לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת הנמלים

פקודת הנמלים מתוך

פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א–1971


תוכן עניינים

פרק א׳: כללי

הגדרות [תיקון: תש״ם, תשע״ב, תשע״ז]
בפקודה זו –
”אמצעי הובלה“ – כלי רכב, כלי שיט, כלי טיס או בעל חיים המשמשים להובלת טובין;
”בעל“, לענין טובין – לרבות מחזיק, מייבא, מייצא, נשגר, סוכן, בעל זכות הנאה או שליטה או עשיה בטובין וכל המתחזה להיות בעל כאמור, ולמעט פקיד נמל או פקיד מכס הפועלים בתפקידם הרשמי;
”הממונה על הנמלים“ – מי שהשר מינהו למלא תפקידי הממונה על הנמלים;
”כלי שיט“ – אניה, סירה, ארבה או כלי שיט אחר מכל סוג שהוא;
”כלי שיט זר“ – כלי שיט שאינו רשום במרשם הישראלי כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש״ך–1960;
”מנהל נמל“ – מי שהשר מינהו, בהודעה ברשומות, להיות מנהל נמל; ולעניין נמל אשקלון, אם היה הגורם המפעיל חברה בשליטת המדינה – עובד של הגורם המפעיל, שהשר מינהו כאמור; לעניין הגדרה זו –
”שליטה“ – כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;
”מסוֹך מעבר או שטח סיווּר“ – מקום בשטח נמל שהממונה על הנמלים הועיד אותו להחסנת טובין או להנחתם עד שייפדו או שייעשה בהם אחרת כדין, או מקום כאמור הנתון לשם כך לשליטתו;
”נמל“ – אחד הנמלים המפורטים בתוספת או נמל שהוסף להם לפי סעיף 2;
”סוכן מכס“ – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק סוכני המכס, התשכ״ה–1964;
”פקיד מוסמך“ – פקיד נמל הרשאי או החייב לדרוש עשיית הדבר הנדון או לעשותו בעצמו, לרבות מנהל הנמל;
”פקיד נמל“ – מי שנתון למרותו של הממונה על הנמלים או של מי שהוסמך לפי סעיפים 4 או 5, ולמעט פועל;
”השר“ – שר התחבורה.
הכרזת נמל
השר רשאי בצו להכריז שמקום פלוני בישראל יהיה נמל לענין פקודה זו או כל חיקוק אחר ולקבוע את תחום הנמל, את המקומות בנמל שישמשו רציפים ומחסנים לטעינת טובין, פריקתם והחסנתם, ואת גבולותיהם ושטחיהם של הרציפים והמחסנים.
הממונה על הנמלים [תיקון: תשס״ד]
הממונה על הנמלים אחראי על הפיקוח על הנמלים, ורשאי הוא לשם כך לתת הוראות למנהל נמל בדבר אופן הפעלת סמכויותיו לפי פקודה זו, וכן ליטול לעצמו כל סמכות הנתונה למנהל נמל לפי פקודה זו.
אצילת סמכויות הממונה
(א)
הממונה על הנמלים רשאי, בכתב חתום בידו, לֶאֱצול לאחר, דרך כלל או לענין פלוני או לסוג ענינים פלוני, כל סמכות מסמכויותיו לפי פקודה זו או תקנות לפיה.
(ב)
אצילה לפי סעיף זה –
(1)
יכול שתינתן בתוקף למפרע;
(2)
לא תמנע את הממונה על הנמלים מהשתמש בכל סמכות הנתונה לו לפי פקודה זו או תקנות לפיה.
הסמכה לשמש בתפקיד של מנהל נמל
(א)
הממונה על הנמלים רשאי, בכתב חתום בידו, להורות דרך כלל או לענין פלוני או לסוג ענינים פלוני, שאדם הנקוב בכתב ישתמש בכל סמכות מהסמכויות הנתונות למנהל הנמל לפי פקודה זו או תקנות לפיה, או יבצע כל תפקיד המוטל לפי פקודה זו או תקנות לפיה על מנהל הנמל.
(ב)
הסמכה לפי סעיף זה –
(1)
יכול שתינתן בתוקף למפרע;
(2)
לא תמנע את מנהל הנמל מהשתמש בכל סמכות הנתונה לו לפי פקודה זו או תקנות לפיה.
הסמכה לגביית תשלומים
בכל כתב לפי סעיפים 4 או 5 המסמיך אדם לגבות תשלום שנקבע, רשאי הממונה על הנמלים, באישור השר, על אף האמור בפקודה זו או בכל חיקוק, להורות שהאדם הגובה את התשלומים מכוח ההסמכה יהיה רשאי ליטול אותם או מקצתם לעצמו, או שייעשה בהם או במקצתם בכל דרך אחרת שתפורש בכתב ההסמכה; אישור השר לפי סעיף זה יכול שיינתן בתוקף למפרע.
הצגת כתב הסמכה
מי שהוסמך לפי סעיפים 4 או 5 יציג דרך קבע העתק של כתב ההסמכה בצורה, במקום ובמצב שהורה עליהם מנהל הנמל.
שמירת סמכויות
שום דבר האמור בפקודה זו לא יפגע בכל סמכות הנתונה למנהל אגף המכס והבלו או לכל פקיד מכס אחר לפי פקודת המכס או לפי כל דין אחר.

פרק ב׳: שירותים טעוני רישוי

רישוי כלי שיט
לא ישתמש אדם בכלי שיט בתחום נמל ולא ישיט אותו מנמל אל נמל, או בים, באגם או בנהר שבפנים הארץ, להעברת אנשים או טובין אל כלי שיט או ממנו, בתמורה, או לכל שירות אחר, אלא אם יש על כלי השיט רשיון מאת מנהל נמל הרישום שלו.
תקנות לרישוי כלי שיט
השר רשאי בתקנות –
(1)
להסדיר, לאסור או להגביל מתן רשיון לפי סעיף 9, העברתו או חידושו, ולקבוע תנאים שלפיהם יינתן, יועבר או יחודש;
(2)
להורות שיצויין על כלי שיט רשוי לפי סעיף 9 מספר הנוסעים ומשקל הטובין שמותר להסיע בו וכמותם.
רישוי עובדים בנמל
(א)
סירַאי, ארבַּאי, דייג, סַוור, סַפָּק אניות, נציג בית מלון ואנשים אחרים העוסקים במקצוע או בעבודה בתחום נמל, בין בים ובין ביבשה, חייבים להשיג רשיון מאת מנהל הנמל ולשלם בעדו את האגרה שנקבעה.
(ב)
סוכן מכס הרשום לפי חוק סוכני המכס, תשכ״ה–1964, פטור מרשיון לפי פקודה זו.
(ג)
מי שקיבל רשיון לפי פקודת הדיג, 1937, פטור מאגרת רשיון לפי פקודה זו כדי לבקר בנמל לענינים הקשורים בדיג בלבד.
תעריף לשירותים בנמל
(א)
השר רשאי לקבוע תעריפי תשלומים בעד סיראות או כל שירות אחר בכל נמל ומשנקבע תעריף לשירות, לא ייגבה בעדו כל תשלום זולת התשלום שנקבע.
(ב)
האחראי לכלי שיט המועסק בשירות שנקבע לו תעריף יחזיק אצלו בזמן ההעסקה העתק של התעריף ויציג אותו לפי הדרישה לפני כל אדם החייב לשלם בעד השירות או לפני פקיד הנמל, פקיד המכס או שוטר.
רישוי נַתָבים
לא ישמש אדם נַתָּב אלא אם קיבל רשיון לכך מהשר.

פרק ג׳: מסירת טובין וטיפול בהם

הוראת מסירה [תיקון: תשס״ד]
לא יימסרו טובין ממשמורתו של מנהל הנמל אלא אם נעשו שתי אלה:
(1)
הוצגו הוראת מסירה, בטופס שאישר הממונה על הנמלים ותעודת מִפדֶה של המכס;
(2)
שולמו כל אגרות הנמל וההיטלים האחרים שעליהם.
חזקת בעלות [תיקון: תשס״ד]
מנהל נמל רשאי לראות כבעל הטובין או כשלוחו את האדם ששמו נקוב בהוראת המסירה, שהוציא קברניט של כלי שיט או שלוחו או כל מוביל אחר, והאומרת שהוא האדם אשר לו או לפקודתו יש למסור את הטובין שהובלו בכלי השיט או באמצעי ההובלה האחר.
סמכות לדרוש הוכחת בעלות [תיקון: תשס״ד]
רשאי מנהל נמל לדרוש מבעל הטובין המתוארים בהוראת המסירה או משלוחו שיוכיחו, בתצהיר או בהצגת מסמכים, כי הבעלות על הטובין היא כפי שטוענים לה וכי תיאורם נכון, ורשאי הוא לסרב למסור את הטובין עד שיוכח הדבר כאמור.
שלוחים [תיקון: תשע״ב]
בעל טובין רשאי למלא הוראות פקודה זו או תקנות לפיה על ידי שלוחו שהורשה כדין; שלוח כזה יהיה אדם העובד בשביל בעל הטובין בלבד או סוכן מכס.
חובת השלוח להציג הרשאתו
פקיד נמל רשאי לדרוש משלוח להציג את כתב ההרשאה של השולח שבשמו הוא מתאמר לפעול, ואם לא הוצג כתב ההרשאה רשאי הוא שלא להכיר בשליחותו.
אחריות השלוח
(א)
מי שפועל כשלוחו של הבעל לענין מעניני פקודה זו או תקנות לפיה יראו אותו כבעל הטובין, ולפי זה יהיה אחראי אישית לתשלום כל אגרות נמל והיטלים אחרים שעל הטובין ויהיה חייב לעשות כל פעולה בנוגע לטובין שהבעל חייב לעשותה לפי פקודה זו או תקנות לפיה.
(ב)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של השולח.
אחריות סוכן מכס [תיקון: תשע״ב]
(א)
על אף האמור בסעיף 19, בלי לגרוע מאחריותו של בעל הטובין, סוכן מכס חייב לבצע לגבי הטובין את כל הפעולות החלות על פי כל דין על מי שייפה את כוחו לגביהן.
(ב)
סוכן מכס יישא באחריות אישית לתשלומי נמל ואגרות נמל המוטלים על הטובין, אם הוכח כי סייע לאחר להשתמט מהתשלומים ומהאגרות כאמור.
אחריות השולח
(א)
מי שייפה כוחו של שלוח בנוגע לטובין בכל ענין מעניני פקודה זו או תקנות לפיה יהיה אחראי לכל פעולה והצהרה של שלוחו, ולפי זה אפשר יהיה לתבעו בשל עבירה שעבר השלוח בנוגע לאותם טובין כאילו הוא עצמו עבר את העבירה.
(ב)
שולח כאמור לא יידון למאסר אלא אם הסכים בפועל למעשה העבירה.
(ג)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו הפלילית של השלוח.
טובין שרשימונם לא הותר ולא נתבעו [תיקון: תשס״ד]
(א)
הגיעו טובין למשמורתו של מנהל הנמל ולא נתבעו תוך שלושה חדשים מהיום הקובע ולא הותרו רשימונותיהם לפי פקודת המכס, רשאי מנהל הנמל למכרם.
(ב)
”היום הקובע“, בסעיף זה, ביבוא – היום שבו נגמרה בנמל היבוא פריקת המטען של כלי השיט שהביא את הטובין, וביצוא – היום שבו ניתנו הטובין למשמורתו של מנהל הנמל.
(ג)
על אף האמור בסעיף זה רשאי מנהל הנמל למכור טובין פְסִידים בכל זמן שימצא מתאים.
טובין שרשימונם הותר ולא נתבעו [תיקון: תשס״ד]
הגיעו טובין למשמורתו של מנהל הנמל, והותרו רשימונותיהם לפי פקודת המכס, ולא נתבעו ולא סולקו על ידי בעליהם תוך שבעה ימים מיום התרת הרשימונות, או תוך תקופה נוספת שהתיר מנהל הנמל, רשאי מנהל הנמל למכרם.
הוראות משלימות למכירת טובין
מכירת טובין לפי סעיפים 21 ו־22 תיערך בדרך שנקבעה ובדמי המכר ייעשה כפי שנקבע.
שמירת טובין על חשבון הבעל [תיקון: תשס״ד]
מנהל הנמל רשאי, אם שוכנע שהדבר דרוש למניעת צפיפות יתירה בתנועה בנמל, לסלק מהנמל כל סחורה, חבילות, בעלי־חיים, מטען נוסעים או מטען אחר שהבעל לא הוציאם תוך זמן שקבע מנהל הנמל, ולהחזיקם על חשבון הבעל במקום שיראה מתאים לכך, ובלבד שניתנה הודעה מוקדמת לבעל להוציאם כאמור; אם הבעל או מענו לא היו ידועים למנהל הנמל, יפרסם את ההודעה בדרך הנראית לו.
[תיקון: תשס״ד]
(בוטל).

פרק ד׳: סילוק כלי שיט טבועים ונטושים

הגדרה
”כלי שיט“, בפרק זה – לרבות גופו, מטענו, ציודו, צידתו ונטלו של כלי השיט וכל דבר או אוסף דברים שהוא חלק מהם.
דרישה לסילוק מבעל כלי שיט
(א)
כל מקום בישראל שטבע בו כלי שיט או עלה על שרטון או ניטש, ולדעת הממונה על הנמלים הוא מכשול או סכנה לניווט, או מכשול לשימוש בנמל, או עלול להיות כך, רשאי הממונה על הנמלים לדרוש בכתב מבעל כלי השיט למשות את כלי השיט, לסלקו או להשמידו, או להתחיל באחת הפעולות האלה, תוך הזמן ובדרך שנקבעו באותה דרישה, והבעל חייב לקיים את הדרישה על חשבונו.
(ב)
לא היו בעל כלי השיט או מענו ידועים לממונה על הנמלים, יראו דרישה שפורסמה ברשומות, ללא ציון שם הבעל, כאילו נמסרה לו כדין.
(ג)
כלי שיט שטבע או עלה על שרטון או ניטש כאמור בסעיף קטן (א) לפני י״ט באלול תש״י (1 בספטמבר 1950) ולא נמשה או סולק או הושמד על ידי בעלו – דינו כדין כלי שיט שבעלו לא קיים דרישה לפי סעיף זה.
(ד)
נוסח הדרישה ואופן מסירתה יהיו כפי שנקבע בתקנות.
סילוק על ידי הממונה
לא קיים בעל כלי השיט דרישה לפי סעיף 27, או ראה הממונה על הנמלים הכרח או תועלת למשות, לסלק או להשמיד את כלי השיט, או להתחיל באחת הפעולות האלה, לפני תום הזמן הנקוב בדרישה, רשאי הממונה על הנמלים לשים ידו על כלי השיט ולמשותו, לסלקו או להשמידו; ואולם אם בעל כלי השיט או מענו לא היו ידועים לו ופורסמה דרישה ברשומות כאמור בסעיף 27(ב), לא יהיה הממונה על הנמלים רשאי לנהוג בכלי השיט כאמור לפני תום שני חדשים מיום פרסום הדרישה.
סימון עד לסילוק
עד למשייתו, סילוקו או השמדתו של כלי השיט רשאי הממונה על הנמלים, על חשבון הבעל, להאיר את כלי השיט, לסמנו במצופים ולעשות כל פעולה דרושה כדי למנוע או לצמצם כל סכנה הכרוכה במציאות כלי השיט באותו מקום.
כיסוי הוצאות הממונה
הפעיל הממונה על הנמלים את הסמכויות הנתונות לו בסעיפים 27 עד 29, כולן או מקצתן, זכאי הוא להיפרע מבעל כלי השיט את ההוצאות שנגרמו אגב הפעלת סמכויותיו או למכור את כלי השיט בדרך שתיראה לו; היו דמי המכר עודפים על ההוצאות, יחזיק בעודף כנאמן לטובת האדם הזכאי לו; היו ההוצאות עודפות על דמי המכר, זכאי הממונה על הנמלים להיפרע את ההפרש מבעל כלי השיט.
מכירה במקום סילוק
באחת הנסיבות האמורות בסעיף 28 רשאי הממונה על הנמלים למכור את כלי השיט כשהוא טבוע או תקוע בשרטון או כשהוא נטוש, בין תמורת משייתו או סילוקו על ידי הקונה ובין בכל תמורה או דרך אחרת; היו דמי המכר עודפים על ההוצאות, ינהגו בהם לפי סעיף 30.
הודעה על מכירה
ארבעה עשר יום לפחות לפני מועד המכירה של כלי שיט לפי סעיפים 30 או 31 יפרסם הממונה על הנמלים הודעה על כך בשני עתונים יומיים עבריים בישראל; אולם בכלי שיט שלפי ידיעת הממונה הוא רשום במדינת חוץ – תפורסם ההודעה בעתון יומי אחד שבאותה מדינה ובעתון יומי עברי אחד בישראל.
כוח הקנין
כדי להסיר ספק נאמר בזה שכלי שיט הנמכר לפי סעיפים 30 או 31 יעמוד לקנין הקונה כשהוא נקי מכל משכנתה, שעבוד ועיקול שהיו רובצים עליו ערב המכירה; ולאחר שכל ההוצאות שהוציא הממונה על הנמלים, בשימוש בסמכויותיו לפי הסעיפים האמורים לגבי אותו כלי שיט, ינוכו מדמי המכר, יחולו המשכנתה, השעבוד או העיקול על עודף דמי המכר.
שמירת התחולה
הוראות פרק זה באות להוסיף על ההוראות של פקודת סחורות נטרפות ודמי הצלה, פקודת הנזיקין [נוסח חדש] וכל דין אחר בר־תוקף, ולא לגרוע מהן.

פרק ה׳: המשמעת בנמל

מניעת הנפתם של דגלים מסויימים
(א)
השר רשאי להתקין תקנות הבאות למנוע מהניף או מהציג על כלי שיט דגל או סמל זולת דגלו הלאומי, דגל ישראל, דגלי איתות או דגל ימי רשמי או דיפלומטי, כל זמן שכלי השיט נמצא בנמל או במעגן ישראליים.
(ב)
השר רשאי, אם ראה נסיבות מצדיקות זאת, לנקוט אמצעים הדרושים לדעתו כדי למנוע הנפה או הצגה כאמור בסעיף קטן (א) ולהחליט מתי ובאיזו מידה יש לנקטם; סמכות זו יכול שתופעל על ידי פקיד שמינה לכך השר, ובכפוף למינוי כאמור תופעל על ידי הממונה על המחוז שבו נמצא הנמל או המעגן.
ציות להוראות פקידים מוסמכים
(א)
מי שממונה על כלי שיט או נמנה עם צוות כלי שיט יציית בכל עת להוראותיו של מנהל הנמל או של כל פקיד מוסמך אחר בדבר –
(1)
האופן והזמן שבהם יסיע את כלי השיט לרָציף, או יקרבו אליו, יעגינו לידו או ירחיקו ממנו;
(2)
הרציף שאליו יוליך את כלי השיט לשם העלאת נוסעים או הורדתם או טעינת טובין או פריקתם;
(3)
מהות הטובין שיטעין או יפרוק ברציף;
(4)
אופן העלאתם של נוסעים על כלי שיט או הורדתם ממנו, או אופן טעינתם של טובין על כלי שיט או פריקתם ממנו.
(ב)
”רציף“, בסעיף זה – לרבות כלי שיט, מזח וכל מקום אחר בתחומי הנמל.
סמכות להרחיק מהנמל
(א)
מנהל נמל רשאי בכל עת להרחיק מהנמל אדם –
(1)
האשם בהתנהגות פרועה שם;
(2)
המסרב למלא הוראה חוקית שנתן אדם שהוסמך לכך כדין ושמטרתה קיום הסדר הטוב בנמל ובפעולות הנעשות בו;
(3)
החייב להשיג רשיון לעסוק במקצועו בנמל והוא מבקר בנמל בלי שהשיג רשיון כאמור.
(ב)
סירב האדם לעזוב את הנמל, רשאי כל פקיד נמל, פקיד מכס או שוטר להרחיקו בכוח.

פרק ו׳: אגרות נמל ותעריפי שירותים

תקנות בדבר אגרות נמל
השר רשאי להתקין תקנות –
(1)
המטילות את האגרות שלהלן, כולן או מקצתן, לכל הנמלים או למקצתם:
(א)
אגרות מאור;
(ב)
אגרות מצוף;
(ג)
אגרות עגינה;
(ד)
אגרות גרירה;
(ה)
אגרות רתיקה;
(ו)
אגרות ניתוב;
(ז)
אגרות מִמְשֶה;
(ח)
אגרות בעד החסנת טובין או הנחתם במָסוֹך מעבר או בשטח סיוור;
(2)
המטילות את האגרות שלהלן לרציף שבנמל או למקום כניסה לפי סעיף 6(א)(2) לפקודת המכס:
(א)
אגרות מִנְגָש;
(ב)
אגרות רציף, על טובין או סוג של טובין העוברים את הרציף או נכנסים דרך מקום הכניסה;
(ג)
אגרות נוסעים;
(3)
הקובעות את שיעורי האגרות, את פקיד הנמל שיש לשלם לו את האגרות, ואת המועד והמקום לתשלומן;
(4)
הקובעות מי יחוב בתשלום אגרות רציף על טובין ומורות בדבר עיכובם ומכירתם של טובין שבעדם לא שולמו האגרות במועדן;
(5)
בדבר פטור כלי שיט או סוגי כלי שיט, או טובין או סוגי טובין, מתשלום אגרות לפי סעיף זה, פטור חלקי או שלם, ולהתנות את הפטור בתנאים;
(6)
בדבר תשלומן וגבייתן של האגרות לפי סעיף זה ולהקלת גבייתן.
מדידת כלי שיט
היה לדעת מנהל הנמל צורך למדוד כלי שיט כדי לברר את התפוסה לשם הערכת אגרות נמל, תבוצע המדידה בדרך שנקבעה לאחר שבעל כלי השיט ישלם אגרת מדידה כפי שנקבע.
תשלום היטלים – תנאי להפלגה או להוצאת טובין
מנהל נמל לא ירשה לכלי שיט, לעזוב את הנמל אלא אם שוכנע ששולמו אגרות הנמל, מכס, דמי הסגר ושאר תשלומים בעד כלי השיט או טובין שעליו, או שיש ערובה לתשלומם, והוא רשאי שלא להרשות שיוצאו משטח הנמל טובין שיש עליהם תשלום כאמור לפני ששוכנע ששולם או יש ערובה לתשלומו.
עיכוב כלי שיט ע״י פקיד המכס
הודיע פקיד מוסמך לפקיד המכס שמתפקידו ליתן לכלי שיט תעודת מפדה, כי בעד כלי השיט או טובין שעליו לא שולמו אגרות נמל או תשלומים אחרים בסכום שפורש בהודעה, לא יתן פקיד המכס לכלי השיט תעודת מפדה אלא אם שוכנע שהסכום שולם או יש ערובה לתשלומו.
ספינות דיג זרות
(א)
על פי בקשת הקברניט של ספינת דיג זרה הנוהגת לפקוד נמל, רשאי הממונה על הנמלים ליתן תעודה המרשה לספינה להשתמש בנמלים; בעד תעודה כאמור ישלם קברניט הספינה את האגרה שנקבעה לרישום כלי שיט ישראלי על פי חוק הספנות (כלי שיט), תש״ך–1960.
(ב)
כל זמן שיש בידי הקברניט תעודה כאמור, תהיה הספינה שעליה ניתנה פטורה מאגרות נמל בכל נמל.
(ג)
הצגת התעודה היא תנאי יחיד ומספיק לפטור לפי סעיף זה.
[תיקון: תשל״ג]

פרק ז׳: עריקה ואי־הצטרפות (בוטל)

[תיקון: תשל״ג]
(בוטל).
[תיקון: תשל״ג]
(בוטל).
[תיקון: תשל״ג]
(בוטל).
[תיקון: תשל״ג]
(בוטל).
[תיקון: תשל״ג]
(בוטל).
[תיקון: תשל״ג]
(בוטל).
[תיקון: תשל״ג]
(בוטל).

פרק ח׳: עבירות

עבירות נמלים [תיקון: תשמ״ז]
אלה דינם מאסר שלושה חדשים או קנס, ובעבירה שניה או בעבירה שלאחריה – מאסר ששה חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל״ז–1977:
(1)
הדורש, או המטיל במישרין או בעקיפין, תשלום בעד שירות בסכום העולה על תעריף בר־תוקף אותה שעה;
(2)
הממונה על כלי שיט רשוי לפי פקודה זו שהסיע בו נוסעים או טובין במספר, בכמות או במשקל העולים על המותר;
(3)
המשיט כלי שיט תוך הפרת הוראות סעיף 9 או תקנה לפי סעיף 10(2);
(4)
החייב להשיג רשיון לעסוק במקצועו בנמל והוא מבקר בנמל בלי שהשיג רשיון כאמור;
(5)
המסרב למלא הוראה חוקית שנתן אדם שהוסמך לכך כדין ושמטרתה קיום הסדר הטוב בנמל והנהלתו;
(6)
המפריע לפקיד נמל או לעובד של הממונה על הנמלים בביצוע תפקידם;
(7)
(נמחקה).
המפליג ללא רשות [תיקון: תשמ״ז]
קברניטו של כלי שיט שהוציא את כלי השיט מנמל בלי שהשיג תחילה ממנהל הנמל רשות בכתב לעשות כן, דינו – קנס, נוסף לכל תשלום כאמור בסעיף 40; הוציא קברניטו של כלי השיט את כלי השיט מהנמל כדי להשתמט מכל תשלום כאמור בסעיף 40 ולא נתן ערובה לתשלום, דינו – מאסר שנה אחת או קנס, בנוסף לכל תשלום כאמור.
המשתמט מתשלום אגרות [תיקון: תשמ״ז]
המסלק בלי הרשאת פקיד מוסמך טובין שלא שולמו בעדם אגרות נמל או תשלומים אחרים כדין ולא ניתנה ערובה לתשלומם, או משתמט מלשלם אגרות או תשלומים כאמור, דינו – מאסר שנה אחת או קנס, בנוסף לאגרות ולתשלומים כאמור.
עבירות נתב [תיקון: תשמ״ז]
המשמש נתב בלי רשיון והמסרב למלא או נמנע מלמלא הוראה שנקבעה בדבר נתבים, דינו – מאסר שנה אחת או קנס.
הטלת עונשים [תיקון: תשל״ג, תשמ״ז]
המפר הוראה מהוראות פקודה זו שלא נקבע בה עונש או המפר הוראה מהוראות התקנות שהותקנו מכוחה, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, ובעבירה שניה או בעבירה שלאחריה – מאסר שנה או כפל הקנס האמור.
שוחד והעדפה [תיקון: תשמ״ז]
(א)
כל הרשאי כדין להטעין או לפרוק טובין בנמל או להסדיר טעינה או פריקה כאמור, או המועסק בנמל או בענין הכרוך בנמל, שעשה אחד המעשים שלהלן, דינו – מאסר שנה אחת; ואלה המעשים:
(1)
קיבל סכום כסף או כל דבר בדרך של פרס או שוחד בעד העדפה שלא כשורה במילוי תפקידו או בעד עשיית דבר הנוגע לתפקידו או בעד אי־עשייתו;
(2)
העדיף שלא כשורה או גילה משוא פנים בטעינת טובין או פריקתם או בהסדרת טעינה או פריקה כאמור.
(ב)
מי שנתן או הציע פרס או שוחד לאדם כאמור בסעיף קטן (א), דינו כדין המקבל.
(ג)
הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכל עונש שנקבע בחוק אחר, ובלבד שלא ייענש אדם פעמיים על עבירה אחת.
חסר [תיקון: תשס״ד]
טובין שיובאו לנמל, או יוצאו או עומדים להיות מיוצאים ממנו, ונמצא כי משקלם, כמותם או תיאורם נמסר בחסר, או שלא בדיוק, במסמך שהוגש לפקיד נמל לשם קביעת אגרות הנמל המגיעות בעד הטובין, יהיה בעל הטובין חייב לשלם למנהל הנמל את הסכום שיקבע מנהל הנמל ושלא יעלה על כפל האגרות הנכונות בעד מלוא המשקל או הכמות של משלוח הטובין האמור, והסכום ניתן להיפרע כאילו הוא חוב המגיע למדינה.
כופר [תיקון: תשמ״ז]
(א)
עבר אדם עבירה לפי פקודה זו או התקנות שלפיה, או נחשד בה, רשאי הממונה על הנמלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ובהסכמתו של אותו אדם, לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה על כפל הקנס הגבוה ביותר שמותר להטילו בשל אותה עבירה; משעשה כן, יופסק כל הליך משפטי לענין העבירה.
(ב)
הוגש כתב אישום על אדם, אין לקבל כופר כסף בשל העבירה כל עוד לא הודיע היועץ המשפטי לממשלה על עיכוב הליכי המשפט.
(ג)
הוראות סעיף זה לא יחולו על עבירות קנס ועבירות כאמור בסעיף 55.
סמכות לבטל רשיון
הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו רשאי בית המשפט לבטל כל רשיון שניתן לו לפיה, ומשעשה בית המשפט כן רשאי הממונה על הנמלים לבטל כל רשיון שניתן לכלי השיט שלגביו נעברה העבירה.
סמכות להתלות רשיון
(א)
המסרב או נמנע למלא הוראה חוקית שנתן אדם שהוסמך לכך כדין ושמטרתה קיום הסדר הטוב בנמל ובנעשה בו, ולא הוכיח שהיתה סיבה סבירה למחדלו, רשאי הממונה על הנמלים להתלות, לתקופה שלא תעלה בשום פעם על עשרה ימים, כל רשיון שניתן לכלי שיט של אותו אדם או לכלי שיט שהאדם נמנה עם צוותו.
(ב)
התלָיה לפי סעיף זה לא תפגע בכל תביעה שתוגש לאחר מכן נגד האדם; הוגשה נגדו לאחר מכן תביעה המבוססת על אותן עובדות שבגללן הותלה רשיונו, והוא זוכה, לא תשמש ההתליה עילה לתובענה נגד המדינה ולא ישא הממונה על הנמלים באחריות אזרחית או פלילית בשל ההתליה; זוכה האדם לפני גמר תקופת ההתליה, תיגמר ההתליה מיד עם הזיכוי.

פרק ט׳: תקנות

תקנות [תיקון: תשל״ג]
השר רשאי להתקין תקנות לכל אחד מענינים אלה:
(1)
(א)
קביעת הנמלים שכלי שיט יירשמו בהם, סימון כלי שיט ומדידתם בשעת רישומם, ואגרות הרישום והמדידה;
(ב)
הסדרת מתן רשיונות לפי פקודה זו מאת מנהל הנמל, העברת רשיונות וחידושם והתנאים והאגרות לכל אלה, והסדרת ביטול רשיונות כאמור;
(ג)
קביעת הכשירות הדרושה לנתבים, הסדרת התנהגותם והביצוע הנכון של תפקידיהם וקביעת האגרות או גמול אחר שיקבלו;
(ד)
פיקוח על כלי שיט הנכנסים לתחומי נמל או המצויים בו;
(ה)
הסדרת הזמן והאופן לכניסת כלי שיט לנמל, שהייתו בו ויציאתו ממנו, ועמדתו, מיקומו והרחקתו שעה שהוא בנמל;
(ו)
הסדרת העמדה שבה יטעון או יפרוק כלי שיט את מטענו או יעלה או יוריד את נוסעיו או יטעון או יפרוק נטל בנמל;
(ז)
הסדרת התנאים שבהם יתקיימו בנמל טעינת טובין, פריקתם, החסנתם ומסירתם והעלאת נוסעים והורדתם;
(ח)
הסדרת כניסתם של בני אדם, בעלי חיים ורכב לנמל והרחקתם ממנו;
(ט)
שמירת הסדר בנמל;
(י)
הגנתם, שמירתם ובטיחותם של כלי שיט, סחורות, בעלי חיים ובני אדם בנמל;
(יא)
איסור על זיהום מי נמל, נתיב מים, נהר הראוי לשיט או כל מקום ביבשה שממנו עלולה הזוהמה להיסחף לנמל, לנתיב מים או לנהר הראוי לשיט, ואין נפקא מינה לענין פסקת־משנה זו אם הזוהמה מקורה בחמרי פסולת או בכל חומר אחר מוצק או נוזל; תקנות לפי פסקת־משנה זו יותקנו רק לאחר התייעצות בשר הבריאות;
(יב)
קביעת אגרה בעד הצבת שומר על כלי שיט לפי הוראת הממונה על הנמלים או מנהל הנמל;
(יג)
קביעת ימי העבודה ושעות העבודה לנמל, והאגרות בעד שירותי פקידי נמל כאשר מותרת עבודה בשעות נוספות;
(יד)
הוראות בדבר מתן תעודות מאת הממונה על הנמלים או כל רשות אחרת שנקבעה בפקודה זו או בתקנות לפיה וקביעת האגרות בעד תעודה כאמור;
(טו)
קביעת האגרות בעד סידורים ושירותים אחרים שסיפק אותם הממונה על הנמלים או כל רשות אחרת שנקבעה בפקודה זו או בתקנות לפיה;
(טז)
קביעת הטופס לדרישה לפי סעיף 27, אופן מסירתה והאדם שאליו תימסר, והחובות שיוכל הממונה על הנמלים להטיל על האדם כדי להבטיח שימלא אחרי הדרישה, לרבות מתן ערבות או ערבון;
(יז)
מתן ערבות או ערבון למילוי הוראות פקודה זו או תקנות לפיה, תנאיהם, סכומם, צורתם, תקופתם ודרכי הפקדתם, וכן גבייתם וחילוטם אם לא נתקיים תנאי מתנאיהם;
(יח)
הבטיחות של השיט ושל חיי בני אדם במימי חופין, באגמים, בנהרות ובשאר מקומות הראויים לשיט, בין שהם טבעיים ובין שהם מלאכותיים – על ידי הטלת הסדר או פיקוח על השיט, לרבות איסורו, הגבלתו או התנייתו, הכל במידה שהבטיחות מחייבת זאת; ואולם כלי שיט שעיקר עיסוקם דיג, איסור כניסתם לאזור מסויים טעון התייעצות בשר החקלאות;
(2)
(א)
הוראות בדבר בדיקת כלי שיט מפעם לפעם כדי לוודא את כושר השיט שלהם;
(ב)
הגדרתו וקביעתו של כל כלי שיט ככלי שיט כשר לשיט או לא־כשר לשיט;
(ג)
איסור על הפלגתו או על השטתו של כלי שיט לא־כשר לשיט הנמצא בישראל, ולגבי כלי שיט הרשום בישראל – אף כשהוא נמצא בחוץ לארץ, ומניעת הפלגה או השטה שנאסרה כאמור;
(ד)
(בוטלה);
(ה)
(בוטלה);
(ו)
ניהול יומן רשמי בכלי שיט הרשומים בישראל והחזקתו, הרישומים שייעשו בו והבקורת עליו;
(ז)
אישור העתקים מוסמכים מרישומים כאמור בפסקת־משנה (ו); העתק שאושר כאמור יתקבל כראיה בכל הליך משפטי;
(ח)
ביצוע הוראותיהן של אמנות בין־לאומיות לעניני ספנות שישראל היא צד להן;
(ט)
הטלתה והסדרתה של חובת ביטוח כלי שיט מנועי מפני סיכוני צד שלישי;
(3)
כל דבר שיש חובה או רשות לקבעו לפי פקודה זו;
(4)
כל הדרוש לביצוע יעיל של מטרות פקודה זו והוראותיה.
תקנות למניעת צפיפות
(א)
כדי למנוע צפיפות בנמל רשאי השר להתקין תקנות בדבר הפסקת טעינה על כלי שיט או פריקה מהם ובדבר הסדרת טעינה, פריקה, שטעון, קבלה, החסנה, הנחה ומסירה של טובין ופיקוח על פעולות אלה.
(ב)
הפסד שנגרם לקברניט כלי שיט או לבעלו או לבעל טובין עקב הפסקה או הסדרה לפי סעיף זה, לא ישמש עילת תביעה נגד המדינה או הממונה על הנמלים או כל פקיד נמל.
(ג)
מנהל הנמל יודיע בכתב לקברניטי כלי השיט או לצדדים מעונינים אחרים, לפי דרישתם, את הנמוקים להפסקת טעינה או פריקה של מטענים לכלי שיט או ממנו או לאיסור הנחת טובין על הרציפים בנמל או על רציף פלוני בו.
תקנות להעסקת סבלים
הממונה על הנמלים רשאי להתקין תקנות המסדירות העסקתם של סבלים העובדים בשטח נמל ולקבוע את השכר בעד שירותיהם.
תחילה
תחילתו של נוסח חדש זה היא ביום י״א באלול תשל״א (1 בספטמבר 1971).

התוספת

(סעיף 1)

אילת אשקלון טבריה עכו
אשדוד חיפה יפו תל־אביב


נקבע בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום י״ט בתמוז תשל״א (12 ביולי 1971).
 • יעקב ש׳ שפירא
  שר המשפטים

מונחים הרווחים בפקודת הנמלים

אַרבָּה
barge
מִמשֶה
slipway
מִנגָש
berth
מָסוֹך
shed
מִפדֶה (ממכס)
clearance
נַתָּב
pilot
נִתּוּב [ניתוב]
piloting
נַוָט [נווט]
navigator
נִווּט [ניווט]
navigation
סַוָר [סוור]
stevedore
פָּסִיד
perishable
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן