחולק במספר חודשי הפעילות בתקופה האמורה ומוכפל ב־12;
(4)
לגבי עסק שמקום רישומו בעיר אילת – סך כל התשומות בשנת הבסיס כפי שדווח בדוח השנתי שהוגש לפקיד השומה.
מענק סיוע
עוסק זכאי למענק בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן האומיקרון, בסכום כאמור בסעיף 3 ובהתאם להוראות חוק זה (להלן – מענק סיוע), אם מתקיימים לגביו כל אלה:
(1)
מחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 18 אלף שקלים חדשים ואינו עולה על 80 מיליון שקלים חדשים, ואם הוא עוסק הרשום בתקופת הזכאות כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף ומחזור עסקאותיו הוא בגדר הסכומים האמורים – מחזור העסקאות המאוחד של העוסקים הרשומים יחד אינו עולה על 150 מיליון שקלים חדשים;
(2)
מחזור עסקאותיו בשנת 2021 עולה על 18 אלף שקלים חדשים ואינו עולה על 80 מיליון שקלים חדשים, ואם הוא עוסק הרשום בתקופת הזכאות כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף ומחזור עסקאותיו הוא בגדר הסכומים האמורים – מחזור העסקאות המאוחד של העוסקים הרשומים יחד אינו עולה על 150 מיליון שקלים חדשים;
(3)
מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 25% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס; בפסקה זו, ”עסקה“ – למעט מכר טובין או מתן שירות מאת עוסק לקרובו אלא אם כן המנהל אישר, לבקשת עוסק, כי לגבי מכר או שירות כאמור מקרובו מתקיימים אותם מאפיינים המתקיימים לגבי מכר או שירות כאמור הניתן לעוסק מאדם שאינו קרובו;
(4)
הירידה במחזורי העסקאות כאמור בפסקה (3) נגרמה מההשפעה הכלכלית של התפשטות זן האומיקרון;
(5)
לא מתקיים לגביו אף אחד מאלה:
(א)
הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת הבסיס או לשנת המס 2022 ולא ניהלם;
(ב)
פנקסיו לשנת המס 2022 נקבעו כבלתי קבילים בשל ליקוי שנמצא בהם לגבי תקופת הזכאות, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור;
(6)
הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים 67, 67א או 71א לחוק מס ערך מוסף, לתקופה שהובאה בחשבון לעניין חישוב מחזור העסקאות בתקופת הבסיס ולתקופת הזכאות, או הצהרה לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל״ו–1976, לשנת הבסיס, לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף, ולגבי עוסק שבשנת המס 2022 חל עליו הפטור לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף – הוא הגיש דוח שנתי לשנת הבסיס בהתאם לסעיף 131 לפקודה, אם היה חייב בהגשתו, עד יום הגשת תביעה לקבלת מענק לפי סעיף 5.
סכום מענק הסיוע
מענק הסיוע יהיה בסכומים המפורטים להלן:
(1)
לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס אינו עולה על 50 אלף שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;
(2)
לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 50 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 100 אלף שקלים חדשים – 4,350 שקלים חדשים;
(3)
לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 100 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 150 אלף שקלים חדשים – 5,300 שקלים חדשים;
(4)
לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 150 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 200 אלף שקלים חדשים – 6,250 שקלים חדשים;
(5)
לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 200 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 250 אלף שקלים חדשים – 8,000 שקלים חדשים;
(6)
לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 250 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים – 9,350 שקלים חדשים;
(7)
לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 300 אלף שקלים חדשים – הסכומים המפורטים להלן, לפי העניין, ובלבד שלא יפחתו מ־9,350 שקלים חדשים ולא יעלו על 600 אלף שקלים חדשים:
(א)
לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 2(3) עולה על 25% ואינו עולה על 40% – סכום השווה למכפלה של 0.1 במקדם מענק סיוע ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;
(ב)
לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 2(3) עולה על 40% ואינו עולה על 60% – סכום השווה למכפלה של 0.2 במקדם מענק סיוע ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;
(ג)
לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 2(3) עולה על 60% ואינו עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.35 במקדם מענק סיוע ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס;
(ד)
לעוסק ששיעור הירידה במחזור העסקאות שלו כאמור בסעיף 2(3) עולה על 80% – סכום השווה למכפלה של 0.5 במקדם מענק סיוע ובמחזור עסקאות בתקופת הבסיס.
בקשה למענק לפי מחזור עסקאות חליפי
(א)
עוסק עצמאי שהייתה לו פעילות מופחתת באחד מהחודשים בתקופת הבסיס, רשאי להגיש למנהל בקשה, בדרך האמורה בסעיף קטן (ב), ולפיה יראו את מחזור העסקאות שלו בתקופת הבסיס כמחזור עסקאותיו בתקופה החליפית, מחולק במספר החודשים בתקופה החליפית ומוכפל בשניים.
(ב)
הבקשה תוגש לפי טופס שקבע המנהל לפי סעיף 5(ד), ויצורפו לה מסמכים הנדרשים להוכחת האמור בה, להנחת דעתו של המנהל.
(ג)
בסעיף זה –
”פעילות מופחתת“, בחודש – חודש שבו מחזור העסקאות של עוסק הופחת בשל אחת מהעילות המנויות בהגדרה ”התקופה החליפית“, ובלבד שפעילותו החלה לפני אותו חודש;
”תקופת הבסיס“ – כמשמעותה בסעיף 2(3);
”התקופה החליפית“ –
(1)
לגבי עוסקת עצמאית שהייתה לה פעילות מופחתת בחודש בתקופת הבסיס, שבו לא עבדה שבעה ימים או יותר בשל אחת העילות המנויות בסעיף 6 או 7 לחוק עבודת נשים, התשי״ד–1954 – תקופת פעילותה של העוסקת ב־12 החודשים הרצופים הקודמים לחודש הראשון שבו הייתה לה פעילות מופחתת, או תקופת פעילותה בשנת הבסיס למעט החודשים בתקופה האמורה שבהם הייתה לה פעילות מופחתת כאמור, לפי בחירת העוסקת;
(2)
לגבי עוסק עצמאי שהייתה לו פעילות מופחתת בחודש בתקופת הבסיס שבה לא עבד שבעה ימים או יותר בשל ימי שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס״ח–2008 – תקופת פעילותו בשנת הבסיס, למעט החודשים בתקופה האמורה שבהם הייתה לו פעילות מופחתת כאמור.
תביעה לקבלת מענק סיוע
(א)
עוסק רשאי להגיש תביעה לקבלת מענק סיוע בעבור תקופת הזכאות, החל מ־14 ימים מיום פרסומו של חוק זה עד תום 90 ימים ממועד זה.
(ב)
המנהל רשאי לדחות את מועד התחילה להגשת התביעה למענק סיוע כאמור בסעיף קטן (א) לתקופה אחת שלא תעלה על 30 ימים אם מתקיימות סיבות שבשלהן לא ניתן להגיש את התביעה בטופס מקוון במועד האמור.
(ג)
המנהל רשאי להאריך את התקופה המרבית להגשת תביעה כאמור בסעיף קטן (א) בתקופה נוספת, אחת או יותר, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה על 180 ימים; קביעת המנהל על הארכה כאמור תפורסם גם באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל.
(ד)
תביעה לפי סעיף זה תוגש בטופס מקוון שקבע המנהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העוסק בתנאים לקבלת מענק סיוע ולשם תשלום מענק סיוע לפי הוראות חוק זה.
קביעת זכאות למענק סיוע
(א)
הגיש עוסק למנהל תביעה לקבלת מענק סיוע לפי הוראות סעיף 5, יקבע המנהל בהחלטה מנומקת את זכאותו של העוסק למענק ואת סכום המענק, בתוך 100 ימים ממועד הגשת התביעה, ואם ביקש מהעוסק פרטים נוספים – רשאי הוא להאריך את המועד האמור בתקופה נוספת אחת בלבד של 20 ימים.
(ב)
המנהל רשאי, ביוזמתו או לפי דרישת העוסק, לתקן את קביעתו כאמור בסעיף קטן (א), אם התגלו עובדות חדשות או אם מצא כי נפלה טעות בקביעה זו.
תשלום מענק סיוע
נקבעה זכאותו של עוסק למענק סיוע לפי הוראות סעיף 6, ישולם לו המענק בהקדם ולא יאוחר מתום 5 ימים ממועד קביעת הזכאות כאמור.
תשלום מקדמות
(א)
לא הודיע המנהל לעוסק על החלטתו לפי הוראות סעיף 6(א) בתוך 21 ימים מיום הגשת התביעה, ישלם לעוסק מקדמה בשיעור של 40% מסכום מענק הסיוע המגיע לעוסק, להנחת דעתו של המנהל.
(ב)
לא הודיע המנהל לעוסק על החלטתו לפי סעיף 6(א) בתוך 28 ימים מיום הגשת התביעה, ישלם, נוסף על המקדמה האמורה בסעיף קטן (א), מקדמה בשיעור של 20% מסכום מענק הסיוע המגיע לעוסק, להנחת דעתו של המנהל.
דין מענק ומקדמה
זכות למענק סיוע ולמקדמה לפי חוק זה לעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים אינה ניתנת להעברה, לשעבוד ולעיקול, בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מעוסק הזכאי למענק או למקדמה לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך; הוראות סעיף זה יחולו גם על מענק או מקדמה ששולמו לחשבון הבנק של העוסק, במשך 90 ימים מיום ששולמו כאמור.
אופן תשלום מענק סיוע ומקדמות
מענק הסיוע והמקדמות לפי סעיפים 7 ו־8 ישולמו באמצעות רשות המסים בישראל על ידי זיכוי חשבון הבנק של העוסק שפרטיו היו בידי המנהל.
תשלום ביתר
(א)
שולם לעוסק מענק סיוע, לרבות מקדמה, בסכום העולה על סכום המענק שהוא זכאי לו לפי חוק זה, יחזיר העוסק את ההפרש שבין סכומים אלה (בסעיף זה – סכום היתר) באמצעות רשות המסים בישראל, בתוך תשעים ימים מהיום שהמציא לו המנהל דרישה להחזר, בתוספת הפרשי הצמדה על סכום היתר, מיום ששולם סכום היתר עד יום ההחזר; בסעיף זה, ”הפרשי הצמדה“ – הפרשי הצמדה וריבית, ללא תוספת הריבית.
(ב)
על סכום היתר ועל הפרשי ההצמדה כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות פקודת המסים (גבייה), כאילו היו מס, וכן יחולו עליהם הוראות חוק קיזוז מסים, התש״ם–1980, כאילו היו חוב מס.
(ג)
סכום היתר יקוזז מכל סכום המגיע לעוסק לפי הוראות חוק זה ולפי הוראות חוק התוכנית לסיוע כלכלי.
תשלום בחסר
שולם לעוסק מענק סיוע בסכום הנמוך מסכום המענק שהוא זכאי לו לפי חוק זה, ישולם לעוסק ההפרש שבין סכומים אלה (בסעיף זה – סכום החסר), באמצעות רשות המסים בישראל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום החסר, החל בתום 30 ימים מיום הגשת התביעה עד יום תשלום סכום החסר.
קנס בשל הגשת תביעה ביתר
(א)
בסעיף זה, ”סכום ההפרש“ – ההפרש שבין סכום מענק הסיוע שכלל עוסק בתביעה שהגיש לפי סעיף 5 ובין סכום מענק הסיוע שהמנהל קבע שהוא זכאי לו לפי הוראות סעיף 6.
(ב)
עוסק שסכום ההפרש לגביו עולה על 50% מסכום מענק הסיוע שכלל בתביעה שהגיש לפי סעיף 5, ולא הוכיח להנחת דעתו של המנהל שלא התרשל בעריכת התביעה שהגיש, יהיה חייב בקנס בשיעור של 25% מסכום ההפרש.
פטור מס ערך מוסף
מענק לפי חוק זה לא ייחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.
השגה וערר
(א)
(1)
הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל בנוגע למענק סיוע הניתן לפי חוק זה, לרבות בנוגע להטלת קנס בשל הגשת תביעה ביתר, רשאי להגיש השגה לעובד רשות המסים בישראל שהמנהל הסמיכו לשם כך, בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה; החלטה בהשגה תהיה מנומקת ותינתן בכתב בתוך 120 ימים.
(2)
השגה תוגש בטופס מקוון שיקבע המנהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת טענותיו של מבקש מענק הסיוע ועמידתו בתנאי הזכאות למענק.
(3)
העובד המוסמך להחליט בהשגה רשאי לדון ולהכריע בה על פי טענות וראיות שיוגשו בכתב.
(ב)
על החלטה בהשגה לפי סעיף קטן (א) ניתן לערור לפני ועדת ערר שהוקמה לפי סעיף 21 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לעורר ההחלטה בצירוף הודעה על זכות הערר ועל המועד להגשתו; ההוראות לפי סעיף 21 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי יחולו לעניין ערר לפי סעיף קטן זה.
עונשין וסמכויות אכיפה
(א)
עוסק שהגיש תביעה למענק בטופס לפי סעיף 5 ומסר בה פרטים לא נכונים לגבי תנאי הזכאות הקבועים בסעיף 2(1), (2), (3) ו־(6), ללא הצדק סביר, דינו – מאסר שנה.
(ב)
התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי מי שהוסמך לפי סעיף 227 לפקודה לעשות שימוש בסמכויות הנתונות לו בסעיף 227(1) ו־(2) לפקודה לשם מניעת עבירות לפי חוק זה או לשם גילוין.
רשות לייצג
סעיף 236 לפקודה יחול על ייצוג עוסק לעניין חוק זה, בשינויים המחויבים.
המצאת הודעות
על המצאת הודעות לפי פרק זה [צ״ל: חוק זה] יחולו הוראות סעיף 238 לפקודה.


התקבל בכנסת ביום א׳ בתמוז התשפ״ב (30 ביוני 2022).
 • יאיר לפיד
  ראש הממשלה
 • אביגדור ליברמן
  שר האוצר
 • יצחק הרצוג
  נשיא המדינה
 • מיקי לוי
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן